สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

ตรวสอบรายชื่อการลงทะเบียนเข้างาน EF SYMPOSIUM 2017

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาม EF SYMPOSIUM 2017 สำหรับท่านที่ทำการลงทะเบียนออนไลน์ * เป็น ID สำหรับท่านที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
* สำหรับกาลงทะเบียนแบบกลุ่มจะมีการแจ้งทางอีเมล และอัพเดทในหน้าเว็บอีกครั้ง
* หากตรวสอบแล้วไม่พบชื่อของท่าน กรุณาแจ้งโดยตรงที่โทร 093 848 9087 หรือ อีเมลแจ้งมาที่ efsymposium@gmail.com
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ วันที่ 6/11-20/11

ชื่อ นามสกุล Symposium 2017 ID ลงทะเบียนผ่าน
นางสาวนิสา บุญทวี #7830 Web Site
Nichada Thaweesil #7836 Web Site
Ketnipa none #7838 Web Site
saintgolf none #7840 Web Site
Antika Paewsuwan #7841 Web Site
คุณพรศิริ บุปผาพิบูลย์ #7843 Web Site
danupon none #7845 Web Site
Patitham none #7846 Web Site
Krittiya none #7847 Web Site
siriwan none #7850 Web Site
เทวินทร์ ชัยสิทธิ์ #7851 Web Site
ชลลดา ตะไก่แก้ว #7852 Web Site
มณีภรณ์ ฉัตรอุทัย #7858 Web Site
Naphol Phannajit #7861 Web Site
กฤติญา น้อยคล้าย #7864 Web Site
กมลทิพย์ รุจินิธิกุล #7872 Web Site
thomrat none #7876 Web Site
มนฤดี ทองกลอย #7877 Web Site
เนติมา อริยะดำรงค์ขวัญ #7878 Web Site
joeyjojo4747 none #7880 Web Site
ธเนศ คู่พิทักษ์ขจร #7883 Web Site
สุคนธา สินธพ #7884 Web Site
นงคราญ สุขเวชชวรกิจ #7885 Web Site
สกุลศรี บุญโชติอนันต์ #7886 Web Site
phanutchaya_l none #7888 Web Site
จิราภรณ์ แสนจันทร์ #7889 Web Site
ณิชา พีชวณิชย์ #7890 Web Site
phakrada none #7891 Web Site
oboonp none #7892 Web Site
นางชมพูนุช ประจำทอง #7893 Web Site
นางดวงชีวัน พิกุล #7894 Web Site
mom.ying none #7895 Web Site
จิณห์ตปาฏี พิบูลย์ #7896 Web Site
บุรณินทร์ธารา บุษปภาชน์ #7898 Web Site
จิราภรณ์ ยกอินทร์ #7899 Web Site
จันทร์ศรีเนตร มณีฉาย #7900 Web Site
oammy none #7902 Web Site
ploypicha Sukharatskul none #7903 Web Site
ณัฐฑา ภูมะธน #7907 Web Site
พัชร์ณัฏฐ์ เร็วไธสง #7908 Web Site
kate siripat none #7911 Web Site
sajo none #7912 Web Site
banpot none #7913 Web Site
นางสาววิภาสา จำรัสศรี #7914 Web Site
Watthanaluck Wechprasit #7918 Web Site
วัลลภ ศรีสำราญ #7923 Web Site
ศศิธร ศักดิ์จิรพาพงษ์ #7924 Web Site
Rinh none #7925 Web Site
น.ส.นภาพร สันทบ #7926 Web Site
panitsa none #7927 Web Site
นางกรรณิการ์ สุจริตจันทร์ #7928 Web Site
peachblossom none #7929 Web Site
นางสาวณิชา ชาญสิทธิโชค #7930 Web Site
นางพัชราภรณ์ พุทธิกุล #7931 Web Site
nattakorn Sanprang none #7932 Web Site
นายเถลิงศักดิ์ เสมอเหมือน #7933 Web Site
banyat none #7934 Web Site
น.ส.กุลธิดา มีสมบูรณ์ #7935 Web Site
วิจิตรา ศรีสร้อย #7936 Web Site
ดร.ประภาศรี นันท์นฤมิต #7937 Web Site
งามตา นันทขว้าง #7938 Web Site
นางปิยนุช พูลทรัพย์ #7942 Web Site
Pimporn none #7943 Web Site
สุพันธ์วดี ไวยรูป #7944 Web Site
Kanokwanb none #7953 Web Site
วีรยา คำเรืองฤทธิ์ #7956 Web Site
จันทริกา ปินตาโมงค์ #7964 Web Site
