สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

ตรวสอบรายชื่อการลงทะเบียนเข้างาน EF SYMPOSIUM 2017

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาม EF SYMPOSIUM 2017 สำหรับท่านที่ทำการลงทะเบียนออนไลน์ * เป็น ID สำหรับท่านที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
* สำหรับกาลงทะเบียนแบบกลุ่มจะมีการแจ้งทางอีเมล และอัพเดทในหน้าเว็บอีกครั้ง
* หากตรวสอบแล้วไม่พบชื่อของท่าน กรุณาแจ้งโดยตรงที่โทร 093 848 9087 หรือ อีเมลแจ้งมาที่ [email protected]
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ วันที่ 6/11-20/11

ชื่อ นามสกุล Symposium 2017 ID ลงทะเบียนผ่าน
นางสาวนิสา บุญทวี #7830 Web Site
Nichada Thaweesil #7836 Web Site
Ketnipa none #7838 Web Site
saintgolf none #7840 Web Site
Antika Paewsuwan #7841 Web Site
คุณพรศิริ บุปผาพิบูลย์ #7843 Web Site
danupon none #7845 Web Site
Patitham none #7846 Web Site
Krittiya none #7847 Web Site
siriwan none #7850 Web Site
เทวินทร์ ชัยสิทธิ์ #7851 Web Site
ชลลดา ตะไก่แก้ว #7852 Web Site
มณีภรณ์ ฉัตรอุทัย #7858 Web Site
Naphol Phannajit #7861 Web Site
กฤติญา น้อยคล้าย #7864 Web Site
กมลทิพย์ รุจินิธิกุล #7872 Web Site
thomrat none #7876 Web Site
มนฤดี ทองกลอย #7877 Web Site
เนติมา อริยะดำรงค์ขวัญ #7878 Web Site
joeyjojo4747 none #7880 Web Site
ธเนศ คู่พิทักษ์ขจร #7883 Web Site
สุคนธา สินธพ #7884 Web Site
นงคราญ สุขเวชชวรกิจ #7885 Web Site
สกุลศรี บุญโชติอนันต์ #7886 Web Site
phanutchaya_l none #7888 Web Site
จิราภรณ์ แสนจันทร์ #7889 Web Site
ณิชา พีชวณิชย์ #7890 Web Site
phakrada none #7891 Web Site
oboonp none #7892 Web Site
นางชมพูนุช ประจำทอง #7893 Web Site
นางดวงชีวัน พิกุล #7894 Web Site
mom.ying none #7895 Web Site
จิณห์ตปาฏี พิบูลย์ #7896 Web Site
บุรณินทร์ธารา บุษปภาชน์ #7898 Web Site
จิราภรณ์ ยกอินทร์ #7899 Web Site
จันทร์ศรีเนตร มณีฉาย #7900 Web Site
oammy none #7902 Web Site
ploypicha Sukharatskul none #7903 Web Site
ณัฐฑา ภูมะธน #7907 Web Site
พัชร์ณัฏฐ์ เร็วไธสง #7908 Web Site
kate siripat none #7911 Web Site
sajo none #7912 Web Site
banpot none #7913 Web Site
นางสาววิภาสา จำรัสศรี #7914 Web Site
Watthanaluck Wechprasit #7918 Web Site
วัลลภ ศรีสำราญ #7923 Web Site
ศศิธร ศักดิ์จิรพาพงษ์ #7924 Web Site
Rinh none #7925 Web Site
น.ส.นภาพร สันทบ #7926 Web Site
panitsa none #7927 Web Site
นางกรรณิการ์ สุจริตจันทร์ #7928 Web Site
peachblossom none #7929 Web Site
นางสาวณิชา ชาญสิทธิโชค #7930 Web Site
นางพัชราภรณ์ พุทธิกุล #7931 Web Site
nattakorn Sanprang none #7932 Web Site
นายเถลิงศักดิ์ เสมอเหมือน #7933 Web Site
banyat none #7934 Web Site
น.ส.กุลธิดา มีสมบูรณ์ #7935 Web Site
วิจิตรา ศรีสร้อย #7936 Web Site
ดร.ประภาศรี นันท์นฤมิต #7937 Web Site
งามตา นันทขว้าง #7938 Web Site
นางปิยนุช พูลทรัพย์ #7942 Web Site
Pimporn none #7943 Web Site
สุพันธ์วดี ไวยรูป #7944 Web Site
Kanokwanb none #7953 Web Site
วีรยา คำเรืองฤทธิ์ #7956 Web Site
จันทริกา ปินตาโมงค์ #7964 Web Site
tinglysritep none #7978 Web Site
