สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

บทที่ 9 ตอนที่ 2 : เทคนิค “วินัยเชิงบวก” ฝึกเด็กให้มีวินัยด้วยตัวเอง

เทคนิค “วินัยเชิงบวก” ฝึกเด็กให้มีวินัยด้วยตัวเอง

ในอดีตมีการฝึกวินัยให้กับเด็กด้วยความปรารถนาดี เพื่อให้อยู่ในกติกา อยู่ในสังคมได้ และได้ผล โดยการให้รางวัลหรือลงโทษ เช่น ให้รางวัลด้วยขนม แต้ม หรือดาว และลงโทษถ้าไม่มีวินัยด้วยวิธีการ Time out  

สำหรับการให้รางวัล ให้ได้ในเด็กบางประเภท เช่น เด็กสมาธิสั้น เด็กเล็กในระยะแรกๆ เพราะเด็กเรียนรู้ได้จากประสาทสัมผัส การสอน การบอก การทำให้เห็น เด็กอาจจะจำไม่ได้ เพราะความจำใช้งาน (Working Memory) ยังไม่แข็งแรงพอที่จะจำ และสมองยังไม่สามารถเก็บข้อมูลไว้ในใจได้นานพอ ในบางวันบางครั้งอาจลืมได้ จึงต้องมีเครื่องเตือนใจ พอเห็นรางวัลก็นึกออกว่าต้องทำหรือไม่ทำอะไร ดังนั้นสามารถให้รางวัลได้ โดยครูต้องรู้ว่าให้รางวัลเพื่ออะไร เช่น ให้ดาวเป็นเครื่องเตือนใจ แต่จะให้ตลอดไปไม่ได้ เพราะจะติดเป็นนิสัย แล้วพ่อแม่หรือครูค่อยๆ เอาสิ่งที่เป็นตัวช่วยภายนอกนั้นออกไป เปลี่ยนเป็นการชมในสิ่งที่ทำ เพื่อให้เด็กรู้สึกว่าให้รางวัลตัวเองจากข้างใน ทำจนเด็กทำโดยไม่ต้องให้ใครบอกหรือเพื่อต้องการรางวัลจากข้างนอก

วินัยเชิงบวกจะมองไปที่กระบวนการ หรือ Process อะไรที่ทำให้เกิดพฤติกรรม และที่สำคัญคือแรงจูงใจนั้นจะทำให้เกิดพฤติกรรมระยะยาวหรือไม่ เช่น การให้ดาวหรือรางวัล ครูต้องสังเกตเด็กด้วยว่าแม้มีระบบให้ดาวก็ยังต้องเตือนเด็กมากอยู่ แสดงว่าเด็กยังไม่อยากทำเรื่องนั้นด้วยตัวเองจริงๆ    

ผู้ที่จะนำเรื่องวินัยเชิงบวกมาฝึกฝนพัฒนาเด็ก มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังให้ถ่องแท้ก่อน จึงจะสามารถนำหลักการไปประยุกต์หรือบูรณาการกับบริบทของพื้นที่ วัฒนธรรมของตัวเองได้อย่างเหมาะสม  วินัยเชิงบวกของ ดร. เคอร์ซี่ ใช้คำว่า 101’s principle หรือหลักการของวินัยเชิงบวก 101 ข้อ เช่นเดียวกับที่ ดร.ปิยวลี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกรนำหลักการนี้มาปรับใช้ในประเทศไทย

The 101’s technique Thailand
          การอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยยึดเอาการตอบสนองความต้องการทางร่างกายและจิตใจของเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กคนหนึ่งๆ มีพัฒนาการในทุกๆ ด้านได้เต็มศักยภาพ และเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีความสุขและมีคุณภาพ เห็นคุณค่าตัวเองและสังคม
          ๐ เป็นพวก
          ๐ เข้าใจแต่ไม่ตามใจ/ ใจดีแต่ไม่ใจอ่อน
          ๐ ผู้ประคอง
          ๐ ชมสุดซอย

                                              
ดร.ปิยวลี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร
หลักการของ The 101’s technique Thailand มีดังนี้
เป็นพวก

คือการทำให้เด็กรู้สึกว่า“มีพวก” มีผู้ใหญ่เป็นพวกเดียวกับเขา มีคนที่เข้าใจความรู้สึก เมื่อผู้ใหญ่เข้าใจความรู้สึกก็จะสามารถช่วยเหลือหรือรับฟังความรู้สึก ความต้องการของเด็ก เด็กจึงรู้สึกถึงความปลอดภัย พร้อมที่จะเปิดใจ บอกเล่าความรู้สึก เรื่องต่างๆ  รวมทั้งพ่อแม่หรือครูปฐมวัยจะต้องทำการสะท้อนความรู้สึกของเด็กให้เด็กได้รู้ด้วย เพราะเด็กที่รู้อารมณ์ตัวเอง ต่อไปจะสามารถจัดการอารมณ์ตัวเองได้

