กระบวนการพัฒนาทักษะอารมณ์และสังคม (Social-Emotional Skills) ในเด็กปฐมวัย

กระบวนการพัฒนาทักษะอารมณ์และสังคม (Social-Emotional Skills) ในเด็กปฐมวัย

กระบวนการพัฒนาทักษะอารมณ์และสังคม (Social-Emotional Skills) ในเด็กปฐมวัย เด็กในช่วงปฐมวัยเป็นช่วงเวลาสำคัญในการปูรากฐานให้เด็กมีทักษะอารมณ์และสังคม การจะเกิดทักษะนี้ได้ต้องอาศัยกระบวนการพัฒนาความสามารถของเด็กหลายๆ ด้านด้วยกัน ได้แก่...
ทักษะอารมณ์และสังคม (Social-Emotional Skills)ทักษะจำเป็นยิ่ง สำหรับเด็กปฐมวัยในวิถี New Normal

ทักษะอารมณ์และสังคม (Social-Emotional Skills)ทักษะจำเป็นยิ่ง สำหรับเด็กปฐมวัยในวิถี New Normal

ทักษะอารมณ์และสังคม (Social-Emotional Skills) ทักษะจำเป็นยิ่ง สำหรับเด็กปฐมวัยในวิถี New Normal สถานการณ์โควิด19 ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวิถีชีวิตคนทั่วโลก เกิดความปกติรูปแบบใหม่ หรือ New Normal ที่ทุกคนจะต้องเคยชินกับมาตรการรักษาระยะห่างในชุมชน สังคม ...
กระบวนการพัฒนาทักษะอารมณ์และสังคม(Social-Emotional Skills)ในเด็กปฐมวัย

กระบวนการพัฒนาทักษะอารมณ์และสังคม(Social-Emotional Skills)ในเด็กปฐมวัย

เด็กในช่วงปฐมวัยเป็นช่วงเวลาสำคัญในการปูรากฐานให้เด็กมีทักษะอารมณ์และสังคม  การจะเกิดทักษะนี้ได้ต้องอาศัยกระบวนการพัฒนาความสามารถของเด็กหลายๆ ด้านด้วยกัน ได้แก่ พัฒนาการตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง(Self-awareness) พัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง (Independence)...