สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

เอกสารแปลและเรียบเรียง ลำดับที่ 9 (ตอนที่ 10) เด็กอนุบาล EF ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

เด็กอนุบาล EF ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

ทักษะการทำงานของทักษะสมองส่วนหน้าเริ่มต้นพัฒนาอย่างชัดเจนในวัยอนุบาล ซึ่งเป็นเด็กก่อนวัยเรียน การเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลถือเป็นประสบการณ์ครั้งแรก ที่เด็กได้พบกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นทางการ ซึ่งครูผู้ดูแลเด็กเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนตัวน้อย ครูเป็นผู้วางแผน จัดเตรียมและสร้างโอกาสให้เด็กได้ใช้ทักษะสมองส่วนหน้า EF ในการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในแต่ละวันในโรงเรียน หรือสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก ผลการเรียนรู้ของเด็กๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากสองส่วน คือความพยายามในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนและบริบทของห้องเรียน ซึ่งประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมในการเรียนและกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยที่ครูยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการหาวิธีที่จะดูแลเด็กที่มีทักษะสมองส่วนหน้าอ่อน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในชั้นเรียนในขณะเดียวกับที่ต้องสร้างโอกาสการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีทักษะ EF สูง ให้สามารถพัฒนาทักษะของตนได้อย่างเต็มศักยภาพ

ปัจจุบันเมื่อดูความพร้อมของโรงเรียนในระบบการศึกษา โรงเรียนไม่เพียงแต่ถูกคาดหวังว่า จะเป็นสถานที่ที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ความรู้ทางด้านวิชาการอันประกอบด้วย การอ่านเขียน คณิตศาสตร์ และทักษะทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยังถูกคาดหวังว่า จะเป็นสถานที่ที่เด็กนักเรียนสามารถพัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย รวมทั้งรับโอกาสในการฝึกฝนทักษะสมอง EF ในการกำกับความจดจ่อใส่ใจ การกำกับอารมณ์และพัฒนาความรู้ความสามารถของตน             

เด็กอนุบาลที่มีทักษะสมองส่วนหน้า (Executive function: EF) ดี มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้ดี และยังมีพฤติกรรมที่เอื้อต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เด็กเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครู ให้ความร่วมมือและตอบโต้กับเพื่อนและครูในกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องอาศัยทักษะความจำเพื่อใช้งาน ในกิจกรรมมีลำดับและขั้นตอนหลายขั้นตอนที่ต้องจดจำ และทำตามลำดับ และได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จที่เกิดขึ้นในห้องเรียน เด็กไม่มีพฤติกรรมก่อกวนเพื่อนหรือไม่ยอมให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ ในการเรียนรู้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับครูและเพื่อน เด็กได้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางสังคมไปพร้อมๆกันด้วย

การทำงานของทักษะสมองส่วนหน้า EF เอื้อต่อการพัฒนาทักษะการอ่าน การรู้หนังสือ และทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็ก ในการศึกษาเด็กอายุสี่ขวบจำนวน 562 คนพบว่า ทักษะสมอง EF ซึ่งเป็นทักษะของกระบวนการคิดชั้นสูงที่กำกับพฤติกรรมการแสดงออกและนิสัยของเด็กนั้นมีความสัมพันธ์กับความสามารถทางคณิตศาสตร์และทักษะการพูด ในงานวิจัยที่นำเสนอโดย Mary Wagner Fuhs (2016) พบว่า เด็กมีทักษะสมอง EF เป็นอย่างไรในช่วงวัยนี้ สามารถทำนายผลการเรียนคณิตศาสตร์ไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้ค่อนข้างแม่นยำ  และทักษะสมอง EF ที่เด็กมียังบอกได้ถึงความสามารถทางด้านภาษาของเด็ก ข้อมูลสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการพัฒนาทักษะสมอง EF กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทำให้มีความพยายามพัฒนากิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะสมอง EF ให้กับเด็กอนุบาล และจากผลการวิจัยดังกล่าวอาจเป็นไปได้ที่จะมีการศึกษาและมีการนำเอาการจัดประสบการณ์เชิงคณิตศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กเล็กของประเทศอเมริกา

การศึกษาล่าสุดในปัจจุบันชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของทักษะสมองส่วนหน้า EF กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก สามารถเห็นได้จากพฤติกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนของเด็ก ทักษะเชิงบริหารจัดการของสมองส่วนหน้าช่วยให้เด็กปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในช่วงต้นของชีวิต เด็กมีความอยากรู้อยากเห็นและแสวงหาความรู้อย่างกระตือรือร้นตามวัย รวมทั้งมีการนำความรู้ที่ได้ในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน และนำไปบอกหรือพยายามสอนพ่อแม่มี่บ้าน ยิ่งในห้องเรียนที่เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับครูและเพื่อนจะยิ่งทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กดีขึ้น

