Page 6 - คู่มือ Executive Functions สำหรับครูปฐมวัย
P. 6

ค�าน�า


     หนังสือ               คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions ส�าหรับครูปฐมวัย

                                                                    EF – Executive Functions ทักษะสมองเพื่อบริหำรจัดกำรชีวิตให้ส�ำเร็จ เป็นองค์ควำมรู้
     ISBN                 978-616-8045-12-1                                  สมัยใหม่ ที่ผู้เกี่ยวข้องในวงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนก�ำลังให้ควำมสนใจมำกขึ้นเรื่อยๆ ด้วยตระหนัก
     ลิขสิทธิ์ร่วม            ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)                  ว่ำเป็นธรรมชำติของสมองที่ติดตัวมนุษย์มำแต่ไหนแต่ไร ซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่งจะเปิดเผยให้เรำ

                        และ สถำบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)                      ได้เข้ำใจชัดเจนขึ้น
                        บริษัท รักลูกกรุ๊ป จ�ำกัด
                        สงวนลิขสิทธิ์ตำมพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537                    เมื่อเรำเข้ำใจธรรมชำติของพัฒนำกำร 4 ด้ำนชัดเจน เรำสำมำรถส่งเสริมพัฒนำกำรรอบด้ำน
                                                                  ของเด็กได้ดีขึ้น หำกเรำเข้ำใจธรรมชำติและกำรเรียนรู้ของสมองชัดเจน เรำก็ย่อมจะสำมำรถส่งเสริม
     พิมพ์ครั้งที่ 1           มกรำคม 2561                                     กำรท�ำงำนของสมองได้ดีขึ้นเช่นกัน
     จ�านวนพิมพ์             2,000 เล่ม

     บรรณาธิการ              สุภำวดี หำญเมธี ธิดำ พิทักษ์สินสุข ภำวนำ อร่ำมฤทธิ์                  สมองที่ท�ำงำนได้ดี มิใช่เพียงน�ำพำเด็กไปสู่คะแนนสอบดี แต่ที่ส�ำคัญและมีควำมหมำยต่อชีวิต
     ประสานงานเล่ม            ธิดำ มหำเปำรยะ บรมำนันท์                              มำกกว่ำนั้น คือน�ำพำเด็กไปสู่กำรมีควำมคิด ควำมรู้สึกและกำรกระท�ำที่มีเหตุมีผลตำมวัย และค่อยๆ
     การตลาด               ธนรร หำญวรโยธิน                                   ฝังรำกลึกจนเป็นสมรรถนะและคุณลักษณะอันเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรชีวิตของตนเองให้ส�ำเร็จ
     ออกแบบรูปเล่มและภาพประกอบ      ฉัตรทิพย์ โลห์จรัสศิริ และ สุธินันท์ เชยโต                    มีควำมสุข และสำมำรถใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่น อยู่กับสังคมได้ดีในอนำคตด้วย

     จัดท�าโดย              บริษัท รักลูกกรุ๊ป จ�ำกัด                                เป็นเวลำกว่ำ 1 ปีที่สถำบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) ได้จัดกำรควำมรู้ร่วมกับคณำจำรย์
                        932 ถนนประชำชื่น แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงชื่อ                      สหสำขำวิทยำกำร; นักประสำทวิทยำศำสตร์ นักจิตวิทยำ จิตแพทย์ นักกำรศึกษำ รวมถึงพ่อแม่
                        กรุงเทพมหำนคร 10800                                 และคุณครู ที่คร�่ำหวอดในประสบกำรณ์กำรดูแลพัฒนำเด็กปฐมวัย เพื่อถอดรหัสขององค์ควำมรู้ EF
                        โทรศัพท์ 0 2913 7555  โทรสำร 0 2428 7499                      จำกกำรรวบรวมงำนวิจัยหลำกหลำยมิติที่มีอยู่ในวงวิชำกำรระดับโลก ประสำนกับงำนวิจัยของ

     แยกสี/พิมพ์ที่            บริษัท มติชน จ�ำกัด (มหำชน)                             นักวิชำกำรไทย รวมทั้งผสมผสำนวิชำกำรเข้ำกับประสบกำรณ์ภำคปฏิบัติของคุณครู จนแปลงเป็น
                        12 ถ.เทศบำลนฤมำล หมู่บ้ำนประชำนิเวศน์ 1 ลำดยำว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
     เพื่อการค้นคว้า Executive Functions เว็บไซต์: www.rlg-ef.com                              สำรที่เข้ำใจง่ำย สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย และสำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้โดยง่ำยด้วย
                                เฟซบุ๊ค: www.facebook.com/พัฒนำทักษะสมอง EF               นี่จึงเป็นที่มำของ “คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF-Executive Functions ส�าหรับครูปฐมวัย”
                                                                  เล่มนี้ โดยเนื้อหำแบ่งออกเป็น 3 ภำค                                                                    ภาคที่ 1 ว่ำด้วย Why and What เกี่ยวกับ EF อันเป็นควำมรู้พื้นฐำนที่ต้องเข้ำใจให้กระจ่ำง;
       ค�ำส�ำคัญเพื่อกำรค้นคว้ำ                                               ทักษะสมอง EF คืออะไร เกิดขึ้นเมื่อไร เกิดขึ้นอย่ำงไร ท�ำงำนอย่ำงไร ท�ำไมเรำต้องสนใจ EF และ
       ความรู้เรื่องสมอง / ทักษะสมอง EF-Executive Functions / พัฒนาการเด็ก / การให้โอกาส / ทักษะศตวรรษที่ 21 / วินัยเชิงบวก /
       การจัดประสบการณ์ / สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก / Active Learning / สัมพันธภาพ-Attachment /กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF EF สัมพันธ์กับพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัยที่เรำคุ้นเคยกันมำนำนแล้วอย่ำงไร       สงวนลิขสิทธิ์ Copyright©2018 RLG Institute : กรณีน�าไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ลอกเลียนแบบ
       ส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ รวมทั้งการจัดเก็บ ถ่ายทอด ไม่ว่ารูปแบบหรือวิธีการใดๆ ในกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายภาพ การบันทึก หรือวิธีการใดๆ โดยไม่ได้
       รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11