Page 9 - คู่มือ Executive Functions สำหรับครูปฐมวัย
P. 9

ภาคที่ 2 ว่ำด้วยปัจจัยและกระบวนกำร (How) ที่ผู้ใหญ่เรำสำมำรถจะสร้ำงเสริมได้ด้วย   คณะผู้จัดท�ำจึงเชื่อมั่นว่ำ หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณครู ในกำรปลูกฝังคุณลักษณะ
 ตนเอง เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำทักษะสมอง EF ในเด็กมำกขึ้น ว่ำตั้งแต่กำรดูแลกำยภำพของสมอง  “คิดเป็น ท�ำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหำเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีควำมสุขเป็น” แก่เด็กปฐมวัย

 ให้แข็งแรงมีสุขภำพดี กำร “ให้โอกำส” ต่ำงๆ แก่เด็กในชีวิตประจ�ำวันที่จะบ่มเพำะทักษะสมอง EF  ของเรำอย่ำงแท้จริง

 ให้เกิดขึ้น ไม่ว่ำจำกประสบกำรณ์ในแบบ active learning หรือกำรพัฒนำ EF ท่ำมกลำงกำร
 เรียนรู้อยู่กับผู้อื่น โดยปัจจัยส�ำคัญพื้นฐำนของกำรสร้ำงเสริม EF ที่จะขำดไม่ได้เลย คือกำรมี   ขอขอบคุณคณำจำรย์ EF ผู้มีรำยชื่อแนบท้ำยนี้ โดยขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อ รองศำสตรำจำรย์
 สัมพันธภำพเชิงบวกที่อบอุ่นไว้ใจได้นั่นเองที่จะเปิดโอกำสกว้ำงใหญ่ให้แก่กำรเรียนรู้พัฒนำได้ผลิดอก ดร.นวลจันทร์ จุฑำภักดีกุล ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปนัดดำ ธนเศรษฐกร

 งอกงำม ซึ่งคณำจำรย์ EF ได้เห็นพ้องต้องกันว่ำ กำรสร้ำงวินัยเชิงบวกเป็นแนวทำงที่ได้ผลยิ่ง ผู้น�ำองค์ควำมรู้  EF มำสู่วงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนไทยและขอขอบคุณ ส�ำนักสนับสนุนสุขภำวะ

        เด็ก เยำวชน และครอบครัว ส�ำนัก 4 สสส. ที่ได้ให้กำรสนับสนุนกำรท�ำงำนครั้งนี้อย่ำงต่อเนื่อง
  และในภาคที่ 3 คณำจำรย์ EF ได้ร่วมกันคัดสรร และน�ำเสนอตัวอย่ำงกิจกรรมกำรเรียนรู้  จนส�ำเร็จลุล่วงอย่ำงสวยงำม
 เพื่อพัฒนำทักษะสมอง EF ทั้งแบบชุดกิจกรรม เช่น กิจกรรมโครงงำน (Project Approach) กิจกรรม

 ศิลปะที่เน้นกระบวนกำร (Process Art) กำรเล่นอิสระ (Free Play) และกำรเล่นบทบำทสมมติ และ

 เล่นละคร รวมถึงกิจกรรมเดี่ยวอื่นๆ โดยแสดงให้เห็นอย่ำงเป็นรูปธรรมว่ำ ขั้นตอนกระบวนกำรใด สุภาวดี หาญเมธี
 บ้ำงของกิจกรรมเหล่ำนี้ที่ทักษะสมอง EF บังเกิดขึ้นได้                                    สถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)
  เมื่อคุณครูปฐมวัยได้ศึกษำเรียนรู้จำกเนื้อหำในหนังสือคู่มือฯ เล่มนี้แล้วก็จะเห็นว่ำ ในกำร

 ส่งเสริม EF นั้นคุณครูไม่จ�ำต้องแสวงหำอุปกรณ์แพงๆ หรือหำยำกใดๆ ไม่จ�ำต้องมีสูตรพิเศษตำยตัว

 ใดๆ หำกแต่เมื่อเข้ำใจหลักกำรจนเสมือน “ใส่แว่นสำยตำ EF” ที่ช่วยให้มองสิ่งต่ำงๆ กระจ่ำงขึ้นแล้ว
 คุณครูก็จะสำมำรถพัฒนำพลิกแพลงปรับปรุงแผนกำรจัดประสบกำรณ์ หรือกำรสร้ำงกิจกรรมหรือ
 กิจวัตรคุณภำพ EF ให้แก่เด็กๆ ของคุณครูได้อย่ำงช�่ำชองช�ำนำญ
  จำกประสบกำรณ์ที่สถำบัน RLG กับคณำจำรย์ EF ได้สร้ำงกำรเรียนรู้แก่คุณครูปฐมวัยตำม
 แนวทำงในคู่มือฯ เล่มนี้ ไปจ�ำนวนกว่ำ 2,000 คนในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ เรำได้รับเสียงสะท้อนกลับ
 จำกคุณครูส่วนใหญ่ว่ำ เมื่อ “ใส่แว่นสำยตำ EF” และลงมือปฏิบัติตำมแนวทำงนี้แล้ว คุณครู

 มีควำมสุขในกำรสอนมำกขึ้น มั่นใจที่จะสร้ำงสรรค์แผนกิจกรรมด้วยตนเองมำกขึ้น ไม่จ�ำเป็นต้อง

 รื้อถอนของเดิมใดๆ หำกแต่เสริมสร้ำงต่อยอดได้อย่ำงสวยงำม


  ที่ส�ำคัญ พบว่ำเด็กปฐมวัยของคุณครูก็มีควำมสุขขึ้น สนุกกับกำรเรียนรู้มำกขึ้น และเห็น

 พฤติกรรมเชิงบวกของเด็กมำกขึ้น
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14