Creative Play (1)

ความรู้ที่เด็กต้องการมากที่สุด คือความรู้ที่จะช่วยให้พวกเขาเข้าถึงความรู้ได้มากขึ้น
~ SEYMOUR PAPERT ~

เป้าหมายที่จะเตรียมเด็กๆทั้งหลายให้เป็นนักสร้างนวัตกรรมรุ่นใหม่ หรือเป็นนักแก้ปัญหาในโลกอนาคตนั้น จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะและเจตคติ 2 ชุด นั่นคือ หนึ่ง) ความคิดสร้างสรรค์ กับ ทักษะศตวรรษที่ 21 และสอง) ทักษะกับเจตคติในการเป็นผู้ประกอบการ  ซึ่งเกี่ยวข้องทั้งพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ และการคิด และจะส่งผลต่อเนื่องไปตลอดชีวิตทั้งการเรียน การทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต

จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับ CEO ขององค์กรต่างๆจาก 60 ประเทศ โดย IBM และ 17  ประเทศโดย OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) พบข้อสรุปตรงว่า การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นสมรรถนะหลักที่มีความสำคัญยิ่งยวดต่อชีวิตในโลกอนาคต

ทำไมต้องความคิดสร้างสรรค์

เพราะโลกเปลี่ยนแปลงเร็วอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน มีความซับซ้อนและยากลำบากมากขึ้น อนาคตจึงต้องการคนที่เป็นนักสร้างสรรค์ เพราะความคิดสร้างสรรค์นั้นขยายศักยภาพความเป็นมนุษย์ได้สูงสุด มันจะสร้างงานใหม่ๆ ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และตอบโจทย์ทางสังคม  

สมรรถนะเหล่านี้แสดงออกที่; ความสามารถที่จะใฝ่ฝัน การแสวงหาโอกาส และการสร้างจินตนาการของตนให้เป็นความจริง อันเป็นทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ นักสร้างนวัตกรรม และผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 

มีงานวิจัยที่น่าสนใจชี้ว่า เด็กที่รับรู้ความคิดสร้างสรรค์ในตนเองจะมีความสามารถในการรับมือกับความเครียด และมีความมั่นใจในอนาคตของตนเองสูงกว่า

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วย Creative Play

กิจกรรมสร้างสรรค์ที่สำคัญที่สุดแบบหนึ่งสำหรับเด็กเล็ก คือ creative play ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเด็กๆใช้อุปกรณ์หรือวัสดุต่างๆที่ตนคุ้นเคย แต่นำมาสร้างสิ่งใหม่ ผลงานใหม่ที่แตกต่างออกไป กับเมื่อเด็กๆเล่นบทบาทสมมติกับเล่นจินตนาการ 

การเล่นเป็นกิจกรรมที่จริงจังของเด็กเล็ก การมีโอกาสเล่นอิสระมีความสำคัญและจำเป็นยิ่งต่อการพัฒนาสุขภาวะทุกด้านของเด็ก ไม่ว่าด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมหรือสติปัญญา ไม่มีสิ่งใดที่จะเสริมพลังสร้างสรรค์และความเบิกบานในจิตใจเด็ก ได้ดีเท่ากับการให้เวลาเด็กได้เล่นอิสระ ตามความสนใจของตนเอง

Creative Play เป็นกระบวนการตามธรรมชาติของเด็ก มักจะเริ่มด้วยแรงบันดาลใจของเด็กๆเอง คิดวิธีการเล่นเอง และหยิบฉวย ใช้วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่หามาได้เอง หรือมีให้เลือกบ้าง (ไม่มากนัก) เด็กๆ จะเปิดใจกว้างกับอะไรก็ตามที่เป็นไปได้ ค่อยๆ ทดลอง ค้นคว้าตามที่เขาเลือกเอง โดยผู้ใหญ่เข้าไปยุ่งเกี่ยวน้อยที่สุด

องค์ประกอบสำคัญของ CREATIVE PLAY 5 ประการได้แก่

  • INSPIRE : การมีแรงบันดาลใจ เชื่อมโยงกับความสนใจของเด็ก
  • IMAGINE : การจินตนาการ ส่งเสริมความฝันที่ไม่มีขอบเขตจำกัด
  • BUILD : การทำให้หนึ่งหรือสองสามไอเดีย ปรากฏเป็นจริงขึ้นให้ได้
  • PLAY : ลองเล่นด้วยการทดสอบ ทดลอง ปรับแก้ให้ดีขึ้น
  • และ SHARE : การแบ่งปันให้กับคนอื่นอย่างมีความหมาย

อ้างอิง

  • SIR KEN ROBINSON AND LOU ARONICA, CREATIVE SCHOOLS: THE GRASSROOTS REVOLUTION THAT’S TRANSFORMING EDUCATION, 2016
  • BEN JOHNSON, 4 Ways to Develop Creativity in Students, HTTPS://WWW.EDUTOPIA.ORG/ARTICLE/4-WAYS-DEVELOP-CREATIVITY-STUDENTS), 2019
  • POWER OF CREATIVE PLAY | IMAGINATION.ORG