สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

RLG-EF Admin

Avatar
213 โพสต์39 ความคิดเห็น

Executive Functions vs. IQ

คนจำนวนมากมักคาดเอาว่า บุคคลที่มีปัญญา (intelligence) ดีมักจะมี EFs ดีโดยธรรมชาติ เรามักจะคาดหวังว่าเด็กที่เรียนดีจะมีนิสัยการทำงานที่ดี และมีความสามารถในการจัดการกับการงานทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนได้ดี แต่ในความเป็นจริง ความสามารถทางปัญญากับ EFs ไปด้วยกันได้ในบางระดับเท่านั้นนั่นหมายความว่า เด็กที่มีปัญญาเลิศอาจจะมีความสามารถในการยับยั้งแรงกระตุ้นได้ต่ำ มีทักษะการวางแผนหรือจัดการกับชีวิตประจำวันได้ไม่ดี นอกจากนี้ ความสามารถในการใช้ปัญญาวิเคราะห์และเข้าใจการงาน ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะสามารถลงมือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความมุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จ ในทางตรงกันข้าม แม้ว่าคนที่มีความบกพร่องทางสมองมักจะมี EFs อ่อนแอไปด้วย แต่ก็พบได้ว่า เด็กที่มี IQ...

ดนตรีกับการพัฒนา EF

งานวิจัยชี้ว่า การฝึกฝนดนตรี ส่งผลต่อการพัฒนา EF ทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่ โดยทีมนักวิจัยจาก Laboratories of Cognitive Neuroscience จาก Boston Children’s Hospital ในรัฐแมสสาชูเซตต์ สหรัฐอเมริกา ได้วิจัยเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างในผู้ใหญ่ที่เป็นนักดนตรี และผู้ที่ไม่ได้เป็นนักดนตรี พบว่า ผู้ใหญ่ที่เป็นนักดนตรีทำการทดสอบได้ดีกว่าในด้านการยืดหยุ่นความคิด (cognitive flexibility) ความจำเพื่อใช้งาน( working...

เต้นแอโรบิคสม่ำเสมอช่วยพัฒนา EF

การออกกำลังกายแบบแอโรบิคอย่างสม่ำเสมอมีศักยภาพช่วยพัฒนา EF งานวิจัยพบว่าในกลุ่มผู้สูงวัยจะช่วยมากในเรื่องการปรับเปลี่ยน การจดจ่อใส่ใจ การยั้งคิดไตร่ตรอง และความจำขณะใช้งาน ในกลุ่มหนุ่มสาวและเด็กพบว่าการฝึกแอโรบิคสม่ำเสมอจะช่วยพัฒนามากในเรื่องความจำเพื่อใช้งาน แม้ว่ายังต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมต่อไปเพื่อระบุให้ชัดเจนขึ้นว่าจะช่วยพัฒนาในด้านใดอีกบ้างนั้น ในภาพรวม ถือได้ว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิคอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีง่ายๆ ที่ทำให้คนที่มีสุขภาพปกติได้รับการพัฒนา EF Hayley Guiney and Liana Machado, “Benefits of Regular Aerobic Exercise for Executive Functioning...

การเล่นละครเชิงสร้างสรรค์ ช่วยพัฒนา EF

นักวิจัยพบว่า นอกจากจะเชื่อมโยงกับการกำกับควบคุมตนเองแล้ว การเล่นละครที่เป็นแบบสร้างสรรค์ (constructive)และมีจุดมุ่งหมาย จะส่งผลลัพธ์ด้านบวกอื่นๆ ได้แก่ ช่วยพัฒนาความจำ เพราะในขณะที่เด็กแสดงบทไปตามเรื่องราวในละครของพวกเขา เด็กจะค้นพบว่า มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีความหมายที่ทำให้พวกเขาจดจำได้ ยิ่งไปกว่านั้น ยังพบว่าการเล่นละครของเด็กๆ ต้องใช้ EF ทุกด้านอย่างฉับพลันทันที นอกจากต้องจำบทบาทของตนเองได้ (working memory) ยังต้องจำบทบาทของคนอื่นได้ด้วย แล้วก็จะต้องแสดงอยู่ในบทบาทของตัวละครนั้นตลอดไป จนกว่าจะเล่นจบ (inhibitory control). ระหว่างเล่นละครนั้น...

