สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โครงการ : จัดกิจกรรมถอดบทเรียนและกิจกรรมรวมพลังพัฒนาทักษะสมอง EF ปี 2018

ภายใต้โครงการการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะสมอง
เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4)
——————————————————————

     ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้อนุมัติทุนสนับสนุนโครงการ การพัฒนาองค์ความรู้และขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะสมองเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนในประเทศไทยตามข้อตกลงเลขที่ 58-00-2414 รหัสโครงการ 58-04375 ให้กับบริษัท รักลูก กรุ๊ป จำกัด หน่วยงานรับทุนมีความประสงค์จะจ้างผู้ดำเนินงาน การจัดประชุมมหกรรมขับเคลื่อนทักษะสมอง EF 2018 โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายในวงเงินงบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดและขอบเขตของงาน TOR ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง, จัดอบรม, จัดกิจกรรม จัดกระบวนการแบบมีส่วนร่วมตามขอบเขตงานนี้
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องมีประวัติผลงานที่ผ่านมา ประสบการณ์การทางานต้องมีผลงานประเภทการจัดอบรม การจัดประชุม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ งาน Event พิธีเปิดต่างๆ เคยดำ เนินการจัดกิจกรรมสนับสนุนกระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การจัดกิจกรรมองค์ความรู้ด้านสุขภาวะ ผลงานที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตงาน จำนวนอย่างน้อย 1 ผลงาน และมีมูลค่างานไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี

กำหนดวันที่ยื่นซองข้อเสนอวันอังคารที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. (ขอสงวนลิขสิทธิ์ไม่รับเอกสารที่ไม่ส่งตามวันและเวลาที่ระบุ) โดยนำส่งเอกสารทั้งหมดที่บริษัทรักลูก กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 932 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยตรวจสอบผลประกาศได้ที่ www.rlg-ef.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
นายสุธินันท์ เชยโต (สอบถามข้อมูลรายละเอียดของ TOR)
02913755 ต่อ 351 หรือโทร 0909717442 E-mail: [email protected]
สถาบันอาร์ แอล จี (รักลูกเลิร์นนิ่งกรปุ๊ )
เลขที่ 932 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

(นางสุภาวดี หาญเมธี)
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