การจัดประสบการณ์ในห้องเรียนให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้กิจกรรมที่ต้องทำเป็นขั้นเป็นตอน ตามลำดับที่ชัดเจนไปจนเสร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นระบบ จะช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าของเด็กตั้งแต่ ทักษะยั้งคิดไตร่ตรอง ยั้งหยุดตัวเองไม่ให้วอกแวก ต้องใช้ทักษะกำกับตนเองให้จดจ่ออยู่กับงานที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมอารมณ์ ประเมินตนเอง ใช้ทักษะความจำเพื่อใช้งาน พยายามจำหรือเข้าใจลำดับขั้นตอนที่ต้องทำ จดจำและทำความเข้าใจกระบวนการตามลำดับอย่างเป็นระบบ ทั้งยังต้องใช้ทักษะปฏิบัติ วางแผน และมุ่งเป้าหมายทำจนสำเร็จ เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงซึ่งส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้น อีกทั้งการได้ฝึกฝนกิจกรรมเช่นที่ว่านี้ยังช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของเด็กแข็งแรงขึ้นด้วย

เด็กอนุบาลที่มีทักษะสมองส่วนหน้า EF ที่แข็งแรงจะมีการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนและครูได้ดี ในการเรียนตลอดทั้งวันในโรงเรียนเด็กปฐมวัยจะมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทำไปพร้อมๆ กันกับครูและเพื่อนๆ จนมีความเข้าใจในบทเรียนนั้นๆ ความสามารถในการปรับตัวเข้าสู่การเรียนในชั้นเรียนเกิดจากความสามารถของเด็กในการเรียนรู้ร่วมกันกับผู้อื่น เป็นทักษะทางสังคมของเด็กก่อนวัยเรียนที่สามารถดูได้จากทักษะสมองส่วนหน้าของเด็กคนนั้นๆ เด็กที่ได้รับการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้ามาดี จะมีทักษะทางสังคมดี ในขณะเดียวกันกับพฤติกรรมเชิงลบที่เป็นปัญหา เช่นไม่ยอมเรียน ไม่เข้ามามีส่วนร่วม หรือก่อกวนรังแกเพื่อนร่วมชั้น พฤติกรรมดังกล่าวไม่เพียงขัดขวางการเรียนรู้ของเด็กคนนั้นๆ ยังรบกวนเพื่อนร่วมชั้นเรียนอีกด้วย เด็กที่แสดงพฤติกรรมดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะมีทักษะสมองส่วนหน้า และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่ำกว่าปกติ ซึ่งครูจำเป็นต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ปัญหาที่ต้นเหตุให้กับเด็ก

การเรียนในระดับอนุบาลที่มีคุณภาพจำเป็นต้องมีการจัดประสบการณ์ที่พัฒนาทักษะสมอง EF ของเด็กก่อนวัยเรียน ผ่านการพัฒนาภาษาทั้งในด้านการแสดงออก และการเรียนรู้คำศัพท์และรูปประโยค เพื่อให้เด็กสามารถใช้ภาษาได้อย่างหลากหลายมากขึ้น เนื่องจากภาษาเป็นพื้นฐานของความสามารถในการ สะท้อนประสบการณ์ ข้อมูล และการให้เหตุผล สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งในการเรียนรู้ของเด็กในวัยอนุบาลคือการเล่นที่มีการออกแบบอย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีเป้าหมายชัดเจน และเด็กต้องรู้สึกสนุก มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน การเล่นที่มีโครงสร้างการออกแบบมาอย่างดี มีเป้าหมายชัดเจนว่า ต้องการให้เด็กเรียนรู้อะไร จะช่วยให้เด็กเล็กเชื่อมโยงประสบการณ์ปัจจุบัน ที่ได้รับกับประสบการณ์ก่อนหน้านั้นเพื่อไปสู่เป้าหมายได้  และสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในประเด็นที่สาม คือการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย ควรมุ่งเน้นให้เด็กได้ฝึกฝนการควบคุมอารมณ์ของตนเอง เพื่อให้เด็กได้รู้จักอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับตน และมีวิธีการที่สามารถสะท้อนคิดและควบคุมอารมณ์ของตน รวมทั้งสามารถใช้มุมมองของผู้อื่นมาจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นของตนเองได้