Jatuporn none #7984 Web Site
Mati Tajaroensuk #7989 Web Site
wichada none #7991 Web Site
chavaporn none #8003 Web Site
วิริยา วีรพร #8008 Web Site
[email protected] none #8013 Web Site
น.ส.จุรีมาศ วิลากลาง #8017 Web Site
นางวสาวณัฐธยาน์ เชาว์เฉลิมกุล #8020 Web Site
Jeerawan Arun #8023 Web Site
niphawan none #8024 Web Site
จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง #8032 Web Site
ธนิดา เอี่ยมผู้ช่วย #8038 Web Site
น.ส.รัถยา เชื้อกลาง #8042 Web Site
Jaratpong Aroonrungvichien #8047 Web Site
นางสาวเกวลิน ประเสริฐจัง #8048 Web Site
sita manoi none #8055 Web Site
ชนิตา ผักกระโทก #8057 Web Site
ดร.พัชรี เวชยันต์วิวัฒน์ #8061 Web Site
นางสิรินทร แก้วระย้า #8061-1 Web Site
Charu-anong none #8062 Web Site
katekibkae none #8063 Web Site
Nuriewvs7 none #8075 Web Site
น.ส. มณิษา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา #8083 Web Site
rungnapa none #8090 Web Site
sirlaksuwong none #8092 Web Site
sirikwan none #8097 Web Site
kanokwan.s none #8099 Web Site
รติกร ธีรอัครวิภาส ธีรอัครวิภาส #8104 Web Site
Rachanee Sirichai-ekawat #8107 Web Site
นางสาวกรรณิการ์ พุกศร #8111 Web Site
Chanakarn none #8118 Web Site
ศศิรกานต์ ดวงจันทร์ #8127 Web Site
ศรีกัญภัสสร์ รังษีบวรกุล #8143 Web Site
sareeya none #8145 Web Site
วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ #8147 Web Site
ภรินทร์ธร เสถียรจิรสิน #8148 Web Site
tannida none #8158 Web Site
นางสาวณัฐนันท์ มั่นคง #8160 Web Site
phanthad none #8161 Web Site
Krubay55555 none #8180 Web Site
Ysuarpong none #8188 Web Site
สุจิตราภา ชัยจำรัส #8202 Web Site
Sawarin Kumlungdee #8204 Web Site
เกศษณี พรมมา #8218 Web Site
นางธิติมา บุญมี #8227 Web Site
นางสาวพีระพร รัตนาเกียรติ์ #8233 Web Site
คุณรัตนภรณ์ แผลงชีพ #8260 Web Site
พัชรินทร์ แดงดี #8261 Web Site
ปรีญานันท์ พร้อมสุขกุล #8263 Web Site
น้ำผึ้ง กอเปี่ยม #8264 Web Site
FonUsanee none #8277 Web Site
วนัชวรรณ โรเบิร์ต #8278 Web Site
Jatapana none #8296 Web Site
สิริมณี บรรจง #8297 Web Site
ศรินญา บูรณะจิตปกรณ์ #8301 Web Site
leelawadee chanaman #8314 Web Site
natamon #8322 Web Site
กฎชกร คำเห็น #8336 Web Site
ธัญญรัตน์ ทองมั่น #8340 Web Site
ศรีทิสา ลิมปิชัยโสภณ #8348 Web Site
อมรรัตน์ กาศสมบูรณ์ #8350 Web Site
โชติรส สุทธิประเสริฐ #8351 Web Site
ปองรัก รังษีวงศ์ #8352 Web Site
Thapanarath Cannum #8642 Web Site
วิชญาพร อ่อนปุย #8645 Web Site
zomkanya #8646 Web Site
สรวงพร กุศลส่ง #8652 Web Site
ฉันทิดา สนิทนราทร เวชมงคลกร #8655 Web Site
kedsarin_chai #8665 Web Site
นางณิชารัศม์ รังสีโชติพงศ์ #8669 Web Site
วิชชุดา อุ่นแสงจันทร์ #8670 Web Site
Thirawut Khanprakob #8674 Web Site
moojum #8676 Web Site
ว่าที่ร.ต.หญิง วิลาวัณย์ ผลจันทร์ #8684 Web Site
กฤษณี ภู่พัฒน์ #8684-1 Web Site
kae-ussanee #8705 Web Site
รุ่งลาวัลย์ ละอำคา #8711 Web Site
paweena #8716 Web Site
นางสาวศิริวราพร แหล่งอุโมงค์ #8717 Web Site
นางสาวนนทิชา ถาวรไพบูลย์บุตร #8717-1 Web Site
