สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยพลังชุมชน

โดยวิธีการคัดเลือก

ตามประกาศบริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเชียล อินโนเวชั่น จำกัด หน่วยงานรับทุนและผู้ดำเนินงานโครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยพลังชุมชน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามสัญญาเลขที่ ย-พด5/2561 รหัสโครงการ 2561-T2/0310 เรื่องการคัดเลือกผู้ผลิตสื่อสารคดีสั้น 3 เรื่อง และวิดีโอคลิป 18 เรื่อง พร้อมเสียงบรรยาย เพื่อส่งเสริมความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยพลังชุมชน โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีกำหนดยื่นซองข้อเสนอในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินงานดังกล่าว ได้แก่
บริษัท จินตนาการ จำกัด

นางสุภาวดี หาญเมธี
หัวหน้าโครงการฯ
ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562