สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

Stay Connected

69,770แฟนคลับชอบ

RLG-EF Admin

249 โพสต์40 ความคิดเห็น

นางสุภัคร พุทธานุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. สุรินทร์ เขต 2

เมื่อได้รับการอบรมความรู้เรื่อง EF แล้วศน.สุภัคร พุทธานุ ในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องการศึกษาปฐมวัย เห็นว่าความรู้ EF เป็นแนวทางที่สอดรับกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมากที่สุด และยังสอดคล้องเข้ากับแนวนโยบายหลักจากกระทรวงฯ รวมถึงหลักสูตรปฐมวัย และหลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นความรู้ที่ควรนำมาพัฒนาครูปฐมวัยเพื่อครูจะได้นำความรู้ไปพัฒนาเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้นศน.สุภัครจึงได้ขยายความรู้ EF โดยจัดอบรมครูในเขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแลรับผิดชอบ 5 อำเภอ แล้วให้แต่ละอำเภอขยายความรู้ EF สู่เครือข่ายโรงเรียนปฐมวัย รวมทั้งมีแผนจะดำเนินโครงการ “1 อำเภอ 1...

นางบุปผา บุญพูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ศน.บุปผารู้จักเรื่อง EF จากการเข้าอบรมเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด ที่ศธจ.จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต่อมาเข้าอบรมเรื่อง EF ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดอบรมให้ครูปฐมวัยของโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา แล้วเห็นว่ามีประโยชน์กับเด็กและโรงเรียนอย่างมาก ถ้าครูได้เข้าใจเรื่อง EF ครูก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมในการสอน เช่น ครูเครียดแล้วใช้วิธีดุ หรือสั่งเด็กให้เด็กทำตาม จึงอยากสร้างความเข้าใจให้ครู อยากให้ครูใช้ความรู้ EF ในชั้นเรียน เพื่อเด็กจะได้รับการพัฒนา EF  จึงจัดทำโครงการอบรมความรู้ EF แก่ครูและผู้บริหารในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งสร้างและจัดอบรมครูแกนนำ...

นางบุญลักษณ์ อึ้งชัยพงษ์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สธจ. กำแพงเพชร

หลังจากได้รับการอบรมความรู้เรื่องทักษะสมองEFศน.บุญลักษณ์ก็สร้างคณะทำงานขับเคลื่อนEF จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่ได้รับการอบรมความรู้ EF มาแล้วเช่นกัน เป็นคณะทำงานที่เข้มแข็ง มีความรู้ความเข้าใจ EF ร่วมกันขับเคลื่อน EF อย่างเข้มแข็ง กระตือรือร้น  ขยายความรู้ EF สู่ครูในจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งครูสังกัดสพฐ. ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูโรงเรียนอนุบาล ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียน EF ต้นแบบเกิดการทำ Best Practice เรื่องการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย โดยใช้นวัตกรรมจิตศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะสมอง...

นางเอมอร รสเครือ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จ.กาญจนบุรี (ข้าราชการเกษียณ)

แม้จะเกษียณราชการมา 10 ปีแล้ว ศน.เอมอรยังคงทำงานอยู่ในแวดวงการศึกษาปฐมวัยร่วมกับกลุ่มครูกลุ่มเล็กๆ ที่ทำงานด้วยใจ โดยไม่มีงบประมาณสนับสนุนด้วยความสนใจใคร่รู้เรื่องทักษะสมอง EF ศน.เอมอรเข้ารับการอบรมเรื่องทักษะสมอง EF กับสถาบัน RLG ที่ลำปาง แล้วกลับมาขยายความรู้กับกลุ่มครูกาญจนบุรีที่ทำงานร่วมกัน คอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ ให้ครูเหล่านี้สามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติ จัดตั้งเป็นครูแกนนำที่จะขยายความรู้ EF ต่อไปในกลุ่มเพื่อนครูและผู้ปกครองเพื่อขยายเครือข่าย EF ฝึกให้ครูแกนนำเขียนแผนการเรียนการสอนโดยใช้ EF Guidelineศน.เอมอรมีความเชี่ยวชาญในเรื่องหลักสูตร ใช้ความรู้และประสบการณ์ชี้ให้ครูเห็นว่า EF...

นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. สุรินทร์เขต 3

ศน.อานันท์ปภาได้รู้จักเรื่อง EF จากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาที่ใช้กระบวนการเรียนรู้จิตศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนา EF ให้นักเรียน แล้วเข้าอบรมเรียนรู้ EF เพิ่มเติมกับสถาบัน RLG ต่อจากนั้นได้นำความรู้ EF มาขยายผลกับระดับชั้นปฐมวัยของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) กสศ. จำนวน 10 โรง จัดอบรมครูเรื่องความรู้ฐานราก คือ ทักษะสมอง EF พัฒนาการ 4 ด้าน...

นายพงษ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. เชียงราย เขต 4

ศน.พงษ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง เริ่มสนใจเรื่องทักษะสมอง EF จากสื่อ (กล่องล้อมรัก) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.)จัดมอบให้แจกตามโรงเรียน ต่อมาเข้ารับการอบรมเรื่อง EF กับสถาบัน RLG ที่จัดอบรมให้ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่อง EF มากขึ้น เห็นความสำคัญของ EF ว่าเป็นความรู้ใหม่ในการพัฒนาเด็กที่น่าจะนำไปขยายสู่ครู จากนั้นจึงนำความรู้ EF บูรณาการเข้าไปกับการอบรมพัฒนาครู การนิเทศ การประชุมผู้บริหาร...

นายวีระพงษ์ พิมพ์กลม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบะหว้า จ.สกลนคร

ผอ.วีระพงษ์ได้รู้จักเรื่องทักษะสมอง EF จากเพื่อนศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นซึ่งแนะนำให้เข้าอบรมเรื่องEF กับสถาบัน RLG  แล้วเห็นว่าเรื่อง EF มีความสำคัญมากสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นองค์ความรู้ที่ลึกและกว้างกว่า IQ และ EQ จึงนำมาขยายผลที่โรงเรียน จัดอบรมครูในโรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนครูให้ใช้ความรู้ EF ในการพัฒนาเด็กโดยอาศัยสื่อจากสถาบัน RLG ให้ครูเรียนรู้ และมีศูนย์ EF สกลนครหรือโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นที่ปรึกษา ตัวผอ.เองก็พาครูเรียนรู้ ทำให้ดูเป็นตัวอย่างอีกทั้งจัดอบรมให้ผู้ปกครองรู้เรื่อง...

การอบรมonline สำหรับภาคีครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กเเละเยาวชนในหัวข้อ“ความรู้ฐานราก 3 มิติ เพื่อการพัฒนาทักษะสมอง EF”

ตรวจรายชื่อผู้เข้าร่วม การอบรมonline สำหรับภาคีครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กเเละเยาวชนในหัวข้อ“ความรู้ฐานราก 3 มิติ เพื่อการพัฒนาทักษะสมอง EF”
- Advertisement -

Latest Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

นายสวัสดิ์ เมฆสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จ.นครราชสีมา 

ผอ.สวัสดิ์ได้รับการแนะนำจากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ให้รู้จัก EF รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง EF ในการประชุมเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง(TSQP)อยู่เสมอ และเข้ารับการอบรมกับสถาบัน RLG เพิ่มเติม  แล้วเห็นว่า EF เป็นความรู้พื้นฐานหรือความรู้ปฐมบทที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ว่าสถานะใดควรต้องรู้ ไม่ใช่เฉพาะผู้ปกครองชนชั้นกลางขึ้นไปที่มีความรู้ หรือเป็นความรู้ในหมู่ครูอาจารย์หรือแพทย์เท่านั้น  ครอบครัวที่ด้อยโอกาสก็ควรต้องรู้ สรุปคือสังคมไทยควรต้องเรียนรู้เรื่อง EF เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันจึงสนับสนุนให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนได้รับการอบรม EF จากสถาบัน RLG และดำเนินการปรับสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กได้เล่นอิสระอย่างปลอดภัยและมีความสุข...

นายจรูญ น้อยสำราญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน จ.ตราด

โรงเรียนบ้านหนองบอนเป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQD) กสศ.ซึ่งทำให้ผอ.จรูญได้เริ่มรู้จัก EF แล้วทำให้อยากรู้ว่า EF คืออะไร เมื่อพบว่าสถาบัน RLG มีการอบรมเรื่องนี้จึงสมัครเข้ารับอบรมพร้อมครูอนุบาล 2 คน  แล้วได้เห็นว่า EF เป็นคำตอบเรื่องการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และการพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ จึงนำความรู้ EF มาถ่ายทอดให้ครูในโรงเรียน โดยใช้สื่อจากสถาบันRLG ให้ครูเรียนรู้ และมอบหมายให้รองผอ.ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนความรู้ EF สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนอนุบาล...