สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

แหล่งอ้างอิงของเว็บไซต์ www.rlg-ef.com

eferences

   Books ;

 • Barkley, R. A. (2012). Executive Functions : What They Are, How they Work and Why They Evolved, New York, The Guildford Press
 • Brodova, E., & Leong J.D., (2007), Tools of the Mind : The Vygotskian Approach to Early Childhood Education, New Jersey , Pearson Education.
 • Caine, N.R., Caine, G., McClintic, C.,& Klimex, J.K., (2009), 12 Brain / Mind Learning Principles in Action : Developing Executive Functions of The Human Brain, CA., Corwin Press.
 • Dawson, P., & Guare.,R.,(2009, Smart but Scattered : The Revolutionary “Executive Skills” Approach to Helping Kids Reach Their Potential, New York, The Guildford Press.
 • Dawson, P., & Guare, R.,(2010), Executive Skills in Children and Adolescents : A Practical Guide to Assessment and Intervention, New York, The Guildford Press.
 • Dawson, P.,  Guare, R., & Guare, C., (2013), Smart but Scattered Teens : The “Executive Skills” Program for Helping Teens Reach Their Potential, New York, The Guildford Press.
 • Galinsky, E.,(2010), Mind in the Making : The Seven Essential Life Skills Every Child Needs, New York, HarpersCollins Publishers .
 • Kahn, J.C., & Dietzel, L.,(2008), Late, Lost, and Unprepared : A Parents’ Guide to Helping Children with Executive Functioning. Woodbine House, MD p.17
 • Kaufman, C.,(2010), Executive Functions in the Classroom, Baltimore,  Paul H. Brookes.
 • Meltzer, L., editor, (2007) Executive Function in Education : From Theory to Practice, New York, The Guildford Press.
 • Mischel  W.,(2014)The Marshmallow Test: Mastering Self-Control, Little, Brown
 • Seana, M., Howard, G., Hill, Skill, and Will : Executive Function from   a Multiple-Intelligences Perspective, in Meltzer L., editor, (2007) Executive      Functions  in Education :From Theory to Practice , The Guilford Press, N.Y.
 • Vygotsky, L. S. (1986). Thought and language,  A. Kozulin (Ed. & Trans.). Cambridge, MA: MIT Press.

Websites

 • Trilling, B., Fadel, C.,(,21st Century Skills: Learning for Life in Our Times, Jossey -Bass, CA,U.S.A., http://www.p21.org
 • Miller, E.K, Cohen, J.D., (2001)  An integrative theory of prefrontal cortex function, Annual Review of Neuroscience Vol. 24: 167-202 www.ncbi.nlm.nih.gov
 • Building the Brain’s “Air Traffic Control” System,
 • Willis, J.,(2011 ), Three Brain-Based Teaching Strategies to Build Executive Function in Students, http://www.edutopia.org
 • Rauner, M. D.,(Early Education Policy, http://catalyst-chicago.org
 • Blair, C. (2002). School readiness: Integrating cognition and emotion in       neurobiological conceptualization of child functioning at school entry. American Psychologist, 57(2), 111–127. https://steinhardt.nyu.edu
 • Moffitt T.E., Arseneault L., Belsky D., et al. A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. P NatlAcadSci USA. 2011;108(7):2693–2698.
 • Greenberg M.T., (2006),Promoting Resilience in Children and Youth : Preventive Interventions and Their Interface with Neuroscience, New York Academy of Sciences.
 • Meltzer L., Krishnan K., (Innovative Strategy that May Enhance Learning for All Children , CEC Today,
 • National Center for Learning Disabilities, Dec 2010, Executive Function Fact Sheet: http://www.ncld.org
 • Self, D.W., Staley,
 • Goldstein, R.Z., Volkow, N.D.. Dysfunction of the prefrontal cortex in addiction : Neuroimaging findings and clinical implications , Nat Rev Neurosci. 2011 Oct 20;12(11):652-69.
 • Zamir,M., Robbins T.W., Fronto-striatal Circuits in Response-Inhibition: Relevance to Addiction, publish online  www.sciencedirect.com
 • Weintraub, S., et al (In Press). NIH, Toolbox for the Assessment of Behavioral  and Neurological Function: Cognition domain instruments . Neurology. In “Building the Brain’s “Air Traffic Control” System, Executive Function Skills Build Throughout Childhood and Adolescence” ,
 • Reynolds, A., Temple, J.,(2011) School-based Early Childhood Education and Age 28 Well-Being: Effects by Timing, Dosage, and Subgroups, Science. available at www.http://discover.umn.edu
 • Heckman, J., Invest in Early Childhood Development: Reduce Deficits, Strengthen the Economy, http://heckmanequation.org
 • Diamond, A., Barnett, W.S.,Thomas J., Munro S.,(Available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov
 • Enhancing and Practicing Executive Function Skills with Children from Infancy to Adolescence, http://developingchild.harvard.edu
 • Barker, J.E., et al , Less-structured time in children’s daily lives predicts self-directed executive functioning. Frontiers in Psychology, 2014; 5 DOI: 10.3389/fpsyg.2014.00593,
 • Kurth, S., Achermann, P.,Rusterholz, T., LeBourgeois, M., Development of Brain EEG Connectivity across Early Childhood: Does Sleep Play a Role? Brain Sciences, 2013; 3 (4): 1445 DOI: 10.3390,
 • Bernier, A., Carlson, S.M., Bordeleau, S., Carrier, J.,Relations Between Physiological and Cognitive Regulatory Systems: Infant Sleep Regulation and Subsequent Executive Functioning. Child Development, 2010; 81 (6): 1739 DOI: www.ncbi.nlm.nih.gov
 • Nixon, R., Brain Food: How to Eat Smart , January 07, 2009 http://www.livescience.com
 • Davis, C.L., et al, Exercise Improves Executive Function and Achievement and Alters Brain Activation in Overweight Children: A Randomized Controlled Trial, Health Psychol. 2011 Jan; 30(1): 91–98.doi:  10.1037/a0021766, http://www.ncbi.nlm.nih.gov
 • Godman, H., (2014),Regular exercise changes the brain to improve memory, thinking skills, Harvard Health Publications,
 • Taylor, A.F., Kuo, F.E., Children with attention deficits concentrate better after walk in the park.The Journal of Attention Disorders ,
 • Blair, C., Raver, C.C., Closing the Achievement Gap through Modification of Neurocognitive and Neuroendocrine Function: Results from a Cluster Randomized Controlled Trial of an Innovative Approach to the Education of Children in Kindergarten. PLoS ONE, 2014; 9 (11): e112393 DOI: journal.pone.0112393,
 • Chase,R.F., Developing Your Children’s Organizational Skills & Executive Functioning,
 • Reubke, P., More Time and Space for Free Play in Early Childhood Care, Symposium, VI/18 EECERA Annual Conference Strasbourg 2009, available at http://www.iaswece.org
 • Bruce, T., (2001)Learning through Play: Buy Learning Through Play – Babies, Toddlers and the Foundation Years, London: Hodder and Stoughton (p.117)
 • Vygotsky, L.S., (1967),Play and its role in the mental development of the Child, Soviet Psychology, 5,6-18,
 • Elias, C. H., &Berk, L. E. (2002). Self-regulation in young children: Is there a role for sociodramatic play? Early Childhood Research Quarterly, 17, 216-238. ,
 • Gmitrova, V., & Gmitrova, G. (2003). The impact of teacher-directed and child-directed pretend play on cognitive competence in kindergarten children. Early Childhood Education Journal, 30(4), 241-246.,
 • Morales, J., Calvo, A., Bialystok, E., Working memory development in monolingual and bilingual children. Journal of Experimental Child Psychology, 2013; 114 (2): 187 DOI: 10.1016/j.jecp.2012.09. ,www.ncbi.nlm.nih.gov
 • Carlson, S.M., Meltzoff,  A.N., Bilingual experience and executive functioning in young children, Developmental Science 11:2 (2008), pp 282–298, ilabs.washington.edu/meltzoff/pdf/08Carlson_Meltzoff_Bilingualism.pdf
 • Zuk,J., Benjamin, C., Kenyon, A.,Gaab, N. Behavioral and Neural Correlates of Executive Functioning in Musicians and Non-Musicians. PLoS ONE, 2014; 9 (6): e99868 DOI: 10.1371/journal.pone.0099868,
 • Activities Guide Enhancing and Practicing Executive Function Skills with Children from Infancy to Adolescence , available athttp://developingchild.harvard.edu
 • Guiney,H., Machado,L., “Benefits of Regular Aerobic Exercise for Executive Functioning in Healthy Populations, Psychonomic Bulletin & Review, February 2013, Volume 20, Issue 1, p 73-86,
 • Activities Guide Enhancing and Practicing Executive Function Skills with Children from Infancy to Adolescence, available athttp://developingchild.harvard.edu

Related Articles

สกศ.นำร่องจัดการเรียนการสอน พัฒนาทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

(25 มกราคม 2564) ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมวิพากษ์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาทักษะสมอง (EF) ให้กับเด็กปฐมวัย และเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ณ ศูนย์คุณธรรม กรุงเทพฯดร.อุษณีย์ กล่าวว่า จากการที่ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เห็นว่าการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Functions หรือ EF) เป็นแนวคิดที่ส่งเสริมและสามารถต่อยอดไปสู่การเรียนการสอนโค้ดดิ้ง...

ทำให้ EF เป็นของธรรมดา

"ถ้าอยากให้คนธรรมดา มี EF ก็… “ ทำให้ EF เป็นของธรรมดา”ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช คุณค่าและความหมายที่แท้จริงของ EF คือ EF เป็นเรื่องความสามารถของคน ความสามารถในการบังคับสัญชาตญาณอย่างสัตว์ได้ สัญชาตญาณสัตว์นั้นมีเพื่อการอยู่รอด เพื่อไม่ถูกจับกิน เป็นส่วนของสมองที่ต้องทำงานไวมาก แต่ EF เป็นส่วนที่ทำให้เกิดความยั้งคิด เมื่อเกิดความยั้งคิด ไม่หุนหันพลันแล่น ไม่ถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้าที่ไม่ถูกต้อง...

Less Structured activities vs. EF

นักวิจัยพบว่า เมื่อเด็กเป็นผู้กำหนดด้วยตนเอง ว่า จะใช้เวลาในการทำกิจกรรมอะไร อย่างไร เด็กจะสามารถทำชิ้นงานให้บรรลุเป้าหมายได้มากกว่า และสามารถรู้ได้ว่าหลังจากจบชิ้นงานนี้ๆ แล้วจะต้องไปทำงานชิ้นใดต่อไปยกตัวอย่างเช่น เด็กคนหนึ่งตัดสินใจที่จะอ่านหนังสือในช่วงบ่ายที่คุณครูให้เลือกกิจกรรมเอง หลังจากเสร็จจากการอ่านแล้วเด็กก็ไปวาดรูปเกี่ยวกับหนังสือเล่มที่อ่านมา แล้วก็เอาภาพที่วาดได้ไปเล่าให้พ่อแม่ฟังที่บ้าน นักวิจัยสรุปว่า เด็กคนนี้ได้เรียนรู้มากกว่าเด็กอีกคนหนึ่งที่ทำกิจกรรมเหมือนกันทุกอย่าง แต่มีครูคอยกำกับบทให้ตลอดกระบวนการ เมื่อครบสัปดาห์ นักวิจัยทดสอบเด็กในทักษะด้านคำศัพท์และการอ่านเพื่อวัด EF ผลปรากฏว่า ยิ่งเด็กใช้เวลากับการทำกิจกรรมแบบที่คิดเองทำเองมากเท่าไร คะแนนคำศัพท์กับคะแนนอ่านออกเสียงก็จะสูงมากขึ้นเท่านั้นนักวิจัยชี้ว่า “กิจกรรมที่ถูกผู้ใหญ่กำหนดให้ทุกอย่างแล้วนั้น จะทำให้พัฒนาการในการกำกับสั่งการตนเองช้าลง งานวิจัยชิ้นนี้จะส่งผลให้นักการศึกษาเห็นความสำคัญของการเล่นอิสระ free...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

66,963แฟนคลับชอบ
2ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest Articles

สกศ.นำร่องจัดการเรียนการสอน พัฒนาทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

(25 มกราคม 2564) ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมวิพากษ์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาทักษะสมอง (EF) ให้กับเด็กปฐมวัย และเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ณ ศูนย์คุณธรรม กรุงเทพฯดร.อุษณีย์ กล่าวว่า จากการที่ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เห็นว่าการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Functions หรือ EF) เป็นแนวคิดที่ส่งเสริมและสามารถต่อยอดไปสู่การเรียนการสอนโค้ดดิ้ง...

ทำให้ EF เป็นของธรรมดา

"ถ้าอยากให้คนธรรมดา มี EF ก็… “ ทำให้ EF เป็นของธรรมดา”ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช คุณค่าและความหมายที่แท้จริงของ EF คือ EF เป็นเรื่องความสามารถของคน ความสามารถในการบังคับสัญชาตญาณอย่างสัตว์ได้ สัญชาตญาณสัตว์นั้นมีเพื่อการอยู่รอด เพื่อไม่ถูกจับกิน เป็นส่วนของสมองที่ต้องทำงานไวมาก แต่ EF เป็นส่วนที่ทำให้เกิดความยั้งคิด เมื่อเกิดความยั้งคิด ไม่หุนหันพลันแล่น ไม่ถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้าที่ไม่ถูกต้อง...

Less Structured activities vs. EF

นักวิจัยพบว่า เมื่อเด็กเป็นผู้กำหนดด้วยตนเอง ว่า จะใช้เวลาในการทำกิจกรรมอะไร อย่างไร เด็กจะสามารถทำชิ้นงานให้บรรลุเป้าหมายได้มากกว่า และสามารถรู้ได้ว่าหลังจากจบชิ้นงานนี้ๆ แล้วจะต้องไปทำงานชิ้นใดต่อไปยกตัวอย่างเช่น เด็กคนหนึ่งตัดสินใจที่จะอ่านหนังสือในช่วงบ่ายที่คุณครูให้เลือกกิจกรรมเอง หลังจากเสร็จจากการอ่านแล้วเด็กก็ไปวาดรูปเกี่ยวกับหนังสือเล่มที่อ่านมา แล้วก็เอาภาพที่วาดได้ไปเล่าให้พ่อแม่ฟังที่บ้าน นักวิจัยสรุปว่า เด็กคนนี้ได้เรียนรู้มากกว่าเด็กอีกคนหนึ่งที่ทำกิจกรรมเหมือนกันทุกอย่าง แต่มีครูคอยกำกับบทให้ตลอดกระบวนการ เมื่อครบสัปดาห์ นักวิจัยทดสอบเด็กในทักษะด้านคำศัพท์และการอ่านเพื่อวัด EF ผลปรากฏว่า ยิ่งเด็กใช้เวลากับการทำกิจกรรมแบบที่คิดเองทำเองมากเท่าไร คะแนนคำศัพท์กับคะแนนอ่านออกเสียงก็จะสูงมากขึ้นเท่านั้นนักวิจัยชี้ว่า “กิจกรรมที่ถูกผู้ใหญ่กำหนดให้ทุกอย่างแล้วนั้น จะทำให้พัฒนาการในการกำกับสั่งการตนเองช้าลง งานวิจัยชิ้นนี้จะส่งผลให้นักการศึกษาเห็นความสำคัญของการเล่นอิสระ free...

EF กับ Project Based Learning

จากการวิจัยหลักสูตรใหม่ของ Tools of the Mind, ที่สอนเด็กในเรื่อง “self-regulation.” พบว่าแทนที่จะให้รางวัลเมื่อเด็กทำตามคำสั่งของครูเท่านั้น แนวทาง ToM จะส่งเสริมให้เด็กทำงานโครงการด้วยกัน(ไม่ว่าเด็กจะมาจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมอย่างไร) ให้ส่งเสริมการเรียนรู้ของกันและกันให้แนะนำติชมกันและกัน ขณะเดียวกันก็ให้แต่ละคนสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง วิจารณ์ข้อบกพร่องของตนเอง แก้ไขความผิดพลาดของตนเอง และให้วางแผนว่าจะสร้างหรือเปลี่ยนกระบวนการทำโครงการนั้นๆ อย่างไรให้ดีClancy Blair, Early Childhood Education That Focuses On...

Reading glasses

ในปี 1968 Prof.Dr.Walter Mischel ซึ่งขณะนั้นสอนที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ได้ทำการวิจัยที่โด่งดังชื่อ The Marshmellow Test (ดูได้จาก www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ) โดยให้เด็ก 4 ขวบเข้ามาในห้องที่มีกระจกมองจากข้างนอก และนักวิจัยสังเกตการณ์อยู่ เจ้าหน้าที่วิจัยจะเข้าไปบอกเด็กว่า เด็กมีขนม marshmallow (บางครั้งอาจจะเป็นขนมชนิดอื่น) คนละ 1 ชิ้น ถ้าเด็กๆอยู่ในห้องนี้และอดทนรอได้ไม่กินขนมจนกว่าเจ้าหน้าที่จะกลับมา(ซึ่งอาจใช้เวลานานถึง 20...