Page 5 - Executive Functions ในเด็กวัย 13-18 ปี
P. 5

สำรบัญ


                   ่
           ่
  ในเวทีจัดกำรควำมรู้ EF อันอุดมสมบูรณ์ของช่วงวัยรุ่น ที่สถำบันฯ จัดต่อเนื่องกันมำนับสิบ ภำคที 1 ควำมรู้เรืองทักษะสมอง EF
 ครั้ง สมำชิกผู้เชี่ยวชำญแต่ละสำขำศึกษำค้นคว้ำมำอย่ำงดี พกพำองค์ควำมรู้มำแลกเปลี่ยน     ปฐมบท ท�ำไมต้อง EF และวัยรุ่นแบบไหนทีสังคมต้องกำร   6
                                      ่
 น�ำเสนอ ถกอภิปรำยและค้นหำข้อสรุปกันอย่ำงกัลยำณมิตร หลำยทฤษฎีแตะเชื่อมเข้ำหำกัน

 ประสบกำรณ์ถักทอเข้ำกับทฤษฎี ท�ำให้ได้พบข้อเรียนรู้มำกมำยที่จะเอื้อต่อกำรพัฒนำหรือแก้ บทที่ 1 พัฒนำกำรสมองด้ำนกำรคิดในเด็กวัย 13-18 ปี         22
 ปัญหำใจหำยใจคว�่ำของวัยรุ่นไทยโดยครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจะเป็น   บทที่ 2 รู้จักทักษะสมอง Executive Functions- EF          36
 ประโยชน์ยิ่งยวดต่อกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อผลักดันให้เด็ก ครูอำจำรย์ โรงเรียน หลุดออกไปจำก

 คุกขังสมอง(...ถ้ำผู้เกี่ยวข้องยอมรับควำมจริงกันเสียทีว่ำ วิธีจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเดิมๆ นั้น     บทที่ 3 ทักษะสมอง EF กับพัฒนำกำรเด็กวัย 13-18 ปี 66

 ไม่สอดคล้องกับธรรมชำติของพัฒนำกำรและสมอง และไม่ส่งเสริมทักษะเพื่อกำรอยู่รอดได้ใน
           ่
                  ่
 ศตวรรษที่ 21 แต่อย่ำงใด) ภำคที 2 ปัจจัยทีพัฒนำทักษะสมอง EF                     84


  สถำบันฯ ขอขอบคุณนักวิชำกำรและคณะท�ำงำนที่มีรำยนำมปรำกฏทุกท่ำน ที่ได้ร่วมกัน    บทที่ 4 องค์ประกอบส�ำคัญและสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF 86

 อุทิศเวลำ แรงกำย แรงใจและแรงปัญญำ ถักทอก่อรูปชุดควำมรู้นี้เพื่อจะน�ำไปสู่กำรเผยแพร่
                                ่
           ่
 ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ปฏิบัติได้ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นทุกคน  ภำคที 3 กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ทีพัฒนำทักษะสมอง EF    128

             บทที่ 5 กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรเสริมสร้ำงทักษะสมอง EF
  หวังว่ำหนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือที่มีส่วนช่วยให้ผู้ใหญ่ โดยเฉพำะพ่อแม่ ครู ทุกท่ำนสำมำรถ

 น�ำไปใช้เป็น ‘นั่งร้ำน’ ในกำรเสริมสร้ำงต่อเติมชีวิตวัยรุ่นไทย ช่วยให้เกิดบุคลิกภำพของกำร      ในเด็กวัย 13-18 ปี
 ‘คิดเป็น ท�ำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหำเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีควำมสุขเป็น’ เพื่อให้พวกเขำ            กรณีศึกษำ : โรงเรียนปัญญำประทีป             130
 เติบโตไปเป็นพลเมืองคุณภำพ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และรับช่วงดูแลสังคมไทยให้แข็งแรงต่อไป   บทที่ 6 กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรเสริมสร้ำงทักษะสมอง EF


                  ในเด็กวัย 13-18 ปี
  ไม่มีเด็กคนใดโง่หรือเลว มีแต่ระบบและสภำพแวดล้อมที่มืดบอดและไม่เอำไหน
                  กรณีศึกษำ : โรงเรียนล�ำปลำยมำศพัฒนำ               160

 สุภำวดี หำญเมธี     บทที่ 7 Q & A                               196

 สถำบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10