logo-top-3

EF FOR TEACHER

View More
logo-top-2

EF FOR PARENT

View More
logo-top-2

EF SHOP

View More

EF คืออะไร โดย ผศ.นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ (คุณหมอวรสิทธิ์) กุมารแพทย์ด้านระบบประสาท ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

ชุมชนปฏิรูปการศึกษา

โลกแห่งเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ซับซ้อน พลิกผัน คาดการณ์ได้ยาก เด็กไทยต้องมีทักษะ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ในการเรียน ท างาน และดำรงชีวิต ทักษะเหล่านี้เรียกว่า ทักษะ สมอง EF (Executive Functions) ซึ่งเด็กจำเป็นต้องได้รับการปลูกฝังเป็นทักษะสมองตั้งแต่ช่วงปฐมวัย จึงจะฝังราก ไปตลอดชีวิต เกิดเป็นทักษะศตวรรษที่ 21 ที่เด็กไทยจะเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพที่เข้มแข็ง รู้เท่าทันและยืนอยู่ได้ อย่างสง่างามในโลกวันข้างหน้า ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศไทยในการสร้างรากฐานทุนมนุษย์การ พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยชุมชนมีส่วนร่วม จะเป็นการวางรากฐานแก่บุคคลในการเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ถึง เวลาที่สังคมต้องมีความเข้าใจหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ถูกต้อง และตระหนักในบทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่วม พัฒนาเด็กปฐมวัย

ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสารประเภทโมบายต่างๆ กลายเป็นปัจจัยที่ 5 ของผู้คนทั้งประเทศ ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถสื่อสารเข้าถึงตัวบุคคลได้ดี ดังนั้นแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ นี้ จึงมีแนวคิดใน การสร้างการมีส่วนร่วมในการสื่อสารเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการฯ โดยให้น้ าหนักกับการสร้างความ ร่วมมือผ่านช่องทาง Social network ของภาคีเครือข่ายเป็นส าคัญ อาทิ Application line หรือ facebook เป็นการ สร้างกระบวนการสื่อสารแบบสองทาง (Two ways communication) ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนนัก ปฏิบัติต่างๆ อย่างเป็นธรรมชาติอีกด้วย

นอกจากนี้ องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Functions) ยังถือได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ของ สังคมไทย การเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ จึงเป็นช่องทางที่เหมาะสม เพื่อฝังเนื้อหา ข้อมูล สาระความรู้ เป็น ประโยชน์ในการศึกษา สืบค้นข้อมูลได้ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสารของผู้คนในสังคม ปัจจุบันอีกด้วย

RLG เป็นองค์กรธุรกิจที่มีความเชื่อว่า “การเรียนรู้สร้างการเปลี่ยนแปลง”- Learning Makes Change และได้มุ่งมั่นสร้างการเรียนรู้หลากหลายสารอัพเดทสาระความรู้ง่ายๆเพียง ระบุอีเมลล์ และกด Subscribe

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.