Page 3 - Executive Functions ในเด็กวัย 13-18 ปี
P. 3

คู่มือพัฒนำทักษะสมอง EF Executive Functions ในเด็กวัย 13-18 ปี ส�ำหรับพ่อแม่และครู

        ค�ำน�ำ
 ISBN     978-616-8045-26-8
 ลิขสิทธิ์ร่วม  ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)
                  และ สถำบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)
     บริษัท รักลูกกรุ๊ป จ�ำกัด
     สงวนลิขสิทธิ์ตำมพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537   รู้กันมำนำนทั้งจำกกำรสังเกตของคนธรรมดำๆ และจำกนักวิชำกำรว่ำวัยรุ่นเป็นวัยที่มี
 พิมพ์ครั้งที่ 1  ตุลำคม 2561   พัฒนำกำรแบบเฉพำะตัวซับซ้อน เข้ำใจยำกมำก มีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพร้อมๆ กันหลำยด้ำน
 จ�านวนพิมพ์   2,000 เล่ม
 บรรณาธิการ  สุภำวดี หำญเมธี  ทั้ง สรีระ ฮอร์โมน สภำวะจิตใจ ควำมสัมพันธ์ทำงสังคม ฯลฯ
 เรียบเรียง  ปรำรถนำ หำญเมธี
 วิชาการ   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิริยำภรณ์ อุดมระติ
     ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปนัดดำ ธนเศรษฐกร    เมื่อครั้งที่โลกยังเปลี่ยนแปลงไม่มำก วัยรุ่นก็เป็นวัยน่ำใจหำยใจคว�่ำอยู่แล้วในสำยตำผู้ใหญ่ แต่เมื่อ
             อำจำรย์วิเชษฐ์ โพธิวิสุทธิ์พำที โลกก้ำวเข้ำสู่ยุคที่ถูกท�ำลำยล้ำงด้วย disruptive technology ควำมปั่นป่วนหนักหน่วงเกิดขึ้นในทุก
 ประสานงาน  ภำวนำ อร่ำมฤทธิ์ / ธิดำ มหำเปำรยะ บรมำนันท์ มิติ วัยรุ่นไทยที่ใจหำยและใจคว�่ำไปแล้วมีจ�ำนวนเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ จนคิดยำกว่ำ ในอนำคต
 การตลาด  ธนรร หำญวรโยธิน
 ออกแบบรูปเล่มและภาพประกอบ  ฉัตรทิพย์ โลห์จรัสศิริ / สุธินันท์ เชยโต  ประเทศชำติจะมีประชำกรคุณภำพที่สำมำรถดูแลสังคมผู้สูงอำยุของไทยต่อไปได้จริงหรือไม่ อย่ำงไร
 จัดท�าโดย  บริษัท รักลูกกรุ๊ป จ�ำกัด
     932 ถนนประชำชื่น แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800
     โทรศัพท์ 0 2913 7555  โทรสำร 0 2428 7499   แต่โลกปั่นป่วนก็มีด้ำนดีไม่แพ้ด้ำนร้ำย สร้ำงโอกำสพอๆ กับสร้ำงวิกฤติ ควำมรู้ด้ำนประสำท
 แยกสี/พิมพ์ที่         โรงพิมพ์ ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์ จ�ำกัด วิทยำศำสตร์ (neuroscience) ที่มำกับเทคโนโลยี ได้เข้ำมำหนุนเสริม ท�ำให้โลกรู้จักสมองของวัยรุ่น
       เลขที่ 52 ซอยเอกชัย 69 แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150
       โทรศัพท์ 02-899-5429-35 โทรสำร 02-416-4097 (และวัยอื่นๆ) ละเอียดลออขึ้น ซึ่งนั่นย่อมหมำยถึงโอกำสของผู้ใหญ่ ; พ่อแม่ผู้ปกครอง ครอบครัว
 เพื่อการค้นคว้า Executive Functions  เว็บไซต์: www.rlg-ef.com โรงเรียน สังคม ที่จะดูแล พัฒนำและจัดกำรเรียนรู้เพื่อตอบสนองภำวะวัยรุ่นอย่ำงเข้ำอกเข้ำใจยิ่งขึ้น
                            เฟซบุ๊ค: www.facebook.com/พัฒนำทักษะสมอง EF

          ควำมรู้เรื่องทักษะสมองส่วนหน้ำ Executive Functions - EF เป็นหนึ่งสำยธำรควำมรู้ส�ำคัญ
 ่
 รำยชือนักวิชำกำรเข้ำร่วมจัดกำรควำมรู้ทักษะสมอง EF วัย 13-18 ปี ยุคใหม่ ที่ก�ำลังหล่อเลี้ยงวงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนทั่วโลก สถำบัน RLG (รักลูก
        เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) ในฐำนะผู้บริหำรโครงกำรพัฒนำทักษะสมอง Executive Functions เพื่อสุขภำวะ
 • รองศำสตรำจำรย์ ดร.นวลจันทร์ จุฑำภักดีกุล • นพ.ประเสริฐ ผลิตผลกำรพิมพ์
 • ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิริยำภรณ์ อุดมระติ • ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร ของเด็กและเยำวชน ภำยใต้กำรสนับสนุนของ ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
 • ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปนัดดำ ธนเศรษฐกร • นพ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล (สสส.) ส�ำนัก 4 ได้จัดให้มีเวทีจัดกำรควำมรู้ทักษะสมอง EF ของแต่ละวัยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรวบรวม
 • พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ • สุภำวดี หำญเมธี นักวิชำกำรที่เกี่ยวข้องหลำกหลำยสำขำ ทั้งนักประสำทวิทยำศำสตร์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นักกำร
 • อำจำรย์ภูริทัติ ชัยวัฒนกุล • อำจำรย์วิเชษฐ์ โพธิวิสุทธิ์วำที
 • ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข • อำจำรย์พัชนำ มหพันธ์ ศึกษำ นักจิตวิทยำพัฒนำกำร ครูอำจำรย์ และนักสื่อสำร มำร่วมกันวิเครำะห์ ย่อย-แยกถอดรหัส

        และสังเครำะห์ เชื่อมโยงบรรดำควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับทักษะสมอง Executive Functions (EF) เข้ำ
        กับพัฒนำกำรและธรรมชำติของวัยต่ำงๆ เพื่อแปลงสำรในองค์ควำมรู้ให้เป็นที่เข้ำใจง่ำยและ
        สอดคล้องตอบโจทย์ในบริบทไทย น�ำไปสู่กำรใช้ได้จริงในชีวิตประจ�ำวัน
 สงวนลิขสิทธิ์ Copyright©2018 RLG Institute : กรณีน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ทำงกำรศึกษำ ต้องได้รับอนุญำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ ไม่อนุญำตให้ลอกเลียนแบบ
 ส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ รวมทั้งกำรจัดเก็บ ถ่ำยทอด ไม่ว่ำรูปแบบหรือวิธีกำรใดๆ ในกระบวนกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ กำรถ่ำยภำพ กำรบันทึก หรือวิธีกำรใดๆ โดยไม่ได้
 รับอนุญำตจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์
   1   2   3   4   5   6   7   8