Suvimon #8723 Web Site
ดวงหทัย หล่อบรรจง #8724 Web Site
watthanaree-ama #8729 Web Site
tinekij #8730 Web Site
Narisorn Sihanartkatakul #8739 Web Site
คุณเกสินี ศิริวงศ์ #8744 Web Site
ธัญสิริ ประเสริฐศรีศักดิ์ #8745 Web Site
โยธิน ธนสมิทธิ์ #8746 Web Site
นายเดชา เดชะอำไพ #8749 Web Site
ดวงฤทัย เสมคุ้มหอม #8762 Web Site
ปัญจรัตน์ ไล้สุวรรณชาติ #8766 Web Site
ปรารถนา รัตนถิรวรรณ #8774 Web Site
debbiej #8777 Web Site
golf #8778 Web Site
Darin #8779 Web Site
มณีรัตน์ นามวงค์ #8780 Web Site
hong #8787 Web Site
kanjanathipsook #8793 Web Site
aeh_chang #8813 Web Site
Supannika629141 #8814 Web Site
kruprim_k #8827 Web Site
nokkids #8828 Web Site
phonput #8829 Web Site
yongsit1 #8830 Web Site
rasdao-su #8831 Web Site
นันทพร กิติรัตนจิรายส #8856 Web Site
phanittcha #8859 Web Site
อภิญญา โพธิ์เกษม #8861 Web Site
gibgib24 #8865 Web Site
สุภาวดี หาญเมธี #8880 Web Site
ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ #8884 Web Site
komol #8891 Web Site
pare453010 #8892 Web Site
ศิริพร ผลชีวิน #8896 Web Site
chanida intaravisut #8897 Web Site
พันเอก (พิเศษ) สันดุษิต ดีบุกคำ #8898 Web Site
สุชาดา สหัสสกุล #8900 Web Site
tida pitaksinsuk #8901 Web Site
ponlatid- intadrang #8902 Web Site
penpan- chittasenee #8906 Web Site
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา #8907 Web Site
ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช #8908 Web Site
นพ. ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ #8909 Web Site
nittaya- kotchabhakdi #8910 Web Site
siriwan- pitafai #8911 Web Site
Mana Chuaichoo Chuaichoo #8928 Web Site
รุจิเรข ศิลปาจารย์ #8931 Web Site
ราชทีป ศรีกุเรชา #8931-1 Web Site
pannjai #8933 Web Site
Wilawan #8937 Web Site
dr-piyavalee thanasetkorn #8939 Web Site
dr-panadda- thanasetkorn #8940 Web Site
krongtong- boonprakong #8941 Web Site
Puvarit Puvapiromquan #8942 Web Site
DR.Yotsawee Saifah #8943 Web Site
DR.Vorasith Siripornpanich #8944 Web Site
Wiriyaporn Udomrati #8945 Web Site
DR.Udom Pejarasangharn #8946 Web Site
Wichai Khieorat #8947 Web Site
Dr.Adidsuda Fuengfou #8948 Web Site
ponmola #8960 Web Site
Jidapa #8964 Web Site
คุณชนากานต์ ป้องเรือ #8966 Web Site
คุณวริศรา กองเพ็ง #8966-1 Web Site
คุณดลนภา ปะจุทะกัง #8966-2 Web Site
คุณนฤภร ภูแสนศรี #8966-3 Web Site
นางสาวกัญญา สุขสบาย #8994 Web Site
darin #8996 Web Site
บุญรอด อริยะพรรณีกุล #9000 Web Site
nath #9002 Web Site
pp-prapaporn #9011 Web Site
ซิสเตอร์สุนีรัตน์ เปลี่ยนบำรุง #9013 Web Site
ญานี ช่อสูงเนิน #9024 Web Site
สิริชนม์ ปิ่นน้อย #9025 Web Site
คุณกฤช จรินโท #9026 Web Site
Jirawan Ketprasert #9027 Web Site
Monthathip Kiatkamchornchai #9028 Web Site
นางต้องจิตต์ จิตดี #9029 Web Site
Matyawee Nangsue #9032 Web Site
Natdachat Mungcung #9033 Web Site
jaran8455 #9035 Web Site
Thanchira #9044 Web Site
Krittika #9048 Web Site
คุณเสาวลักษณ์ หมื่นเพชร #9049 Web Site