สถาบันสุขภาพเด็กและการพัฒนามนุษย์แห่งชาติ โดยการสนับสนุนทุนจากสถาบันแห่งชาติว่าด้วยการใช้ยาเสพติดของสหรัฐอเมริกาได้ทำงานวิจัยในเมืองชิคาโก ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ทางเหนือของประเทศโดยได้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลที่เน้นการฝึกฝนให้เด็กรู้จักควบคุมตนเอง โดยฝึกอบรมครูให้มีความเข้าใจเรื่องทักษะสมอง EF รวมทั้งเข้าใจการจัดการปัญหาพฤติกรรมโดยมีการทำงานร่วมกับที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิต เพื่อพัฒนาบรรยากาศในชั้นเรียนของโรงเรียนด้อยโอกาส ผลของการทำงานของโครงการนี้พบว่า เมื่อครูมีความรู้ความเข้าใจ ครูสามารถสร้างบรรยากาศและทำให้เกิดความรู้สึกเชิงบวกในห้องเรียนสูงขึ้นในขณะที่อารมณ์เชิงลบลดต่ำลง ส่งผลให้เด็กในห้องเรียนเหล่านี้มีปัญหาด้านพฤติกรรมน้อยลง และเมื่อมีการประเมินพบว่ามีทักษะสมอง EF ของเด็กอยู่ในระดับที่สูงขึ้นด้วย

         ทั้งนี้เด็กเล็กในครอบครัวที่ยากจนมีความเสี่ยงสูง ที่จะพบความยากลำบากในการเรียนระดับปฐมวัย

ความไม่เท่าเทียมกันทางด้านรายได้ทำให้เด็กเหล่านี้ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนที่ดี เด็กไม่ได้รับการกระตุ้นให้พัฒนาการใช้ภาษาเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กที่มาจากครอบครัวยากจนมีปัญหาเรื่องความเครียด เมื่อมีการวัดระดับของคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดพบว่า อยู่ในระดับที่สูงกว่าเด็กทั่วไป ความเครียดส่งผลกระทบต่อโครงสร้างสมอง การพัฒนาทักษะสมอง EF การควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของเด็ก ผลจากการศึกษาวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าความยากจนสร้างความเครียดเรื้อรังให้กับเด็กเล็กเหล่านี้ ในงานวิจัยชิ้นดังกล่าวระบุว่า การศึกษาขั้นปฐมวัยที่มีคุณภาพซึ่งเน้นกระบวนการพัฒนาทักษะสมอง EF จึงมีความจำเป็นและเป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับเด็กที่ยากจน

อ้างอิง
Nesbitt, Kimberly Turner and team, Executive function skills and academic achievement gains in prekindergarten: Contributions of learning-related behaviors., https://psycnet.apa.org/record/2015-22645-001, สืบค้น 22 เมย. 2565
Fush , Mary Wagner and team, Longitudinal associations between executive functioning and academic skills across content areas.,https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fa0036633, สืบค้น 22 เมย. 2565
Clancy Blair, Executive function and Early childhood education, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6051751/, สืบค้น 22 เมย. 2565

Related Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

Stay Connected

74,430แฟนคลับชอบ
- โครงการ “สื่อเพื่อฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวิถีชีวิตใหม่” -
- EF Development Tools -

Latest Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

นายสวัสดิ์ เมฆสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จ.นครราชสีมา 

ผอ.สวัสดิ์ได้รับการแนะนำจากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ให้รู้จัก EF รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง EF ในการประชุมเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง(TSQP)อยู่เสมอ และเข้ารับการอบรมกับสถาบัน RLG เพิ่มเติม  แล้วเห็นว่า EF เป็นความรู้พื้นฐานหรือความรู้ปฐมบทที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ว่าสถานะใดควรต้องรู้ ไม่ใช่เฉพาะผู้ปกครองชนชั้นกลางขึ้นไปที่มีความรู้ หรือเป็นความรู้ในหมู่ครูอาจารย์หรือแพทย์เท่านั้น  ครอบครัวที่ด้อยโอกาสก็ควรต้องรู้ สรุปคือสังคมไทยควรต้องเรียนรู้เรื่อง EF เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันจึงสนับสนุนให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนได้รับการอบรม EF จากสถาบัน RLG และดำเนินการปรับสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กได้เล่นอิสระอย่างปลอดภัยและมีความสุข...

นายจรูญ น้อยสำราญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน จ.ตราด

โรงเรียนบ้านหนองบอนเป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQD) กสศ.ซึ่งทำให้ผอ.จรูญได้เริ่มรู้จัก EF แล้วทำให้อยากรู้ว่า EF คืออะไร เมื่อพบว่าสถาบัน RLG มีการอบรมเรื่องนี้จึงสมัครเข้ารับอบรมพร้อมครูอนุบาล 2 คน  แล้วได้เห็นว่า EF เป็นคำตอบเรื่องการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และการพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ จึงนำความรู้ EF มาถ่ายทอดให้ครูในโรงเรียน โดยใช้สื่อจากสถาบันRLG ให้ครูเรียนรู้ และมอบหมายให้รองผอ.ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนความรู้ EF สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนอนุบาล...