สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

ประกาศบริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเชียล อินโนเวชั่น จำกัด

หน่วยงานรับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
เพื่อคัดเลือกผู้ผลิตสื่อสารคดีสั้น และวีดิโอคลิป โครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ
ถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยพลังชุมชน

  ตามที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อนุมัติทุนสนับสนุนให้บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเชียล อินโนเวชั่น จำกัด ดำเนินงานโครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยพลังชุมชน ตามสัญญาเลขที่ ย-พด5/2561 รหัสโครงการ 2561-T2/0310 บริษัทฯ มีความประสงค์จ้างผู้ดำเนินงานถ่ายทำและผลิตสื่อสารคดีสั้น จำนวน 3 เรื่อง และวีดิโอคลิป จำนวน 18 เรื่อง พร้อมเสียงบรรยาย เพื่อนำเสนอการขับเคลื่อนองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Functions) ความจำเป็นและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย ในพื้นที่ส่งเสริม EF ต้นแบบและพื้นที่ขยายผล EF 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดระยอง จังหวัดลำปาง ที่สะท้อนถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยพลังชุมชน โดยวิธีการคัดเลือก ภายในวงเงินงบประมาณ 2,550,000 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดและขอบเขตงานตามเอกสารแนบ

คุณสมบัติผู้เสนอราคา
1. เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์หรือมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดทำวีดีทัศน์ ในลักษณะภาพเคลื่อนไหว โดยยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และบัญชีรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจควบคุมพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ประกอบการพิจารณา
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
5. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น
6. มีประวัติผลงานที่ผ่านมา ประสบการณ์การทำงานต้องมีผลงานประเภทการถ่ายทำ และผลิตสื่อวีดีทัศน์ หรือผลงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนอย่างน้อย 5 ผลงานและมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 300,000 บาท (สามแสนบาท) ย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี
กำหนดยื่นข้อเสนอและราคาภายในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยนำส่งที่บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเชียล อินโนเวชั่น จำกัด เลขที่ 932 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยแจ้งผลการคัดเลือกให้ท่านทราบทางโทรศัพท์ และประกาศทาง www.rlg-ef.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
นางสาวธนรร หาญวรโยธิน โทรศัพท์มือถือ 084 448 1188 อีเมล [email protected]
สถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) โทรศัพท์ 0 2913 7555 ต่อ 3336

นางสุภาวดี หาญเมธี
หัวหน้าโครงการฯ
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562