โครงการวิจัย ผลการใช้เครื่องมือ EF Guideline ต่อทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ ในเด็กปฐมวัย

  0
  34
  • Version 1
  • Download 41
  • File Size 18263 KB
  • File Count 1
  • Create Date 04/09/2019
  • Last Updated 04/09/2019

  โครงการวิจัย ผลการใช้เครื่องมือ EF Guideline ต่อทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ ในเด็กปฐมวัย

  โครงการวิจัย ผลการใช้เครื่องมือ EF Guideline ต่อทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ ในเด็กปฐมวัย เป็นโครงการวิจัยที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กับสถาบันอาร์แอลจี ภายใต้การสนับสนุนขสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
  มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลของการใช้เครื่องมือ EF Guideline ต่อพัฒนาการ ต่อพฤติกรรมทักษะสมอง EF ตามการจัดประสบการณ์ใน EF Guideline และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการทักษะสมอง EF และพฤติกรรมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย
  โดยทำการศึกษาวิจัยในเด็กปฐมวัย (วัย 2-6 ปี) จำนวน 620 คน ในโรงเรียนอนุบาลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจำนวน 8 โรง ในกรุงเทพมหานครได้แก่ โรงเรียนจิตตเมตต์ (ปฐมวัย) โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ โรงเรียนทับทอง และในต่างจังหวัดได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยก้าง (รัฐประชาสงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนแม่ระมาดวิทยา จังหวัดตาก โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และโรงเรียนอนุบาลกะไล จังหวัดพังงา