Related Articles

ทำให้ EF เป็นของธรรมดา

"ถ้าอยากให้คนธรรมดา มี EF ก็… “ ทำให้ EF เป็นของธรรมดา”ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช คุณค่าและความหมายที่แท้จริงของ EF คือ EF เป็นเรื่องความสามารถของคน ความสามารถในการบังคับสัญชาตญาณอย่างสัตว์ได้ สัญชาตญาณสัตว์นั้นมีเพื่อการอยู่รอด เพื่อไม่ถูกจับกิน เป็นส่วนของสมองที่ต้องทำงานไวมาก แต่ EF เป็นส่วนที่ทำให้เกิดความยั้งคิด เมื่อเกิดความยั้งคิด ไม่หุนหันพลันแล่น ไม่ถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้าที่ไม่ถูกต้อง...

Less Structured activities vs. EF

นักวิจัยพบว่า เมื่อเด็กเป็นผู้กำหนดด้วยตนเอง ว่า จะใช้เวลาในการทำกิจกรรมอะไร อย่างไร เด็กจะสามารถทำชิ้นงานให้บรรลุเป้าหมายได้มากกว่า และสามารถรู้ได้ว่าหลังจากจบชิ้นงานนี้ๆ แล้วจะต้องไปทำงานชิ้นใดต่อไปยกตัวอย่างเช่น เด็กคนหนึ่งตัดสินใจที่จะอ่านหนังสือในช่วงบ่ายที่คุณครูให้เลือกกิจกรรมเอง หลังจากเสร็จจากการอ่านแล้วเด็กก็ไปวาดรูปเกี่ยวกับหนังสือเล่มที่อ่านมา แล้วก็เอาภาพที่วาดได้ไปเล่าให้พ่อแม่ฟังที่บ้าน นักวิจัยสรุปว่า เด็กคนนี้ได้เรียนรู้มากกว่าเด็กอีกคนหนึ่งที่ทำกิจกรรมเหมือนกันทุกอย่าง แต่มีครูคอยกำกับบทให้ตลอดกระบวนการ เมื่อครบสัปดาห์ นักวิจัยทดสอบเด็กในทักษะด้านคำศัพท์และการอ่านเพื่อวัด EF ผลปรากฏว่า ยิ่งเด็กใช้เวลากับการทำกิจกรรมแบบที่คิดเองทำเองมากเท่าไร คะแนนคำศัพท์กับคะแนนอ่านออกเสียงก็จะสูงมากขึ้นเท่านั้นนักวิจัยชี้ว่า “กิจกรรมที่ถูกผู้ใหญ่กำหนดให้ทุกอย่างแล้วนั้น จะทำให้พัฒนาการในการกำกับสั่งการตนเองช้าลง งานวิจัยชิ้นนี้จะส่งผลให้นักการศึกษาเห็นความสำคัญของการเล่นอิสระ free...

