Page 7 - Executive Functions ในเด็กวัย 7-12 ปี
P. 7

น่าเสียดายยิ่ง ในขณะที่ระบบการศึกษาของเราก�าลังเร่งท่องจ�า เร่งสอบ เพื่อเพิ่มขีดปรอท สำรบัญ
 ของการแข่งขันให้เด็กวัยประถมนั้น แท้ที่จริง บนพัฒนาการของความขยันขันแข็งตามวัยนี้

 ธรรมชาติสมองของเด็กต้องการโอกาสคิดเอง ลงมือท�างานเอง ฝึกวางแผนเอง ต้องการความ

 ท้าทาย และต้องการโอกาสทบทวนตนเองและการงานที่ผ่านไป เพื่อพัฒนาตนให้มีทักษะต่าง ๆ
 ที่คล่องแคล่วฉับไวขึ้น และทุกสิ่งที่เขาเรียนรู้ในช่วงนี้ก็จะเป็นฐานความส�าเร็จที่ก่อตัวขึ้น


          ่
  “คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF- Executive Functions ในเด็กวัย 7-12 ปี” เล่มนี้ ตั้งใจท�าให้ บทที 1 ทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตสู่ความส�าเร็จ

 เรื่องยากของสมองกลายเป็นเรื่องเข้าใจง่าย อ่านง่าย และน�าไปใช้ได้ง่าย และมีตัวอย่างของ    Executive Functions = EF           12
 การจัดการเรียนรู้ของหลายโรงเรียนในประเทศไทยที่ช่วยให้ EF ของนักเรียนของตนพัฒนา
 อย่างดีเยี่ยม   ่
       บทที 2  ทักษะสมอง EF และสมอง 3 ส่วน                          42


  ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการพัฒนาองค์ความรู้ในคู่มือเล่มนี้ และหวังว่าคู่มือนี้จะเป็น
          ่
 อีกส่วนหนึ่งของความร่วมมือกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการพัฒนาเด็กไทย เพื่อให้พวกเขา บทที 3  พัฒนาการเด็กวัย 7-12 ปีและการส่งเสริมทักษะสมอง EF     52
 เป็นคนที่มีสุขภาวะสมบูรณ์และมีทักษะที่จะเติบโตไปได้ในโลกที่ไม่มีใครท�านายได้

          ่
       บทที 4  การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมอง EF
 สุภาวดี หาญเมธี
       โครงการพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions     ของเด็กวัย 7-12 ปี            74
 เพื่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชนไทย
          ่
       สถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)  บทที 5  การคิดเชิงบริหาร (Executive Functions)

 ภายใต้การสนับสนุนของ ส�านัก 4 สสส.    และการก�ากับตนเอง (Self-Regulation)

             กับความพร้อมทางการเรียนของเด็ก                       90          ่
       บทที 6  “เทคนิควินัยเชิงบวก” เสริมสร้างสมอง

             ให้มีกระบวนการคิดที่แข็งแรง                        102
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12