tinglysritep none #7978 Web Site
Jatuporn none #7984 Web Site
Mati Tajaroensuk #7989 Web Site
wichada none #7991 Web Site
chavaporn none #8003 Web Site
วิริยา วีรพร #8008 Web Site
Pairy@2407 none #8013 Web Site
น.ส.จุรีมาศ วิลากลาง #8017 Web Site
นางวสาวณัฐธยาน์ เชาว์เฉลิมกุล #8020 Web Site
Jeerawan Arun #8023 Web Site
niphawan none #8024 Web Site
จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง #8032 Web Site
ธนิดา เอี่ยมผู้ช่วย #8038 Web Site
น.ส.รัถยา เชื้อกลาง #8042 Web Site
Jaratpong Aroonrungvichien #8047 Web Site
นางสาวเกวลิน ประเสริฐจัง #8048 Web Site
sita manoi none #8055 Web Site
ชนิตา ผักกระโทก #8057 Web Site
ดร.พัชรี เวชยันต์วิวัฒน์ #8061 Web Site
นางสิรินทร แก้วระย้า #8061-1 Web Site
Charu-anong none #8062 Web Site
katekibkae none #8063 Web Site
Nuriewvs7 none #8075 Web Site
น.ส. มณิษา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา #8083 Web Site
rungnapa none #8090 Web Site
sirlaksuwong none #8092 Web Site
sirikwan none #8097 Web Site
kanokwan.s none #8099 Web Site
รติกร ธีรอัครวิภาส ธีรอัครวิภาส #8104 Web Site
Rachanee Sirichai-ekawat #8107 Web Site
นางสาวกรรณิการ์ พุกศร #8111 Web Site
Chanakarn none #8118 Web Site
ศศิรกานต์ ดวงจันทร์ #8127 Web Site
ศรีกัญภัสสร์ รังษีบวรกุล #8143 Web Site
sareeya none #8145 Web Site
วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ #8147 Web Site
ภรินทร์ธร เสถียรจิรสิน #8148 Web Site
tannida none #8158 Web Site
นางสาวณัฐนันท์ มั่นคง #8160 Web Site
phanthad none #8161 Web Site
Krubay55555 none #8180 Web Site
Ysuarpong none #8188 Web Site
สุจิตราภา ชัยจำรัส #8202 Web Site
Sawarin Kumlungdee #8204 Web Site
เกศษณี พรมมา #8218 Web Site
นางธิติมา บุญมี #8227 Web Site
นางสาวพีระพร รัตนาเกียรติ์ #8233 Web Site
คุณรัตนภรณ์ แผลงชีพ #8260 Web Site
พัชรินทร์ แดงดี #8261 Web Site
ปรีญานันท์ พร้อมสุขกุล #8263 Web Site
น้ำผึ้ง กอเปี่ยม #8264 Web Site
FonUsanee none #8277 Web Site
วนัชวรรณ โรเบิร์ต #8278 Web Site
Jatapana none #8296 Web Site
สิริมณี บรรจง #8297 Web Site
ศรินญา บูรณะจิตปกรณ์ #8301 Web Site
leelawadee chanaman #8314 Web Site
natamon #8322 Web Site
กฎชกร คำเห็น #8336 Web Site
ธัญญรัตน์ ทองมั่น #8340 Web Site
ศรีทิสา ลิมปิชัยโสภณ #8348 Web Site
อมรรัตน์ กาศสมบูรณ์ #8350 Web Site
โชติรส สุทธิประเสริฐ #8351 Web Site
ปองรัก รังษีวงศ์ #8352 Web Site
Thapanarath Cannum #8642 Web Site
วิชญาพร อ่อนปุย #8645 Web Site
zomkanya #8646 Web Site
สรวงพร กุศลส่ง #8652 Web Site
ฉันทิดา สนิทนราทร เวชมงคลกร #8655 Web Site
kedsarin_chai #8665 Web Site
นางณิชารัศม์ รังสีโชติพงศ์ #8669 Web Site
วิชชุดา อุ่นแสงจันทร์ #8670 Web Site
Thirawut Khanprakob #8674 Web Site
moojum #8676 Web Site
ว่าที่ร.ต.หญิง วิลาวัณย์ ผลจันทร์ #8684 Web Site
กฤษณี ภู่พัฒน์ #8684-1 Web Site
kae-ussanee #8705 Web Site
รุ่งลาวัลย์ ละอำคา #8711 Web Site
paweena #8716 Web Site
นางสาวศิริวราพร แหล่งอุโมงค์ #8717 Web Site
นางสาวนนทิชา ถาวรไพบูลย์บุตร #8717-1 Web Site