EF กับ Project Based Learning

จากการวิจัยหลักสูตรใหม่ของ Tools of the Mind, ที่สอนเด็กในเรื่อง “self-regulation.” พบว่าแทนที่จะให้รางวัลเมื่อเด็กทำตามคำสั่งของครูเท่านั้น แนวทาง ToM จะส่งเสริมให้เด็กทำงานโครงการด้วยกัน(ไม่ว่าเด็กจะมาจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมอย่างไร) ให้ส่งเสริมการเรียนรู้ของกันและกันให้แนะนำติชมกันและกัน ขณะเดียวกันก็ให้แต่ละคนสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง วิจารณ์ข้อบกพร่องของตนเอง แก้ไขความผิดพลาดของตนเอง และให้วางแผนว่าจะสร้างหรือเปลี่ยนกระบวนการทำโครงการนั้นๆ อย่างไรให้ดีClancy Blair, Early Childhood Education That Focuses On...

11 ความคิดเห็น

 1. สวัสดีค่ะ

  เนื่องจากมีผู้ต้องการสมัครเข้าร่วมงาน 2 ท่าน
  ที่จะทำการลงทะเบียนในวันนี้
  แต่ช้ากว่าที่ระบุในประกาศประชาสัมพันธ์

  จึงขอสอบถามเพิ่มเติมว่า
  ยังสามารถสมัครเข้าร่วมได้หรือไม่ค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  • ขอทราบรายชื่อท่านที่จะขอเพิ่มด้วยครับ จะได้ประสานงานให้ ขอบคุณครับ

  • ดำเนินการให้แล้วครับ กรุณารอรับ ID ทางอีเมลครับ

   • สนใจเข้าร่วมสัมนาค่ะ เปิดสตูดิโอบัลเลต์และเป็นครูสอนเองด้วยค่ะ

    เลยกำหนดแล้ว สามารถเข้าร่วมได้มั้ยคะ พยายาม สมัครสมาชิกเวปแต่ไม่ได้เลยค่ะ
    ต้องทำอย่างไรบ้างคะ
    ขอบคุณค่ะ

 2. ขออภัยนะคะ ลงทะเบียนไว้แต่ไม่มีรายชื่อค่ะ เลข #8262
  นางสาวพรวิภา เทพเทียน ลงทะเบียนไปเมื่อวันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

 3. สนใจเข้าร่วมสัมมนาค่ะ เป็นผู้บริหารโรงเรียนค่ะ เจ้าใจผิดว่าสมัครแล้ว เข้ามาวันนี้สมัครไม่ได้แล้วค่ะ ของคุณมากค่ะ

  • กำลังดำเนินการประสานงานให้ครับ จะจแ้งกลับ ID ทางอีเมลครับ

 4. สนใจเข้าร่วมสัมนาค่ะ ทำสตูดิโอสอนบัลเลต์เด็กๆและเป็นครูสอนเองด้วย แต่ลงทะเบียนไม่ทันแล้ว สามารถเข้าร่วมได้มั้ยคะ
  ขอบคุณค่ะ

  • ดำเนินการประสานงานให้ครับ จะแจ้ง ID ทางอีเมลครับ ขอบคุณครับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

66,963แฟนคลับชอบ
2ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest Articles

ทำให้ EF เป็นของธรรมดา

"ถ้าอยากให้คนธรรมดา มี EF ก็… “ ทำให้ EF เป็นของธรรมดา”ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช คุณค่าและความหมายที่แท้จริงของ EF คือ EF เป็นเรื่องความสามารถของคน ความสามารถในการบังคับสัญชาตญาณอย่างสัตว์ได้ สัญชาตญาณสัตว์นั้นมีเพื่อการอยู่รอด เพื่อไม่ถูกจับกิน เป็นส่วนของสมองที่ต้องทำงานไวมาก แต่ EF เป็นส่วนที่ทำให้เกิดความยั้งคิด เมื่อเกิดความยั้งคิด ไม่หุนหันพลันแล่น ไม่ถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้าที่ไม่ถูกต้อง...

