Executive Functions

”คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น
อยู่กับคนอื่นเป็นและมีความสุขเป็น”

แบบสอบถามก่อนดาวน์โหลด การส่งเสริมทักษะสมอง EF ใน New Nomal

แบบสอบถามก่อนดาวน์โหลด การส่งเสริมทักษะสมอง EF ใน New Nomal

แบบสอบถามก่อนดาวน์โหลดเอกสาร การส่งเสริมทักษะสมอง EF ใน New Nomal

เมื่อท่านกรอกข้อมูลครบทุกช่อง ให้กด Submit ระบบจะแสดง link download  สำหรับให้ท่านทำดาวน์โหลด

ขอบคุณ
วัตถุประสงค์ในการดาวน์โหลด

เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ


Executive Functions

“เราเห็นว่าประสบการณ์ในช่วงปฐมวัย
มีความสำคัญเพียงไรต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาตลอดชีวิต
ทั้งเห็นสภาพแวดล้อมในช่วงปฐมวัยได้ฝังลงใน “สมองของเด็ก”
และเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสมองไปอย่างไร”

Andrew S. Garner, developingchild, havard.edu