quote

Andrew S. Garner

developingchild, havard.edu

“ เราเห็นว่าประสบการณ์ในช่วงปฐมวัยมีความสำคัญเพียงไรต่อสิ่งที่จะเกิอขึ้นตามมาตลอดชีวิต ทั้งเห็นสภาพแวดล้อมในช่วงปฐมวัยได้ฝังลงใน “สมองของเด็ก” และเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสมองไปอย่างไร ”