Page 4 - Executive Functions ในเด็กวัย 13-18 ปี
P. 4

สำรบัญ


                                                                             ่
                                                                     ่
               ในเวทีจัดกำรควำมรู้ EF อันอุดมสมบูรณ์ของช่วงวัยรุ่น ที่สถำบันฯ จัดต่อเนื่องกันมำนับสิบ       ภำคที 1 ควำมรู้เรืองทักษะสมอง EF
             ครั้ง สมำชิกผู้เชี่ยวชำญแต่ละสำขำศึกษำค้นคว้ำมำอย่ำงดี พกพำองค์ควำมรู้มำแลกเปลี่ยน              ปฐมบท ท�ำไมต้อง EF และวัยรุ่นแบบไหนทีสังคมต้องกำร                 6
                                                                                                ่
             น�ำเสนอ ถกอภิปรำยและค้นหำข้อสรุปกันอย่ำงกัลยำณมิตร หลำยทฤษฎีแตะเชื่อมเข้ำหำกัน

             ประสบกำรณ์ถักทอเข้ำกับทฤษฎี ท�ำให้ได้พบข้อเรียนรู้มำกมำยที่จะเอื้อต่อกำรพัฒนำหรือแก้                บทที่ 1 พัฒนำกำรสมองด้ำนกำรคิดในเด็กวัย 13-18 ปี               22
             ปัญหำใจหำยใจคว�่ำของวัยรุ่นไทยโดยครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจะเป็น                   บทที่ 2 รู้จักทักษะสมอง Executive Functions- EF               36
             ประโยชน์ยิ่งยวดต่อกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อผลักดันให้เด็ก ครูอำจำรย์ โรงเรียน หลุดออกไปจำก

             คุกขังสมอง(...ถ้ำผู้เกี่ยวข้องยอมรับควำมจริงกันเสียทีว่ำ วิธีจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเดิมๆ นั้น             บทที่ 3 ทักษะสมอง EF กับพัฒนำกำรเด็กวัย 13-18 ปี              66

             ไม่สอดคล้องกับธรรมชำติของพัฒนำกำรและสมอง และไม่ส่งเสริมทักษะเพื่อกำรอยู่รอดได้ใน
                                                                     ่
                                                                            ่
             ศตวรรษที่ 21 แต่อย่ำงใด)                                        ภำคที 2 ปัจจัยทีพัฒนำทักษะสมอง EF                           84


               สถำบันฯ ขอขอบคุณนักวิชำกำรและคณะท�ำงำนที่มีรำยนำมปรำกฏทุกท่ำน ที่ได้ร่วมกัน                   บทที่ 4 องค์ประกอบส�ำคัญและสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF       86

             อุทิศเวลำ แรงกำย แรงใจและแรงปัญญำ ถักทอก่อรูปชุดควำมรู้นี้เพื่อจะน�ำไปสู่กำรเผยแพร่
                                                                                          ่
                                                                     ่
             ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ปฏิบัติได้ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นทุกคน                    ภำคที 3 กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ทีพัฒนำทักษะสมอง EF    128

                                                                       บทที่ 5 กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรเสริมสร้ำงทักษะสมอง EF
               หวังว่ำหนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือที่มีส่วนช่วยให้ผู้ใหญ่ โดยเฉพำะพ่อแม่ ครู ทุกท่ำนสำมำรถ

             น�ำไปใช้เป็น ‘นั่งร้ำน’ ในกำรเสริมสร้ำงต่อเติมชีวิตวัยรุ่นไทย ช่วยให้เกิดบุคลิกภำพของกำร                   ในเด็กวัย 13-18 ปี
             ‘คิดเป็น ท�ำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหำเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีควำมสุขเป็น’ เพื่อให้พวกเขำ                 กรณีศึกษำ : โรงเรียนปัญญำประทีป                  130
             เติบโตไปเป็นพลเมืองคุณภำพ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และรับช่วงดูแลสังคมไทยให้แข็งแรงต่อไป                บทที่ 6 กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรเสริมสร้ำงทักษะสมอง EF


                                                                            ในเด็กวัย 13-18 ปี
               ไม่มีเด็กคนใดโง่หรือเลว มีแต่ระบบและสภำพแวดล้อมที่มืดบอดและไม่เอำไหน
                                                                            กรณีศึกษำ : โรงเรียนล�ำปลำยมำศพัฒนำ                160

                                             สุภำวดี หำญเมธี                   บทที่ 7 Q & A                               196

                                      สถำบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9