Page 2 - Executive Functions ในเด็กวัย 13-18 ปี
P. 2

คู่มือพัฒนำทักษะสมอง EF Executive Functions ในเด็กวัย 13-18 ปี ส�ำหรับพ่อแม่และครู

                                                                  ค�ำน�ำ
     ISBN                 978-616-8045-26-8
     ลิขสิทธิ์ร่วม            ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)
                        และ สถำบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)
                        บริษัท รักลูกกรุ๊ป จ�ำกัด
                        สงวนลิขสิทธิ์ตำมพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537                    รู้กันมำนำนทั้งจำกกำรสังเกตของคนธรรมดำๆ และจำกนักวิชำกำรว่ำวัยรุ่นเป็นวัยที่มี
     พิมพ์ครั้งที่ 1           ตุลำคม 2561                                     พัฒนำกำรแบบเฉพำะตัวซับซ้อน เข้ำใจยำกมำก มีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพร้อมๆ กันหลำยด้ำน
     จ�านวนพิมพ์             2,000 เล่ม
     บรรณาธิการ              สุภำวดี หำญเมธี                                   ทั้ง สรีระ ฮอร์โมน สภำวะจิตใจ ควำมสัมพันธ์ทำงสังคม ฯลฯ
     เรียบเรียง              ปรำรถนำ หำญเมธี
     วิชาการ               ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิริยำภรณ์ อุดมระติ
                        ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปนัดดำ ธนเศรษฐกร                         เมื่อครั้งที่โลกยังเปลี่ยนแปลงไม่มำก วัยรุ่นก็เป็นวัยน่ำใจหำยใจคว�่ำอยู่แล้วในสำยตำผู้ใหญ่ แต่เมื่อ
                        อำจำรย์วิเชษฐ์ โพธิวิสุทธิ์พำที                          โลกก้ำวเข้ำสู่ยุคที่ถูกท�ำลำยล้ำงด้วย disruptive technology ควำมปั่นป่วนหนักหน่วงเกิดขึ้นในทุก
     ประสานงาน              ภำวนำ อร่ำมฤทธิ์ / ธิดำ มหำเปำรยะ บรมำนันท์                     มิติ วัยรุ่นไทยที่ใจหำยและใจคว�่ำไปแล้วมีจ�ำนวนเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ จนคิดยำกว่ำ ในอนำคต
     การตลาด               ธนรร หำญวรโยธิน
     ออกแบบรูปเล่มและภาพประกอบ      ฉัตรทิพย์ โลห์จรัสศิริ / สุธินันท์ เชยโต                      ประเทศชำติจะมีประชำกรคุณภำพที่สำมำรถดูแลสังคมผู้สูงอำยุของไทยต่อไปได้จริงหรือไม่ อย่ำงไร
     จัดท�าโดย              บริษัท รักลูกกรุ๊ป จ�ำกัด
                        932 ถนนประชำชื่น แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800
                        โทรศัพท์ 0 2913 7555  โทรสำร 0 2428 7499                        แต่โลกปั่นป่วนก็มีด้ำนดีไม่แพ้ด้ำนร้ำย สร้ำงโอกำสพอๆ กับสร้ำงวิกฤติ ควำมรู้ด้ำนประสำท
     แยกสี/พิมพ์ที่            โรงพิมพ์ ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์ จ�ำกัด                      วิทยำศำสตร์ (neuroscience) ที่มำกับเทคโนโลยี ได้เข้ำมำหนุนเสริม ท�ำให้โลกรู้จักสมองของวัยรุ่น
                        เลขที่ 52 ซอยเอกชัย 69 แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150
                        โทรศัพท์ 02-899-5429-35 โทรสำร 02-416-4097                     (และวัยอื่นๆ) ละเอียดลออขึ้น ซึ่งนั่นย่อมหมำยถึงโอกำสของผู้ใหญ่ ; พ่อแม่ผู้ปกครอง ครอบครัว
     เพื่อการค้นคว้า Executive Functions  เว็บไซต์: www.rlg-ef.com                              โรงเรียน สังคม ที่จะดูแล พัฒนำและจัดกำรเรียนรู้เพื่อตอบสนองภำวะวัยรุ่นอย่ำงเข้ำอกเข้ำใจยิ่งขึ้น
                                เฟซบุ๊ค: www.facebook.com/พัฒนำทักษะสมอง EF

                                                                    ควำมรู้เรื่องทักษะสมองส่วนหน้ำ Executive Functions - EF เป็นหนึ่งสำยธำรควำมรู้ส�ำคัญ
        ่
      รำยชือนักวิชำกำรเข้ำร่วมจัดกำรควำมรู้ทักษะสมอง EF วัย 13-18 ปี                             ยุคใหม่ ที่ก�ำลังหล่อเลี้ยงวงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนทั่วโลก สถำบัน RLG (รักลูก
                                                                  เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) ในฐำนะผู้บริหำรโครงกำรพัฒนำทักษะสมอง Executive Functions เพื่อสุขภำวะ
      • รองศำสตรำจำรย์ ดร.นวลจันทร์ จุฑำภักดีกุล        • นพ.ประเสริฐ ผลิตผลกำรพิมพ์
      • ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิริยำภรณ์ อุดมระติ          • ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร                    ของเด็กและเยำวชน ภำยใต้กำรสนับสนุนของ ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
      • ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปนัดดำ ธนเศรษฐกร         • นพ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล                  (สสส.) ส�ำนัก 4 ได้จัดให้มีเวทีจัดกำรควำมรู้ทักษะสมอง EF ของแต่ละวัยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรวบรวม
      • พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์                 • สุภำวดี หำญเมธี                      นักวิชำกำรที่เกี่ยวข้องหลำกหลำยสำขำ ทั้งนักประสำทวิทยำศำสตร์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นักกำร
      • อำจำรย์ภูริทัติ ชัยวัฒนกุล               • อำจำรย์วิเชษฐ์ โพธิวิสุทธิ์วำที
      • ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข                 • อำจำรย์พัชนำ มหพันธ์                   ศึกษำ นักจิตวิทยำพัฒนำกำร ครูอำจำรย์ และนักสื่อสำร มำร่วมกันวิเครำะห์ ย่อย-แยกถอดรหัส

                                                                  และสังเครำะห์ เชื่อมโยงบรรดำควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับทักษะสมอง Executive Functions (EF) เข้ำ
                                                                  กับพัฒนำกำรและธรรมชำติของวัยต่ำงๆ เพื่อแปลงสำรในองค์ควำมรู้ให้เป็นที่เข้ำใจง่ำยและ
                                                                  สอดคล้องตอบโจทย์ในบริบทไทย น�ำไปสู่กำรใช้ได้จริงในชีวิตประจ�ำวัน
       สงวนลิขสิทธิ์ Copyright©2018 RLG Institute : กรณีน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ทำงกำรศึกษำ ต้องได้รับอนุญำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ ไม่อนุญำตให้ลอกเลียนแบบ
       ส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ รวมทั้งกำรจัดเก็บ ถ่ำยทอด ไม่ว่ำรูปแบบหรือวิธีกำรใดๆ ในกระบวนกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ กำรถ่ำยภำพ กำรบันทึก หรือวิธีกำรใดๆ โดยไม่ได้
       รับอนุญำตจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์
   1   2   3   4   5   6   7