สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์


กรุณากรอกแบบสอบถามเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ e-Book ข้อมูลนี้จะนำไปใช้ในการพัฒนาระบบ และเป็นประโยชน์สำหรับทีมงานพัฒนาความรู้และเครื่องมือพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions ต่อไป
*คู่มือนี้เป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)


แบบสอบถามก่อนดาวน์โหลด E Book สำหรับวัย7-12 ปี

ข้อมูลพื้นฐาน

โปรดระบุข้อมูล


วัตถุประสงค์ในการดาวน์โหลด

เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ


ความรู้เกี่ยวกับ EF7-12