previous arrow
next arrow
Slider

สื่อชุด “พลังสมองเด็กไทย สร้างได้ด้วยพลังชุมชน”

การขับเคลื่อน EF ในประเทศไทย Thailand EF Partnership

ภาคีเครือข่าย Thailand EF Partnership โดยการสนับสนุน ของ สสส. ได้ร่วมกันจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะสมอง EF สำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน เกิดองค์ความรู้และเครื่องมือที่ครอบคลุมการพัฒนาทักษะสมอง EF สำหรับเด็กและเยาวชนของไทยทุกช่วงวัยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงวัยรุ่น เพื่อเขาเหล่านั้นจะเติบโตไปเป็นพลเมืองคุณภาพของสังคมไทยต่อไป

สื่อชุด “พลังสมองเด็กไทย สร้างได้ด้วยพลังชุมชน” โครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยพลังชุมชน สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สร้างสรรค์โดย สถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)

พลังชุมชน EF ต้นแบบ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

โมเดลจังหวัดสร้างเด็ก EF เพื่อระยองผาสุข

โปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “EF Facilitator สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ผ่านระบบออนไลน์

วัตถุประสงค์ :
1. คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย สามารถเอื้ออำนวยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้
2. คณาจารย์ผู้เข้ารับการอบรม มีเจตคติ มีองค์ความรู้ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ และขยายองค์ความรู้เรื่องสมองกับการเรียนรู้ และทักษะสมอง EF ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครองและบุคคทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ของคณาจารย์ผู้เข้ารับการอบรม เป็นไปตามหลักการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขึ้นในทุกส่วน

การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยพลังชุมชน

โลกแห่งเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ซับซ้อน พลิกผัน คาดการณ์ได้ยาก เด็กไทยต้องมีทักษะ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ในการเรียน ทำงาน และดำรงชีวิต ทักษะเหล่านี้เรียกว่า ทักษะ สมอง EF (Executive Functions) ซึ่งเด็กจำเป็นต้องได้รับการปลูกฝังเป็นทักษะสมองตั้งแต่ช่วงปฐมวัย จึงจะฝังราก ไปตลอดชีวิต เกิดเป็นทักษะศตวรรษที่ 21 ที่เด็กไทยจะเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพที่เข้มแข็ง รู้เท่าทันและยืนอยู่ได้ อย่างสง่างามในโลกวันข้างหน้า ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศไทยในการสร้างรากฐานทุนมนุษย์การ พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยชุมชนมีส่วนร่วม จะเป็นการวางรากฐานแก่บุคคลในการเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ถึง เวลาที่สังคมต้องมีความเข้าใจหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ถูกต้อง และตระหนักในบทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่วม พัฒนาเด็กปฐมวัย

เกี่ยวกับ EF

ทำไมเราต้องฝึกยืดหยุ่นความคิดมันสำคัญต่อชีวิตอย่างไร

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าลูกเรา”หัวสี่เหลี …

ริเริ่มและลงมือทำ (Initiating) คืออะไร สำคัญตรงไหน

EF ด้านการริเริ่มและลงมือทำ (Initia …

IQ vs. EF

คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าคนที่มีไอคิวสู …

ทักษะสมอง EF คือ พื้นฐานของ “ทักษะในศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills)

คนรุ่นใหม่จะอยู่รอดและประสบความสำเร …

ความยั้งคิด สำคัญต่อชีวิตแค่ไหน

ทักษะสมองด้านยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhib …

ทำไมเราต้องฝึกยืดหยุ่นความคิดมันสำคัญต่อชีวิตอย่างไร?

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าลูกเรา”หัวสี่เหลี …

ทำไมต้อง Executive Functions (EF)

Executive Functions (EF) หรือทักษะส …

ef-ขั้นพัฒนาการ-EF-ในเด็กแต่ละวัย
มีนาคม 11, 2018
ขั้นพัฒนาการ EF ในเด็กแต่ละวัย

ขั้นตอนพัฒนาการ EF ของเด็กแต่ละช่วง …

Read More
ef-เด็กขาดทักษะในการบริหารจัดการชีวิตหรือไม่
มีนาคม 11, 2018
เด็กขาดทักษะในการบริหารจัดการชีวิตหรือไม่

หากคนเรามี EFหรือทักษะความสามารถในก …

Read More