โครงการวิจัย การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์เพื่อการพัฒนาทักษะการสอนของครูปฐมวัยด้วยเครื่องมือ EF Guideline

โครงการวิจัย การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์เพื่อการพัฒนาทักษะการสอนของครูปฐมวัยด้วยเครื่องมือ EF Guideline เป็นโครงการวิจัยที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กับสถาบันอาร์แอลจี ภายใต้การสนับสนุนขสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้เครื่องมือ EF Guideline ต่อการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ของครู ประสิทธิผลของการใช้ EF Guideline ต่อความรู้และความเข้าใจ ของครู เรื่องทักษะสมอง EF และต่อการรับรู้ความสามารถของครูในการเขียนแผนฯ ทั้งหมดนี้เพื่อที่จะนำเครื่องมือนี้ไปพัฒนาและเผยแพร่ต่อไปโครงการวิจัยทำการศึกษาวัจัยกับครูปฐมวัยที่สอนในห้องเรียนปฐมวัย กับครู 16...

โครงการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด้วยเครื่องมือ 7 วิธีพัฒนาลูกสมวัย สมองดี มี EF : กรณีศึกษาในอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

โครงการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด้วยเครื่องมือ 7 วิธีพัฒนาลูกสมวัย สมองดี มี EF : กรณีศึกษาในอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เป็นโครงการวิจัยที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กับสถาบันอาร์แอลจี ภายใต้การสนับสนุนขสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของเครื่องมือ “7 วิธีพัฒนาลูกสวัย สมองดี มี EF” ต่อทักษะการสื่อสาร ให้คำปรึกษาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทักษะการติดตามเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมอง...

แหล่งอ้างอิงของเว็บไซต์ www.rlg-ef.com

eferences    Books ; Barkley, R. A. (2012). Executive Functions : What They Are, How they Work and Why They Evolved, New York, The Guildford PressBrodova,...

โครงการวิจัย ผลการใช้เครื่องมือ EF Guideline ต่อทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ ในเด็กปฐมวัย

โครงการวิจัย ผลการใช้เครื่องมือ EF Guideline ต่อทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ ในเด็กปฐมวัย เป็นโครงการวิจัยที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กับสถาบันอาร์แอลจี ภายใต้การสนับสนุนขสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลของการใช้เครื่องมือ EF Guideline ต่อพัฒนาการ ต่อพฤติกรรมทักษะสมอง EF ตามการจัดประสบการณ์ใน EF Guideline และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการทักษะสมอง EF และพฤติกรรมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัยโดยทำการศึกษาวิจัยในเด็กปฐมวัย...

Stay Connected

21,300แฟนคลับชอบ
2,506ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest Articles

ทำให้ EF เป็นของธรรมดา

"ถ้าอยากให้คนธรรมดา มี EF ก็… “ ทำให้ EF เป็นของธรรมดา”ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช คุณค่าและความหมายที่แท้จริงของ EF คือ EF เป็นเรื่องความสามารถของคน ความสามารถในการบังคับสัญชาตญาณอย่างสัตว์ได้ สัญชาตญาณสัตว์นั้นมีเพื่อการอยู่รอด เพื่อไม่ถูกจับกิน เป็นส่วนของสมองที่ต้องทำงานไวมาก แต่ EF เป็นส่วนที่ทำให้เกิดความยั้งคิด เมื่อเกิดความยั้งคิด ไม่หุนหันพลันแล่น ไม่ถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้าที่ไม่ถูกต้อง...