Less Structured activities vs. EF

นักวิจัยพบว่า เมื่อเด็กเป็นผู้กำหนดด้วยตนเอง ว่า จะใช้เวลาในการทำกิจกรรมอะไร อย่างไร เด็กจะสามารถทำชิ้นงานให้บรรลุเป้าหมายได้มากกว่า และสามารถรู้ได้ว่าหลังจากจบชิ้นงานนี้ๆ แล้วจะต้องไปทำงานชิ้นใดต่อไปยกตัวอย่างเช่น เด็กคนหนึ่งตัดสินใจที่จะอ่านหนังสือในช่วงบ่ายที่คุณครูให้เลือกกิจกรรมเอง หลังจากเสร็จจากการอ่านแล้วเด็กก็ไปวาดรูปเกี่ยวกับหนังสือเล่มที่อ่านมา แล้วก็เอาภาพที่วาดได้ไปเล่าให้พ่อแม่ฟังที่บ้าน นักวิจัยสรุปว่า เด็กคนนี้ได้เรียนรู้มากกว่าเด็กอีกคนหนึ่งที่ทำกิจกรรมเหมือนกันทุกอย่าง แต่มีครูคอยกำกับบทให้ตลอดกระบวนการ เมื่อครบสัปดาห์ นักวิจัยทดสอบเด็กในทักษะด้านคำศัพท์และการอ่านเพื่อวัด EF ผลปรากฏว่า ยิ่งเด็กใช้เวลากับการทำกิจกรรมแบบที่คิดเองทำเองมากเท่าไร คะแนนคำศัพท์กับคะแนนอ่านออกเสียงก็จะสูงมากขึ้นเท่านั้นนักวิจัยชี้ว่า “กิจกรรมที่ถูกผู้ใหญ่กำหนดให้ทุกอย่างแล้วนั้น จะทำให้พัฒนาการในการกำกับสั่งการตนเองช้าลง งานวิจัยชิ้นนี้จะส่งผลให้นักการศึกษาเห็นความสำคัญของการเล่นอิสระ free...

EF กับ Project Based Learning

จากการวิจัยหลักสูตรใหม่ของ Tools of the Mind, ที่สอนเด็กในเรื่อง “self-regulation.” พบว่าแทนที่จะให้รางวัลเมื่อเด็กทำตามคำสั่งของครูเท่านั้น แนวทาง ToM จะส่งเสริมให้เด็กทำงานโครงการด้วยกัน(ไม่ว่าเด็กจะมาจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมอย่างไร) ให้ส่งเสริมการเรียนรู้ของกันและกันให้แนะนำติชมกันและกัน ขณะเดียวกันก็ให้แต่ละคนสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง วิจารณ์ข้อบกพร่องของตนเอง แก้ไขความผิดพลาดของตนเอง และให้วางแผนว่าจะสร้างหรือเปลี่ยนกระบวนการทำโครงการนั้นๆ อย่างไรให้ดีClancy Blair, Early Childhood Education That Focuses On...

Reading glasses

ในปี 1968 Prof.Dr.Walter Mischel ซึ่งขณะนั้นสอนที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ได้ทำการวิจัยที่โด่งดังชื่อ The Marshmellow Test (ดูได้จาก www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ) โดยให้เด็ก 4 ขวบเข้ามาในห้องที่มีกระจกมองจากข้างนอก และนักวิจัยสังเกตการณ์อยู่ เจ้าหน้าที่วิจัยจะเข้าไปบอกเด็กว่า เด็กมีขนม marshmallow (บางครั้งอาจจะเป็นขนมชนิดอื่น) คนละ 1 ชิ้น ถ้าเด็กๆอยู่ในห้องนี้และอดทนรอได้ไม่กินขนมจนกว่าเจ้าหน้าที่จะกลับมา(ซึ่งอาจใช้เวลานานถึง 20...

EF กับการอ่าน

งานวิจัยชี้อย่างต่อเนื่องว่า การมี self-regulation กับ executive functioning skills ที่แข็งแรง เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางภาษาและการอ่านออกเขียนได้ที่แข็งแรงด้วยDiamond & Lee, 2011; McClelland, et al., 2007; Raver et al., 2011.งานวิจัยชี้ว่า โดยทั่วไปแล้ว ทักษะการอ่านจะบอกถึงความสามารถของ EF ในขณะเดียวกับ...