สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

ศูนย์พัฒนาและจัดการความรู้ EF

- พื้นที่ส่งเสริม EF ต้นแบบ -
- พื้นที่ส่งเสริม EF ต้นแบบในมหาวิทยาลัยราชภัฏ --

ประเภทที่ 1 ศูนย์เรียนรู้ EF ในหน่วยงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

โรงพยาบาลพญาเม็งราย จ.เชียงราย 
ข้อมูลผู้ประสานงานติดต่อ:
คุณประภาพร เชื้อเมืองพาน
โทร. 089- 556-2002 อีเมล lon_pra@hotmail.com
คุณราตรี วัฒนาธร
โทร. 081-882-0433 อีเมล hs5me.1278@hotmail.com


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
ข้อมูลผู้ประสานงานติดต่อ:
คุณมนฤญช์ คำดา
โทร. 081-980-0603 อีเมล manarinkhomda@gmail.com

ประเภทที่ 2 ศูนย์เรียนรู้ EF ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จ. ปทุมธานี
ข้อมูลผู้ประสานงานติดต่อ:
รศ.ดร.พนิดา ชาตยาภา
โทร. 086-336-7475 อีเมล chatayapha@gmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
ข้อมูลผู้ประสานงานติดต่อ:
อ.พจนีย์ เชื้อบัณฑิต
โทร. 061-480-2028 อีเมล aj_podjanee@hotmai.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ข้อมูลผู้ประสานงานติดต่อ:
อ.ปิยนันท์ พูลโสภา
โทร. 081-826-1988 อีเมล piyanun1407@gmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ข้อมูลผู้ประสานงานติดต่อ:
ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ (รองอธิการบดี) โทร. 081-725-091 อีเมล dr.rattakorn@gmail.com
ผศ.โสภิดา โคตรโนนกอก โทร. 082-150-9082 อีเมล sopidathailand@gmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข้อมูลผู้ประสานงานติดต่อ:
อ.สุชาดา จิตกล้า
โทร. 065-354-8491 อีเมล auchitkla4@gmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทที่ 3 ศูนย์เรียนรู้ระดับปฐมวัยรูปแบบโรงเรียนอนุบาลหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนจิตตเมตต์ (ปฐมวัย) กรุงเทพฯ
ข้อมูลผู้ประสานงานติดต่อ:
อ.กรองทอง บุญประคอง
โทร. ๐๘๑-๖๑๓-๘๐๔๑ อีเมล kru_ka@yahoo.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ กรุงเทพฯ
ข้อมูลผู้ประสานงานติดต่อ:
อ.เกศินี วัฒนสมบัติ
โทร. 081-614-0026 อีเมล vkesinee@gmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน จ.เชียงราย
ข้อมูลผู้ประสานงานติดต่อ:
ครูสุภรรณิกา วังตา
โทร. 086-195-7302 อีเมล panwangta@gmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเม็งราย จ.เชียงราย
ข้อมูลผู้ประสานงานติดต่อ:
ครูแจ่มจัน ลามีชัย
โทร. 087-176-7310 อีเมล jaemjan7976@gmail.com

 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพญาเม็งราย จ.เชียงราย
ข้อมูลผู้ประสานงานติดต่อ:
ครูจุฑาทิพย์ ท้องทากาศ
โทร. 095-685-9411 อีเมล jutatip.sorn@gmail.com

 


 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เปา จ.เชียงราย
ข้อมูลผู้ประสานงานติดต่อ:
ครูพิกุล คุณาภรณ์ศิริ
โทร. 081-998-1427 อีเมล p14pikul@gmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จ.ระยอง
ข้อมูลผู้ประสานงานติดต่อ:
รักษากการ ผอ.นลินี สุวรรณโชติ โทร. 092-268-0208 
อีเมล nalinee_suw@hotmail.com ครูอรุณี วังบอน โทร. 094-494-4650 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
                                                              


 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโป่ง เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง
ข้อมูลผู้ประสานงานติดต่อ:
ครูพรเพ็ญ ประดิษฐ์
โทร. 098-474-2082
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ จ. ลพบุรี (สพป. เขต ๑)
ข้อมูลผู้ประสานงานติดต่อ:
นายทรงกต เอี่ยมบัว โทร. 082-221-9909 อีเมล thongkhot55@gmail.com
นางสาวอำนวย  เถื่อนดี ครูชำนาญการพิเศษ, นางอารีลักษณ์  อ้นสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร. 089-527-7912 อีเมล aumnuy.thuaendee@gmail.com ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
                                                              

ประเภทที่ 4 ศูนย์เรียนรู้ EF ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

โรงเรียนทับทอง กรุงเทพฯ
ข้อมูลผู้ประสานงานติดต่อ:
ดร.อัญจลา จารุมิลินท
โทร. 086-626-2000 อีเมล angela@ieg.co.th

 


โรงเรียนเพลินพัฒนา (ฝ่ายประถม) กรุงเทพฯ
ข้อมูลผู้ประสานงานติดต่อ:
อ.ศรัณธร แก้วคูณ (หัวหน้าช่วงชั้น)
โทร. 099-457-7555 อีเมล sarandonut@gmail.com

 


โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์
ข้อมูลผู้ประสานงานติดต่อ:
ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง โทร. 089-581-3201 อีเมล wichian@lpmp.org
ครูพรรณทิพย์พา  ทองมี โทร. 080-474-8288  อีเมล pantippa@lpmp.org


โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต) จ.นนทบุรี
ข้อมูลผู้ประสานงานติดต่อ:
นางสาวจุฬาลักษณ์ ใหม่คำ (ผอ.)
โทร. 092-146-6516  อีเมล maikhamj@gmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


โรงเรียนบ้านโกรกลึก จ.นครราชสีมา (สพป. เขต ๕)
ข้อมูลผู้ประสานงานติดต่อ:
นายการุณ ชาญวิชชานนท์ (ผอ.)
โทร. 081-390-8643 อีเมล mgaroon@gmail.com

 


โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ จ.ตราด
ข้อมูลผู้ประสานงานติดต่อ:
นายเทอดศักดิ์ แสบงบาล (ผอ.)
โทร. 089-571-9101 อีเมล terdsaksbb@gmail.com


โรงเรียนเพลินพัฒนา (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพฯ
ข้อมูลผู้ประสานงานติดต่อ: อ.ภูริทัต ชัยวัฒนกุล
โทร. 087-685-1495 อีเมล peat76@hotmail.com

 


โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
ข้อมูลผู้ประสานงานติดต่อ:
นางณัฐจิตกานต์ จันทร์โอพา (ผอ.)
โทร. 086-358-2563 อีเมล jit.nuttajitkan@gmail.com

 


โรงเรียนบ้านหนองกุลา จ.พิษณุโลก (สพป. เขต ๑)
ข้อมูลผู้ประสานงานติดต่อ:
นางวรรณรักษ์ หงษ์ทอง (ผอ.) โทร. 090-697-3973
อีเมล wannarak2015@gmail.com 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ข้อมูลผู้ประสานงานติดต่อ:
นพ.สมบูรณ์ จิรวัฒนาสมกุล (ที่ปรึกษา) โทร. 081-975-3978 อีเมล dr_somboon@yahoo.com
ครูศริญตา ศรีชาติ (ครูใหญ่) โทร. 063-516-3971 อีเมล yupin.sric@snru.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม