Page 10 - Executive Functions ในเด็กวัย 13-18 ปี
P. 10

เหตุผลสำมประกำร ท�ำไมต้องเข้ำใจทักษะสมอง EF

           ambiguity                                                                     ทักษะศตวรรษที่ 21

                     เหตุผลประการที่ 1
                      แต่โลกทุกวันนี้ไม่เหมือนเช่นที่ผ่ำนมำ เป็นยุคที่ถูกเรียกว่ำ “VUCA”                       ยืดหยุ่น ปรับตัว         อยู่กับความแตกต่าง

         VUCA          ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไม่มีกฎเกณฑ์ เป็นยุคสมัยของควำมพลิกผัน                            กล้าคิดริเริ่มและ       ทางวัฒนธรรมและสังคมได้
                     (volatility) อย่ำงรวดเร็วรุนแรง เอำแน่นอนอะไรไม่ได้ (uncertainty)                         ก�าหนดชีวิตตนเอง                   ทักษะชีวิต & อาชีพ

                     แถมยังซับซ้อน (complexity) และมีควำมคลุมเครือก�ำกวม มองได้หลำยมุม                         มีภาวะผู้น�าและ         สร้างงาน ท�างานเป็น
     volatility           (ambiguity) ท�ำให้คำดกำรณ์ยำก                                           มีความรับผิดชอบ          มีประสิทธิภาพ  เทคโนโลยี
                                                                                                        ทักษะ

           uncertainty     ศตวรรษที่ 21 จึงเรียกร้องให้คนมีควำมสำมำรถใหม่ เพื่อรับมือกับ                  เรียนรู้ &       รู้และเข้าใจเรื่องสื่อ ไอซีที และสารสนเทศ
                                                                      นวัตกรรม
                     ควำมท้ำทำยและปัญหำที่ต่ำงไปจำกยุคก่อน ทักษะที่จ�ำเป็นต่อกำรมีชีวิตรอด
      complexity          และอยู่ได้อย่ำงคนที่ประสบควำมส�ำเร็จ คือสุขภำพดี มีควำมสุข มีงำนท�ำ                       คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท�างานเป็นทีม สื่อสารได้

                     อยู่ในสังคมที่ปลอดภัย ชีวิตมีควำมมั่นคงและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่ำงมี                          อ่านออก เขียนได้  ค�านวณเป็น
                            st
                     ควำมสุข แต่ “21 Century Skills” หรือทักษะศตวรรษที่ 21 เรียกร้อง
                     ควำมสำมำรถจำกคนรุ่นนี้มำกกว่ำปู่ย่ำตำยำยและพ่อแม่ นอกจำก                       ทักษะสมอง EF คือ ฐานรากสุดที่จะท�าให้ได้มาซึ่งคุณลักษณะข้างบน
                     ทักษะพื้นฐำน คือกำรอ่ำนออก เขียนได้ ค�ำนวณเป็น (3R : Read, Write,

                     Arithmatic) แล้ว คนในยุคนี้ยังต้องมีทักษะที่ลึกและกว้ำงกว่ำนั้นคือ                 กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีและควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ กำรเมืองและสังคม กวำดล้ำง
                     ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ สื่อสำรเป็น และสำมำรถท�ำงำนเป็นทีม               งำนที่อำศัยควำมสำมำรถและทักษะเดิมในยุคอุตสำหกรรม อำชีพกำรงำนซึ่งเคยเป็นที่ต้องกำร

                     กับผู้อื่นได้ อันเป็นทักษะกำรเรียนรู้และสร้ำงนวัตกรรม ทั้งยังต้องกำร               ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี และในขณะเดียวกันมีโอกำสมำกมำยที่มองไม่เห็นและมีควำมต้องกำร
                     ควำมสำมำรถในกำรเท่ำทันต่อสื่อสำรสนเทศ (ICT) ที่มีอิทธิพลในทุกมิติ                 ใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลำ ในภำวะเช่นที่กล่ำวมำนี้ รัฐบำลพยำยำมก้ำวตำมควำมผันผวนเพื่อพำ

                     ยิ่งไปกว่ำนั้นยังเรียกร้องทักษะชีวิตที่เข้มข้นย้อนแย้ง ทั้งควำมสำมำรถในกำร            ประเทศหลุดพ้นจำกกำรเป็นประเทศที่ก�ำลังพัฒนำ จำกปัญหำกำรติดกับดักรำยได้ปำนกลำง
                     ปรับตัว กล้ำริเริ่มสร้ำงสรรค์ ก�ำหนดชีวิตตนเองได้ มีภำวะผู้น�ำและเป็นผู้ตำม            (middle income trap) และควำมเหลื่อมล�้ำระหว่ำงคนรวยกับคนจนที่ถ่ำงกว้ำงขึ้น รัฐบำลจึง

                     ที่ดีได้ อยู่กับควำมแตกต่ำงอย่ำงฉันมิตร สำมำรถท�ำงำนเป็นทีมได้                  ประกำศนโยบำยพัฒนำเศรษฐกิจ ‘Thailand 4.0’ มุ่งใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและควำมคิด
                                                                      สร้ำงสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนและสอดรับกับควำม
                                                                      เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก นั่นหมำยถึงประเทศของเรำก�ำลังพยำยำมก้ำวเข้ำไปสู่กำร

                                                                      สร้ำงสรรค์เศรษฐกิจที่สร้ำงมูลค่ำอย่ำงที่ไม่เคยท�ำมำก่อน ท่ำมกลำงโอกำสใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมำก่อน
                                                                      ขณะเดียวกันก็มีภัยคุกคำมทั้งภัยธรรมชำติ สภำพแวดล้อม ปัญหำยำเสพติด ปัญหำกำรก่อกำร

                                                                      ร้ำยและภัยสงครำมระอุกรุ่นอยู่ทั้งโลก
      10                                                                                                          11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15