Page 5 - Executive Functions ในเด็กวัย 7-12 ปี
P. 5

คู่มือพัฒนำทักษะสมอง EF - Executive Functions ในเด็กวัย 7-12 ปี ส�ำหรับพ่อแม่และครู

        ค�ำน�ำ
 ISBN      978-616-8045-27-5
 ลิขสิทธิ์ร่วม  ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
                  และ สถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)
     บริษัท รักลูกกรุ๊ป จ�ากัด   ความตระหนักว่า ชีวิตและโลกข้างหน้าจะไม่เป็นอย่างที่คนรุ่นเรารู้จักมาก่อนนั้น ชัดเจน
     สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
 พิมพ์ครั้งที่ 1  พฤศจิกายน 2561   ขึ้นเรื่อยๆ และความตระหนักในความจ�าเป็นยิ่งที่จะต้องปลูกฝังสร้าง “ทักษะศตวรรษที่ 21”
 จ�านวนพิมพ์   2,000 เล่ม การรู้เท่าทัน การปรับตัว การคิดนอกกรอบ การยอมรับความแตกต่าง ความใฝ่รู้ วินัยในตนเอง
 บรรณาธิการ  สุภาวดี หาญเมธี / ภาวนา อร่ามฤทธิ์
 วิชาการ   อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข  และความรับผิดชอบ ฯลฯ นั้น ก็ยิ่งชัดเจนขึ้น ไม่มีสูตรส�าเร็จของความส�าเร็จเหมือนศตวรรษ
     ดร.อัญจลา จารุมิลินท ที่ผ่านมาอีกแล้ว แต่จะต้องเป็นคุณลักษณะที่พร้อมรับมือได้กับทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
     ดร.ฐาปณีย์ แสงสว่าง
 ประสานงาน  ผาณิต บุญมาก อย่างรวดเร็ว ซับซ้อน คลุมเครือแต่ฉับพลัน ค�าถามส�าคัญเวลานี้คือ จะปลูกฝังคุณลักษณะ
 การตลาด  ธนรร หาญวรโยธิน ดังกล่าวอย่างไร
 ออกแบบรูปเล่มและภาพประกอบ  เฉลิมพล พงศ์เจตน์พงศ์ / แสงไชย นิติไกรนนท์ / สุธินันท์ เชยโต
 จัดท�าโดย  บริษัท รักลูกกรุ๊ป จ�ากัด
     932 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800   เป็นที่น่ายินดีว่า นักวิทยาศาสตร์ค้นพบทักษะสมองที่เรียกว่า Executive Functions
     โทรศัพท์ 0 2913 7555  โทรสาร 0 2556 1134 (EF) ซึ่งท�าให้เราเข้าใจธรรมชาติของสมองมนุษย์ได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นที่ยอมรับกันไป
 แยกสี/พิมพ์ที่         บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จ�ากัด
     18 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 25 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 ทั่วโลกว่าการส่งเสริมทักษะสมอง EF นี้เองที่จะเป็นฐานรากที่ส�าคัญที่สุดของคุณสมบัติ “คิดเป็น
 เพื่อการค้นคว้า Executive Functions  เว็บไซต์: www.rlg-ef.com ท�าเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็น” ที่ก่อรูปต่อยอดเป็น
                            เฟซบุ๊ค: www.facebook.com/พัฒนาทักษะสมอง EF
        ทักษะศตวรรษที่ 21
 ่
 รำยชือนักวิชำกำรเข้ำร่วมจัดกำรควำมรู้ทักษะสมอง EF วัย 7-12 ปี   คู่มือเล่มนี้เป็นผลของการจัดการความรู้ร่วมกันของนักวิชาการสหสาขา ทั้งนักประสาท
        วิทยาศาสตร์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยาพัฒนาการ นักการศึกษา ทั้งสายทฤษฎีและสายปฏิบัติ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล • นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ที่ทุ่มเทอุทิศความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่เป็นเวลายาวนาน เพื่อคลี่คลายความรู้ความเข้าใจ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ผลโยธิน • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยาภรณ์ อุดมระติ
 • ดร.วรนาท รักสกุลไทย • อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข ว่า ทักษะสมอง EF ท�างานในสมองของเด็กช่วงประถมศึกษา (วัย 7-12 ปี) อย่างไร เชื่อมโยง
 • ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า กับความรู้เรื่องพัฒนาการของเด็กวัยนี้อย่างไร และพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยเฉพาะคุณครูที่อยู่กับ
 • ดร.ฐาปณีย์ แสงสว่าง • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร
 • อาจารย์ส�าเร็จ จันทร์โอกุล • สุภาวดี หาญเมธี เด็กวัยนี้จะส่งเสริมให้การเรียนการสอนที่จัดกันอยู่ในโรงเรียนนั้นส่งเสริมให้ทักษะสมอง EF
 • อาจารย์นลินี มัคคสมัน • อาจารย์ศิลวัต ศุษิลวรณ์ งอกงามเต็มที่ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนได้อย่างไร
 • อาจารย์วิมลศรี ศุษิลวรณ์


 ขอขอบคุณภาพจาก : โรงเรียนทับทอง โรงเรียนวรรณสว่ำงจิต โรงเรียนเพลินพัฒนำ โรงเรียนล�ำปลำยมำศพัฒนำ โรงเรียนรุจิเสรีวิทยำ


 สงวนลิขสิทธิ์ Copyright©2018 RLG Institute : กรณีน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ทำงกำรศึกษำ ต้องได้รับอนุญำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ ไม่อนุญำตให้ลอกเลียนแบบ
 ส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ รวมทั้งกำรจัดเก็บ ถ่ำยทอด ไม่ว่ำรูปแบบหรือวิธีกำรใดๆ ในกระบวนกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ กำรถ่ำยภำพ กำรบันทึก หรือวิธีกำรใดๆ โดยไม่ได้
 รับอนุญำตจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10