เวทีจัดการความรู้เพื่อหาแนวทางการพัฒนาทักษะสมอง EF ในการจัดการศึกษาระดับมัธยม ครั้งที่ 3