เข้าใจแต่ไม่ตามใจ/ ใจดีแต่ไม่ใจอ่อน

หากผู้ใหญ่มีความเข้าใจในสิ่งที่เด็กแสดงเป็นพฤติกรรมออกมา รู้ว่าเป็นไปตามพัฒนาการ ตามหลักการทางจิตวิทยา ตามหลักการทำงานของสมอง จะไม่ตัดสิน ไม่ลงโทษเด็ก ไม่ตามใจใจอ่อนยอมตามในสิ่งที่ไม่เหมาะสม แต่จะพยายามทำความเข้าใจ ให้คำอธิบาย และให้โอกาสเด็กได้ฝึกฝน

ผู้ประคอง

ต่างจากคำว่าผู้ปกครอง ซึ่งเป็นคำที่แสดงถึงการใช้อำนาจกับเด็ก ในขณะที่คำว่าประคองให้ความหมายของการสนับสนุนส่งเสริม ดูแลให้เด็กได้เติบโตพัฒนา

ชมสุดซอย

เป็นการชมอย่างจริงใจ ชมเจาะจงไปที่พฤติกรรมที่น่าชื่นชมนั้น และตามด้วยคุณลักษณะที่เป็นนามธรรมขยายพฤติกรรมนั้น เช่น “หนูช่วยแม่พับผ้า น่ารักจัง” เป็นการชมที่มีพลังที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าและความภาคภูมิใจในตัวเด็กได้อย่างมาก

การชมที่ถูกต้อง เมื่อจะชมเด็กเพื่อสร้างแรงจูงใจภายในต้องชมที่กระบวนการ เพราะถ้าเราชมที่ผลภายนอก เด็กจะทำเพื่อแรงจูงใจ

หลักการวินัยเชิงบวกที่ออกมาเป็น 101 ข้อนี้ พัฒนาบนพื้นฐานธรรมชาติพัฒนาการของเด็ก การทำงานของสมอง จิตใจของเด็ก  โดยวินัยเชิงบวกจะเข้าไปกระทบกับภายในของเด็กให้แสดงออกมาเป็นพฤติกรรม เพราะฉะนั้นการจัดการกับพฤติกรรมของเด็ก ก็ต้องย้อนกลับเข้าไปด้านในที่เป็นรากฐานของเด็กคนนั้น


ความรู้ชุด “ดูแลเด็กยุคโควิด” โดย สถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)
ดร.ปิยวลี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร เขียน
ผาณิต บุญมาก เรียบเรียง
ภาวนา อร่ามฤทธิ์ บรรณาธิการ

Related Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

74,430แฟนคลับชอบ
- โครงการ “สื่อเพื่อฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวิถีชีวิตใหม่” -
- EF Development Tools -

Latest Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

นายสวัสดิ์ เมฆสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จ.นครราชสีมา 

ผอ.สวัสดิ์ได้รับการแนะนำจากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ให้รู้จัก EF รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง EF ในการประชุมเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง(TSQP)อยู่เสมอ และเข้ารับการอบรมกับสถาบัน RLG เพิ่มเติม  แล้วเห็นว่า EF เป็นความรู้พื้นฐานหรือความรู้ปฐมบทที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ว่าสถานะใดควรต้องรู้ ไม่ใช่เฉพาะผู้ปกครองชนชั้นกลางขึ้นไปที่มีความรู้ หรือเป็นความรู้ในหมู่ครูอาจารย์หรือแพทย์เท่านั้น  ครอบครัวที่ด้อยโอกาสก็ควรต้องรู้ สรุปคือสังคมไทยควรต้องเรียนรู้เรื่อง EF เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันจึงสนับสนุนให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนได้รับการอบรม EF จากสถาบัน RLG และดำเนินการปรับสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กได้เล่นอิสระอย่างปลอดภัยและมีความสุข...

นายจรูญ น้อยสำราญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน จ.ตราด

โรงเรียนบ้านหนองบอนเป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQD) กสศ.ซึ่งทำให้ผอ.จรูญได้เริ่มรู้จัก EF แล้วทำให้อยากรู้ว่า EF คืออะไร เมื่อพบว่าสถาบัน RLG มีการอบรมเรื่องนี้จึงสมัครเข้ารับอบรมพร้อมครูอนุบาล 2 คน  แล้วได้เห็นว่า EF เป็นคำตอบเรื่องการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และการพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ จึงนำความรู้ EF มาถ่ายทอดให้ครูในโรงเรียน โดยใช้สื่อจากสถาบันRLG ให้ครูเรียนรู้ และมอบหมายให้รองผอ.ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนความรู้ EF สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนอนุบาล...