Plan and Organize จึงส่งผลต่อความสำเร็จของชีวิต

ทำเป็น ต้องได้ฝึกฝนเรื่องการวางแผนและจัดระบบมาตั้งแต่เด็ก
ทุกวันในชีวิตเราต้องมีการวางแผนและจัดการเรื่องต่างๆ ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เรื่องเล็กจนถึงเรื่องใหญ่
Planning คือ การวางแผนวางกระบวนการขั้นตอนที่จะไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมองเห็นภาพรวม แล้วนำเอาส่วนประกอบสำคัญต่างๆ มาเชื่อมต่อกัน มีการจัดลำดับความสำคัญแยกแยะทำก่อน-หลัง จัดทำตารางเวลาการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อใช้แผนเป็นเครื่องมือกำกับการทำงานไปจนถึงความสำเร็จที่ตั้งไว้
คนที่วางแผนเก่ง มักจะเป็นคนที่มองภาพรวมได้ดี เห็นรายละเอียดแต่ละช่วงแต่ละขั้นตอน และเป็นคนที่สามารถมองไปข้างหน้าได้ สามารถคาดการณ์ในอนาคตได้ หากมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาก็สามารถวางแผนที่จะรับมือป้องกันล่วงหน้าได้
Organizing คือ ความสามารถในการจัดระบบให้ดำเนินการตามแผนการที่วางไว้ ตั้งแต่การแตกเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นขั้นตอนย่อยๆ จัดกระบวนการต่าง เช่น ระบบเวลา ทรัพยากรพื้นที่วัตถุสิ่งของต่างๆ กำลังคนวางระบบกลไก และนำไปสู่การดำเนินการตามแผน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดหมายปลายทาง รวมไปถึงการประเมินผลงาน
ทั้ง Planning and Organizing เป็น ‘ทักษะสมอง’ คือเป็นสิ่งที่ปลูกฝังสร้างไว้ในสมอง ได้ฝึกนานๆ เข้าก็จะเกิดเป็นลักษณะนิสัย เป็นทักษะ ทำได้อย่างคล่องแคล่วชำนาญ ดังที่กล่าวไปแล้วว่าเป็นการสร้างฮาร์ตแวร์ของสมองไปด้วย เด็กที่มีทักษะ Planning และ Organizing จะเป็นคนทำงานเก่ง ทำงานเป็น มองงานออก และทำให้งานสำเร็จได้
มีข้อสังเกตว่า เด็กที่โตมากับการทำงานบ้าน พ่อแม่ใช้ทำงานบ่อยๆ หรือที่บ้านค้าขาย เด็กเหล่านี้จะวางแผนเป็น ทำงานเป็น รู้วิธีทำงาน จัดการสิ่งต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพไปจนโต

Planning and Organizing = วางแผนและจัดระบบดำเนินการ ได้แก่

  • วางแผน
  • จัดลำดับความสำคัญ
  • จัดระบบ
  • ดำเนินการ
  • บริหารเวลา
  • ประเมินผล

คำคม: “คนที่วางแผนเก่ง มักจะเป็นคนที่มองภาพรวมได้ดีและเห็นรายละเอียดชัดมักเป็นคนที่สามารถมองไปข้างหน้าคาดการณ์ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไร”