Page 6 - Executive Functions ในเด็กวัย 7-12 ปี
P. 6

น่าเสียดายยิ่ง ในขณะที่ระบบการศึกษาของเราก�าลังเร่งท่องจ�า เร่งสอบ เพื่อเพิ่มขีดปรอท        สำรบัญ
             ของการแข่งขันให้เด็กวัยประถมนั้น แท้ที่จริง บนพัฒนาการของความขยันขันแข็งตามวัยนี้

             ธรรมชาติสมองของเด็กต้องการโอกาสคิดเอง ลงมือท�างานเอง ฝึกวางแผนเอง ต้องการความ

             ท้าทาย และต้องการโอกาสทบทวนตนเองและการงานที่ผ่านไป เพื่อพัฒนาตนให้มีทักษะต่าง ๆ
             ที่คล่องแคล่วฉับไวขึ้น และทุกสิ่งที่เขาเรียนรู้ในช่วงนี้ก็จะเป็นฐานความส�าเร็จที่ก่อตัวขึ้น


                                                                    ่
               “คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF- Executive Functions ในเด็กวัย 7-12 ปี” เล่มนี้ ตั้งใจท�าให้        บทที 1 ทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตสู่ความส�าเร็จ

             เรื่องยากของสมองกลายเป็นเรื่องเข้าใจง่าย อ่านง่าย และน�าไปใช้ได้ง่าย และมีตัวอย่างของ                Executive Functions = EF                         12
             การจัดการเรียนรู้ของหลายโรงเรียนในประเทศไทยที่ช่วยให้ EF ของนักเรียนของตนพัฒนา
             อย่างดีเยี่ยม                                                ่
                                                                 บทที 2  ทักษะสมอง EF และสมอง 3 ส่วน                         42


               ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการพัฒนาองค์ความรู้ในคู่มือเล่มนี้ และหวังว่าคู่มือนี้จะเป็น
                                                                    ่
             อีกส่วนหนึ่งของความร่วมมือกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการพัฒนาเด็กไทย เพื่อให้พวกเขา          บทที 3  พัฒนาการเด็กวัย 7-12 ปีและการส่งเสริมทักษะสมอง EF              52
             เป็นคนที่มีสุขภาวะสมบูรณ์และมีทักษะที่จะเติบโตไปได้ในโลกที่ไม่มีใครท�านายได้

                                                                    ่
                                                                 บทที 4  การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมอง EF
                                             สุภาวดี หาญเมธี
                                 โครงการพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions                  ของเด็กวัย 7-12 ปี                             74
                                     เพื่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชนไทย
                                                                    ่
                                       สถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)        บทที 5  การคิดเชิงบริหาร (Executive Functions)

                                    ภายใต้การสนับสนุนของ ส�านัก 4 สสส.                  และการก�ากับตนเอง (Self-Regulation)

                                                                       กับความพร้อมทางการเรียนของเด็ก                       90                                                                    ่
                                                                 บทที 6  “เทคนิควินัยเชิงบวก” เสริมสร้างสมอง

                                                                       ให้มีกระบวนการคิดที่แข็งแรง                        102
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11