ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเรียน หากจะต้องไม่เรียน

ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเรียน หากจะต้องไม่เรียน

เมื่อเด็กๆ เต้นตามทำนองของตัวเอง พวกเขาจะกลายเป็นครีเอเตอร์ และเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้ แต่หากความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาตินี้ ไม่มีที่ทางให้เติบโต ก็จะกลายเป็นความสูญเสียความสามารถที่มีศักยภาพ และการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต เป็นความเชื่อผิด...
ความคิดสร้างสรรค์ในห้องเรียน

ความคิดสร้างสรรค์ในห้องเรียน

เมื่อมีการออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ ครูสามารถวางแผน และกำหนดกรอบหลักสูตร พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือ และตัวเลือกต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในงานของตนเอง...
การเล่นคือหัวใจของการเรียนรู้ของเด็กเล็ก (ตอนต่อจากเรื่อง Creative Play)

การเล่นคือหัวใจของการเรียนรู้ของเด็กเล็ก (ตอนต่อจากเรื่อง Creative Play)

ขณะที่เด็กเล่น พวกเขาเรียนรู้แต่ที่สำคัญที่สุด ในขณะเล่น เด็กเรียนรู้ว่าจะเรียนรู้อย่างไร ~ O. FRED DONALDSON ~ ตลอดช่วงปฐมวัย การเล่นส่งเสริมพัฒนาร่างกายของเด็ก เพิ่มทักษะการใช้ประสาทสัมผัส การใช้กล้ามเนื้อ และการสำรวจ เด็กๆจะค่อยๆ...
Creative Play (1)

Creative Play (1)

ความรู้ที่เด็กต้องการมากที่สุด คือความรู้ที่จะช่วยให้พวกเขาเข้าถึงความรู้ได้มากขึ้น ~ SEYMOUR PAPERT ~ เป้าหมายที่จะเตรียมเด็กๆทั้งหลายให้เป็นนักสร้างนวัตกรรมรุ่นใหม่ หรือเป็นนักแก้ปัญหาในโลกอนาคตนั้น จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะและเจตคติ 2 ชุด นั่นคือ หนึ่ง)...
4 วิธีพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียน

4 วิธีพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียน

Benjamin Bloom นักจิตวิทยาการศึกษาชาวอเมริกัน ซึ่งเป็นผู้นำเสนอทฤษฎีการเรียนรู้ที่รู้จักกันในชื่อ Bloom’s Taxonomy ได้จัดอันดับ “ความคิดสร้างสรรค์” ให้เป็นทักษะขั้นสูงสุดของการเรียนรู้ เพราะบุคคลต้องใช้ทักษะความรู้ความเข้าใจอื่นๆ ตั้งแต่ขั้นต้น เริ่มจาก 1)...