สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โครงการ : จัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมแนวทางพัฒนาทักษะสมอง EF
ภายใต้ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขับเคลื่อนการส่งเสริมทักษะสมอง เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
ดำเนินการโดย บริษัท รักลูก กรุ๊ป จำกัด
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ด้วยโครงการ “การพัฒนาองค์ความรู้และขับเคลื่อนการส่งเสริมทักษะมอง เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนในประเทศไทย” ดำเนินการโดย บริษัท รักลูก กรุ๊ป จำกัด สนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์จะจ้างผู้ดำเนินงานโครงการ : จัดพิมพ์โปสเตอร์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และส่งเสริมแนวทางการพัฒนาทักษะสมอง EF โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป
โดยมีรายละเอียดและขอบเขตของงาน TOR ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างหรือขายพัสดุตามขอบเขตงานนี้
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอรายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องมีประวัติผลงานที่ผ่านมา ประสบการณ์การทำงานประเภทการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน ย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี ในวงเงินต่อผลงานไม่น้อยกว่า 500,000 บาท

กำหนดยื่นซองข้อเสนอในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ สถาบันอาร์แอลจี 932 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยตรวจสอบผลประกาศได้ที่ www.rlg-ef.com หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัทอาร์แอลจี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
(สอบถามข้อมูลรายละเอียดของ TOR) นางสาวธนรร หาญวรโยธิน โทร. 084-448-1188 E-mail: [email protected]
(สอบถามเรื่องส่งเอกสารแผนงาน) นางสาวสุกัญญา คำนึง โทร. 083-366-1438 E-mail: [email protected]
สถาบันอาร์แอลจี (รักลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป)
เลขที่ 932 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

นางสุภาวดี หาญเมธี
ประธานสถาบันอาร์แอลจี และผู้จัดการโครงการ
“การพัฒนาองค์ความรู้และขับเคลื่อนการส่งเสริมทักษะสมองเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนในประเทศไทย”

ดาวน์โหลดเอกสาร