โครงการวิจัย กรณีศึกษา: การพัฒนาทักษะการสอนของครูปฐมวัยด้วยเครื่องมือ EF Guidelineในอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

  0
  19
  • Version 1
  • Download 32
  • File Size 950 KB
  • File Count 1
  • Create Date 04/09/2019
  • Last Updated 04/09/2019

  โครงการวิจัย กรณีศึกษา: การพัฒนาทักษะการสอนของครูปฐมวัยด้วยเครื่องมือ EF Guidelineในอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

  โครงการวิจัย กรณีศึกษา: การพัฒนาทักษะการสอนของครูปฐมวัยด้วยเครื่องมือ EF Guidelineในอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เป็นโครงการวิจัยที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กับสถาบันอาร์แอลจี ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
  โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้ EF Guideline ต่อความรู้ของครูเรื่องทักษะสมอง EF ต่อการรับรู้ความสามารถของครูในการเขียน และการจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะ EF แก่เด็กปฐมวัย เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้ EF Guideline ต่อการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ ของครู และเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้ EF Guideline ของครูต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย
  โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ครูจำนวน 59 คน นักเรียนจำนวน 499 คน