Download
Executive Functions

”คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น
อยู่กับคนอื่นเป็นและมีความสุขเป็น”

เอกสาร และ สื่อ

หลากหลายชุดเอกสารความรู้เกี่ยวกับ EF ที่ถูกรวบรวมจากทุกเวทีวิชการ ถูกจัดรวบรวมในรูปแบบของไฟล์ pdf เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์ไว้เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อไป

e-Book :

เอกสารสาระความรู้เกี่ยวกับ EF ที่น่าสนใจ และมีประโยชน์ ถูกจัดทำในรูปแบบของ Flip Book หากท่านสนใจอ่านแบบออนไลน์ให้คลิกที่รูปภาพ หากท่าต้องการดาวน์โหลดเอกสารเก็บไว้สำหรับใช้ประกอบการสอน หรือต้องการเก็บไว้อ่านในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ให้ท่านทำการตอบแบบสอบถาม เมื่อท่านตอบแบบสอบถามเสร็จแล้วระบบจะส่งลิงค์สำหรับดาวน์โหลดเอกสารให้ท่าน

Executive Functions

“เราเห็นว่าประสบการณ์ในช่วงปฐมวัย
มีความสำคัญเพียงไรต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาตลอดชีวิต
ทั้งเห็นสภาพแวดล้อมในช่วงปฐมวัยได้ฝังลงใน “สมองของเด็ก”
และเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสมองไปอย่างไร”

Andrew S. Garner, developingchild, havard.edu