Page 4 - Executive Functions ในเด็กวัย 7-12 ปี
P. 4

คู่มือพัฒนำทักษะสมอง EF - Executive Functions ในเด็กวัย 7-12 ปี ส�ำหรับพ่อแม่และครู

                                                                  ค�ำน�ำ
     ISBN                 978-616-8045-27-5
     ลิขสิทธิ์ร่วม            ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
                        และ สถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)
                        บริษัท รักลูกกรุ๊ป จ�ากัด                                ความตระหนักว่า ชีวิตและโลกข้างหน้าจะไม่เป็นอย่างที่คนรุ่นเรารู้จักมาก่อนนั้น ชัดเจน
                        สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
     พิมพ์ครั้งที่ 1           พฤศจิกายน 2561                                   ขึ้นเรื่อยๆ และความตระหนักในความจ�าเป็นยิ่งที่จะต้องปลูกฝังสร้าง “ทักษะศตวรรษที่ 21”
     จ�านวนพิมพ์             2,000 เล่ม                                     การรู้เท่าทัน การปรับตัว การคิดนอกกรอบ การยอมรับความแตกต่าง ความใฝ่รู้ วินัยในตนเอง
     บรรณาธิการ              สุภาวดี หาญเมธี / ภาวนา อร่ามฤทธิ์
     วิชาการ               อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข                              และความรับผิดชอบ ฯลฯ นั้น ก็ยิ่งชัดเจนขึ้น ไม่มีสูตรส�าเร็จของความส�าเร็จเหมือนศตวรรษ
                        ดร.อัญจลา จารุมิลินท                                ที่ผ่านมาอีกแล้ว แต่จะต้องเป็นคุณลักษณะที่พร้อมรับมือได้กับทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
                        ดร.ฐาปณีย์ แสงสว่าง
     ประสานงาน              ผาณิต บุญมาก                                    อย่างรวดเร็ว ซับซ้อน คลุมเครือแต่ฉับพลัน ค�าถามส�าคัญเวลานี้คือ จะปลูกฝังคุณลักษณะ
     การตลาด               ธนรร หาญวรโยธิน                                   ดังกล่าวอย่างไร
     ออกแบบรูปเล่มและภาพประกอบ      เฉลิมพล พงศ์เจตน์พงศ์ / แสงไชย นิติไกรนนท์ / สุธินันท์ เชยโต
     จัดท�าโดย              บริษัท รักลูกกรุ๊ป จ�ากัด
                        932 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800              เป็นที่น่ายินดีว่า นักวิทยาศาสตร์ค้นพบทักษะสมองที่เรียกว่า Executive Functions
                        โทรศัพท์ 0 2913 7555  โทรสาร 0 2556 1134                      (EF) ซึ่งท�าให้เราเข้าใจธรรมชาติของสมองมนุษย์ได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นที่ยอมรับกันไป
     แยกสี/พิมพ์ที่            บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จ�ากัด
                        18 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 25 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140         ทั่วโลกว่าการส่งเสริมทักษะสมอง EF นี้เองที่จะเป็นฐานรากที่ส�าคัญที่สุดของคุณสมบัติ “คิดเป็น
     เพื่อการค้นคว้า Executive Functions  เว็บไซต์: www.rlg-ef.com                              ท�าเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็น” ที่ก่อรูปต่อยอดเป็น
                                เฟซบุ๊ค: www.facebook.com/พัฒนาทักษะสมอง EF
                                                                  ทักษะศตวรรษที่ 21
        ่
      รำยชือนักวิชำกำรเข้ำร่วมจัดกำรควำมรู้ทักษะสมอง EF วัย 7-12 ปี                                คู่มือเล่มนี้เป็นผลของการจัดการความรู้ร่วมกันของนักวิชาการสหสาขา ทั้งนักประสาท
                                                                  วิทยาศาสตร์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยาพัฒนาการ นักการศึกษา ทั้งสายทฤษฎีและสายปฏิบัติ
      • รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล        • นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์                ที่ทุ่มเทอุทิศความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่เป็นเวลายาวนาน เพื่อคลี่คลายความรู้ความเข้าใจ
      • รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ผลโยธิน             • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยาภรณ์ อุดมระติ
      • ดร.วรนาท รักสกุลไทย                   • อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข                 ว่า ทักษะสมอง EF ท�างานในสมองของเด็กช่วงประถมศึกษา (วัย 7-12 ปี) อย่างไร เชื่อมโยง
      • ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร                   • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า            กับความรู้เรื่องพัฒนาการของเด็กวัยนี้อย่างไร และพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยเฉพาะคุณครูที่อยู่กับ
      • ดร.ฐาปณีย์ แสงสว่าง                   • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร
      • อาจารย์ส�าเร็จ จันทร์โอกุล               • สุภาวดี หาญเมธี                      เด็กวัยนี้จะส่งเสริมให้การเรียนการสอนที่จัดกันอยู่ในโรงเรียนนั้นส่งเสริมให้ทักษะสมอง EF
      • อาจารย์นลินี มัคคสมัน                  • อาจารย์ศิลวัต ศุษิลวรณ์                  งอกงามเต็มที่ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนได้อย่างไร
      • อาจารย์วิมลศรี ศุษิลวรณ์


      ขอขอบคุณภาพจาก : โรงเรียนทับทอง โรงเรียนวรรณสว่ำงจิต โรงเรียนเพลินพัฒนำ โรงเรียนล�ำปลำยมำศพัฒนำ โรงเรียนรุจิเสรีวิทยำ


      สงวนลิขสิทธิ์ Copyright©2018 RLG Institute : กรณีน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ทำงกำรศึกษำ ต้องได้รับอนุญำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ ไม่อนุญำตให้ลอกเลียนแบบ
      ส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ รวมทั้งกำรจัดเก็บ ถ่ำยทอด ไม่ว่ำรูปแบบหรือวิธีกำรใดๆ ในกระบวนกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ กำรถ่ำยภำพ กำรบันทึก หรือวิธีกำรใดๆ โดยไม่ได้
      รับอนุญำตจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์
   1   2   3   4   5   6   7   8   9