Less Structured activities vs. EF

นักวิจัยพบว่า เมื่อเด็กเป็นผู้กำหนดด้วยตนเอง ว่า จะใช้เวลาในการทำกิจกรรมอะไร อย่างไร เด็กจะสามารถทำชิ้นงานให้บรรลุเป้าหมายได้มากกว่า และสามารถรู้ได้ว่าหลังจากจบชิ้นงานนี้ๆ แล้วจะต้องไปทำงานชิ้นใดต่อไปยกตัวอย่างเช่น เด็กคนหนึ่งตัดสินใจที่จะอ่านหนังสือในช่วงบ่ายที่คุณครูให้เลือกกิจกรรมเอง หลังจากเสร็จจากการอ่านแล้วเด็กก็ไปวาดรูปเกี่ยวกับหนังสือเล่มที่อ่านมา แล้วก็เอาภาพที่วาดได้ไปเล่าให้พ่อแม่ฟังที่บ้าน นักวิจัยสรุปว่า เด็กคนนี้ได้เรียนรู้มากกว่าเด็กอีกคนหนึ่งที่ทำกิจกรรมเหมือนกันทุกอย่าง แต่มีครูคอยกำกับบทให้ตลอดกระบวนการ เมื่อครบสัปดาห์ นักวิจัยทดสอบเด็กในทักษะด้านคำศัพท์และการอ่านเพื่อวัด EF ผลปรากฏว่า ยิ่งเด็กใช้เวลากับการทำกิจกรรมแบบที่คิดเองทำเองมากเท่าไร คะแนนคำศัพท์กับคะแนนอ่านออกเสียงก็จะสูงมากขึ้นเท่านั้นนักวิจัยชี้ว่า “กิจกรรมที่ถูกผู้ใหญ่กำหนดให้ทุกอย่างแล้วนั้น จะทำให้พัฒนาการในการกำกับสั่งการตนเองช้าลง งานวิจัยชิ้นนี้จะส่งผลให้นักการศึกษาเห็นความสำคัญของการเล่นอิสระ free...

EF กับ Project Based Learning

จากการวิจัยหลักสูตรใหม่ของ Tools of the Mind, ที่สอนเด็กในเรื่อง “self-regulation.” พบว่าแทนที่จะให้รางวัลเมื่อเด็กทำตามคำสั่งของครูเท่านั้น แนวทาง ToM จะส่งเสริมให้เด็กทำงานโครงการด้วยกัน(ไม่ว่าเด็กจะมาจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมอย่างไร) ให้ส่งเสริมการเรียนรู้ของกันและกันให้แนะนำติชมกันและกัน ขณะเดียวกันก็ให้แต่ละคนสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง วิจารณ์ข้อบกพร่องของตนเอง แก้ไขความผิดพลาดของตนเอง และให้วางแผนว่าจะสร้างหรือเปลี่ยนกระบวนการทำโครงการนั้นๆ อย่างไรให้ดีClancy Blair, Early Childhood Education That Focuses On...

Reading glasses

ในปี 1968 Prof.Dr.Walter Mischel ซึ่งขณะนั้นสอนที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ได้ทำการวิจัยที่โด่งดังชื่อ The Marshmellow Test (ดูได้จาก www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ) โดยให้เด็ก 4 ขวบเข้ามาในห้องที่มีกระจกมองจากข้างนอก และนักวิจัยสังเกตการณ์อยู่ เจ้าหน้าที่วิจัยจะเข้าไปบอกเด็กว่า เด็กมีขนม marshmallow (บางครั้งอาจจะเป็นขนมชนิดอื่น) คนละ 1 ชิ้น ถ้าเด็กๆอยู่ในห้องนี้และอดทนรอได้ไม่กินขนมจนกว่าเจ้าหน้าที่จะกลับมา(ซึ่งอาจใช้เวลานานถึง 20...

EF กับการอ่าน

งานวิจัยชี้อย่างต่อเนื่องว่า การมี self-regulation กับ executive functioning skills ที่แข็งแรง เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางภาษาและการอ่านออกเขียนได้ที่แข็งแรงด้วยDiamond & Lee, 2011; McClelland, et al., 2007; Raver et al., 2011.งานวิจัยชี้ว่า โดยทั่วไปแล้ว ทักษะการอ่านจะบอกถึงความสามารถของ EF ในขณะเดียวกับ...