Page 7 - คู่มือ Executive Functions สำหรับครูปฐมวัย
P. 7

ค�าน�า


 หนังสือ  คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions ส�าหรับครูปฐมวัย

          EF – Executive Functions ทักษะสมองเพื่อบริหำรจัดกำรชีวิตให้ส�ำเร็จ เป็นองค์ควำมรู้
 ISBN              978-616-8045-12-1 สมัยใหม่ ที่ผู้เกี่ยวข้องในวงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนก�ำลังให้ควำมสนใจมำกขึ้นเรื่อยๆ ด้วยตระหนัก
 ลิขสิทธิ์ร่วม  ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ว่ำเป็นธรรมชำติของสมองที่ติดตัวมนุษย์มำแต่ไหนแต่ไร ซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่งจะเปิดเผยให้เรำ

                  และ สถำบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) ได้เข้ำใจชัดเจนขึ้น
     บริษัท รักลูกกรุ๊ป จ�ำกัด
     สงวนลิขสิทธิ์ตำมพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537   เมื่อเรำเข้ำใจธรรมชำติของพัฒนำกำร 4 ด้ำนชัดเจน เรำสำมำรถส่งเสริมพัฒนำกำรรอบด้ำน
        ของเด็กได้ดีขึ้น หำกเรำเข้ำใจธรรมชำติและกำรเรียนรู้ของสมองชัดเจน เรำก็ย่อมจะสำมำรถส่งเสริม
 พิมพ์ครั้งที่ 1  มกรำคม 2561   กำรท�ำงำนของสมองได้ดีขึ้นเช่นกัน
 จ�านวนพิมพ์   2,000 เล่ม

 บรรณาธิการ  สุภำวดี หำญเมธี ธิดำ พิทักษ์สินสุข ภำวนำ อร่ำมฤทธิ์   สมองที่ท�ำงำนได้ดี มิใช่เพียงน�ำพำเด็กไปสู่คะแนนสอบดี แต่ที่ส�ำคัญและมีควำมหมำยต่อชีวิต
 ประสานงานเล่ม  ธิดำ มหำเปำรยะ บรมำนันท์ มำกกว่ำนั้น คือน�ำพำเด็กไปสู่กำรมีควำมคิด ควำมรู้สึกและกำรกระท�ำที่มีเหตุมีผลตำมวัย และค่อยๆ
 การตลาด  ธนรร หำญวรโยธิน ฝังรำกลึกจนเป็นสมรรถนะและคุณลักษณะอันเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรชีวิตของตนเองให้ส�ำเร็จ
 ออกแบบรูปเล่มและภาพประกอบ  ฉัตรทิพย์ โลห์จรัสศิริ และ สุธินันท์ เชยโต มีควำมสุข และสำมำรถใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่น อยู่กับสังคมได้ดีในอนำคตด้วย

 จัดท�าโดย  บริษัท รักลูกกรุ๊ป จ�ำกัด   เป็นเวลำกว่ำ 1 ปีที่สถำบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) ได้จัดกำรควำมรู้ร่วมกับคณำจำรย์
     932 ถนนประชำชื่น แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงชื่อ สหสำขำวิทยำกำร; นักประสำทวิทยำศำสตร์ นักจิตวิทยำ จิตแพทย์ นักกำรศึกษำ รวมถึงพ่อแม่
     กรุงเทพมหำนคร 10800 และคุณครู ที่คร�่ำหวอดในประสบกำรณ์กำรดูแลพัฒนำเด็กปฐมวัย เพื่อถอดรหัสขององค์ควำมรู้ EF
     โทรศัพท์ 0 2913 7555  โทรสำร 0 2428 7499 จำกกำรรวบรวมงำนวิจัยหลำกหลำยมิติที่มีอยู่ในวงวิชำกำรระดับโลก ประสำนกับงำนวิจัยของ

 แยกสี/พิมพ์ที่         บริษัท มติชน จ�ำกัด (มหำชน) นักวิชำกำรไทย รวมทั้งผสมผสำนวิชำกำรเข้ำกับประสบกำรณ์ภำคปฏิบัติของคุณครู จนแปลงเป็น
     12 ถ.เทศบำลนฤมำล หมู่บ้ำนประชำนิเวศน์ 1 ลำดยำว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 เพื่อการค้นคว้า Executive Functions เว็บไซต์: www.rlg-ef.com สำรที่เข้ำใจง่ำย สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย และสำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้โดยง่ำยด้วย
                           เฟซบุ๊ค: www.facebook.com/พัฒนำทักษะสมอง EF   นี่จึงเป็นที่มำของ “คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF-Executive Functions ส�าหรับครูปฐมวัย”
        เล่มนี้ โดยเนื้อหำแบ่งออกเป็น 3 ภำค          ภาคที่ 1 ว่ำด้วย Why and What เกี่ยวกับ EF อันเป็นควำมรู้พื้นฐำนที่ต้องเข้ำใจให้กระจ่ำง;
 ค�ำส�ำคัญเพื่อกำรค้นคว้ำ ทักษะสมอง EF คืออะไร เกิดขึ้นเมื่อไร เกิดขึ้นอย่ำงไร ท�ำงำนอย่ำงไร ท�ำไมเรำต้องสนใจ EF และ
 ความรู้เรื่องสมอง / ทักษะสมอง EF-Executive Functions / พัฒนาการเด็ก / การให้โอกาส / ทักษะศตวรรษที่ 21 / วินัยเชิงบวก /
 การจัดประสบการณ์ / สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก / Active Learning / สัมพันธภาพ-Attachment /กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF EF สัมพันธ์กับพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัยที่เรำคุ้นเคยกันมำนำนแล้วอย่ำงไร สงวนลิขสิทธิ์ Copyright©2018 RLG Institute : กรณีน�าไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ลอกเลียนแบบ
 ส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ รวมทั้งการจัดเก็บ ถ่ายทอด ไม่ว่ารูปแบบหรือวิธีการใดๆ ในกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายภาพ การบันทึก หรือวิธีการใดๆ โดยไม่ได้
 รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12