Suvimon #8723 Web Site
ดวงหทัย หล่อบรรจง #8724 Web Site
watthanaree-ama #8729 Web Site
tinekij #8730 Web Site
Narisorn Sihanartkatakul #8739 Web Site
คุณเกสินี ศิริวงศ์ #8744 Web Site
ธัญสิริ ประเสริฐศรีศักดิ์ #8745 Web Site
โยธิน ธนสมิทธิ์ #8746 Web Site
นายเดชา เดชะอำไพ #8749 Web Site
ดวงฤทัย เสมคุ้มหอม #8762 Web Site
ปัญจรัตน์ ไล้สุวรรณชาติ #8766 Web Site
ปรารถนา รัตนถิรวรรณ #8774 Web Site
debbiej #8777 Web Site
golf #8778 Web Site
Darin #8779 Web Site
มณีรัตน์ นามวงค์ #8780 Web Site
hong #8787 Web Site
kanjanathipsook #8793 Web Site
aeh_chang #8813 Web Site
Supannika629141 #8814 Web Site
kruprim_k #8827 Web Site
nokkids #8828 Web Site
phonput #8829 Web Site
yongsit1 #8830 Web Site
rasdao-su #8831 Web Site
นันทพร กิติรัตนจิรายส #8856 Web Site
phanittcha #8859 Web Site
อภิญญา โพธิ์เกษม #8861 Web Site
gibgib24 #8865 Web Site
สุภาวดี หาญเมธี #8880 Web Site
ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ #8884 Web Site
komol #8891 Web Site
pare453010 #8892 Web Site
ศิริพร ผลชีวิน #8896 Web Site
chanida intaravisut #8897 Web Site
พันเอก (พิเศษ) สันดุษิต ดีบุกคำ #8898 Web Site
สุชาดา สหัสสกุล #8900 Web Site
tida pitaksinsuk #8901 Web Site
ponlatid- intadrang #8902 Web Site
penpan- chittasenee #8906 Web Site
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา #8907 Web Site
ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช #8908 Web Site
นพ. ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ #8909 Web Site
nittaya- kotchabhakdi #8910 Web Site
siriwan- pitafai #8911 Web Site
Mana Chuaichoo Chuaichoo #8928 Web Site
รุจิเรข ศิลปาจารย์ #8931 Web Site
ราชทีป ศรีกุเรชา #8931-1 Web Site
pannjai #8933 Web Site
Wilawan #8937 Web Site
dr-piyavalee thanasetkorn #8939 Web Site
dr-panadda- thanasetkorn #8940 Web Site
krongtong- boonprakong #8941 Web Site
Puvarit Puvapiromquan #8942 Web Site
DR.Yotsawee Saifah #8943 Web Site
DR.Vorasith Siripornpanich #8944 Web Site
Wiriyaporn Udomrati #8945 Web Site
DR.Udom Pejarasangharn #8946 Web Site
Wichai Khieorat #8947 Web Site
Dr.Adidsuda Fuengfou #8948 Web Site
ponmola #8960 Web Site
Jidapa #8964 Web Site
คุณชนากานต์ ป้องเรือ #8966 Web Site
คุณวริศรา กองเพ็ง #8966-1 Web Site
คุณดลนภา ปะจุทะกัง #8966-2 Web Site
คุณนฤภร ภูแสนศรี #8966-3 Web Site
นางสาวกัญญา สุขสบาย #8994 Web Site
darin #8996 Web Site
บุญรอด อริยะพรรณีกุล #9000 Web Site
nath #9002 Web Site
pp-prapaporn #9011 Web Site
ซิสเตอร์สุนีรัตน์ เปลี่ยนบำรุง #9013 Web Site
ญานี ช่อสูงเนิน #9024 Web Site
สิริชนม์ ปิ่นน้อย #9025 Web Site
คุณกฤช จรินโท #9026 Web Site
Jirawan Ketprasert #9027 Web Site
Monthathip Kiatkamchornchai #9028 Web Site
นางต้องจิตต์ จิตดี #9029 Web Site
Matyawee Nangsue #9032 Web Site
Natdachat Mungcung #9033 Web Site
jaran8455 #9035 Web Site
Thanchira #9044 Web Site
Krittika #9048 Web Site
คุณเสาวลักษณ์ หมื่นเพชร #9049 Web Site

Related Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

11 ความคิดเห็น

 1. สวัสดีค่ะ

  เนื่องจากมีผู้ต้องการสมัครเข้าร่วมงาน 2 ท่าน
  ที่จะทำการลงทะเบียนในวันนี้
  แต่ช้ากว่าที่ระบุในประกาศประชาสัมพันธ์

  จึงขอสอบถามเพิ่มเติมว่า
  ยังสามารถสมัครเข้าร่วมได้หรือไม่ค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  • ขอทราบรายชื่อท่านที่จะขอเพิ่มด้วยครับ จะได้ประสานงานให้ ขอบคุณครับ

  • ดำเนินการให้แล้วครับ กรุณารอรับ ID ทางอีเมลครับ

   • สนใจเข้าร่วมสัมนาค่ะ เปิดสตูดิโอบัลเลต์และเป็นครูสอนเองด้วยค่ะ

    เลยกำหนดแล้ว สามารถเข้าร่วมได้มั้ยคะ พยายาม สมัครสมาชิกเวปแต่ไม่ได้เลยค่ะ
    ต้องทำอย่างไรบ้างคะ
    ขอบคุณค่ะ

 2. ขออภัยนะคะ ลงทะเบียนไว้แต่ไม่มีรายชื่อค่ะ เลข #8262
  นางสาวพรวิภา เทพเทียน ลงทะเบียนไปเมื่อวันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

 3. สนใจเข้าร่วมสัมมนาค่ะ เป็นผู้บริหารโรงเรียนค่ะ เจ้าใจผิดว่าสมัครแล้ว เข้ามาวันนี้สมัครไม่ได้แล้วค่ะ ของคุณมากค่ะ

  • กำลังดำเนินการประสานงานให้ครับ จะจแ้งกลับ ID ทางอีเมลครับ

 4. สนใจเข้าร่วมสัมนาค่ะ ทำสตูดิโอสอนบัลเลต์เด็กๆและเป็นครูสอนเองด้วย แต่ลงทะเบียนไม่ทันแล้ว สามารถเข้าร่วมได้มั้ยคะ
  ขอบคุณค่ะ

  • ดำเนินการประสานงานให้ครับ จะแจ้ง ID ทางอีเมลครับ ขอบคุณครับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

74,430แฟนคลับชอบ
- โครงการ “สื่อเพื่อฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวิถีชีวิตใหม่” -
- EF Development Tools -

Latest Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

นายสวัสดิ์ เมฆสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จ.นครราชสีมา 

ผอ.สวัสดิ์ได้รับการแนะนำจากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ให้รู้จัก EF รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง EF ในการประชุมเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง(TSQP)อยู่เสมอ และเข้ารับการอบรมกับสถาบัน RLG เพิ่มเติม  แล้วเห็นว่า EF เป็นความรู้พื้นฐานหรือความรู้ปฐมบทที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ว่าสถานะใดควรต้องรู้ ไม่ใช่เฉพาะผู้ปกครองชนชั้นกลางขึ้นไปที่มีความรู้ หรือเป็นความรู้ในหมู่ครูอาจารย์หรือแพทย์เท่านั้น  ครอบครัวที่ด้อยโอกาสก็ควรต้องรู้ สรุปคือสังคมไทยควรต้องเรียนรู้เรื่อง EF เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันจึงสนับสนุนให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนได้รับการอบรม EF จากสถาบัน RLG และดำเนินการปรับสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กได้เล่นอิสระอย่างปลอดภัยและมีความสุข...

นายจรูญ น้อยสำราญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน จ.ตราด

โรงเรียนบ้านหนองบอนเป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQD) กสศ.ซึ่งทำให้ผอ.จรูญได้เริ่มรู้จัก EF แล้วทำให้อยากรู้ว่า EF คืออะไร เมื่อพบว่าสถาบัน RLG มีการอบรมเรื่องนี้จึงสมัครเข้ารับอบรมพร้อมครูอนุบาล 2 คน  แล้วได้เห็นว่า EF เป็นคำตอบเรื่องการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และการพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ จึงนำความรู้ EF มาถ่ายทอดให้ครูในโรงเรียน โดยใช้สื่อจากสถาบันRLG ให้ครูเรียนรู้ และมอบหมายให้รองผอ.ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนความรู้ EF สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนอนุบาล...