สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโครงการจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
และส่งเสริมแนวทางพัฒนาทักษะสมอง EF

ภายใต้โครงการการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะสมอง
เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
โดยวิธีการคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป

————————————————–

   ตามประกาศบริษัท รักลูก กรุ๊ป จำกัด หน่วยงานรับทุนและผู้ดำเนินงานโครงการการพัฒนาองค์ความรู้และขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะสมองเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนในประเทศไทย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามข้อตกลงเลขที่ 58-00-2414 รหัสโครงการ 58-04375 เรื่องการคัดเลือกโครงการจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมแนวทางพัฒนาทักษะสมอง EF โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ซึ่งมีกำหนดยื่นซองข้อเสนอในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินงานดังกล่าว ได้แก่
บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์ จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริษัท รักลูก กรุ๊ป จำกัด

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องตามลิงค์ต่อไปนี้