สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

ฝึกฝนทักษะสมอง EF ด้วยการพูดคุยภาษาถิ่น

นักวิจัยหลายกลุ่มทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ได้ให้ความสนใจในเรื่องของการพูดสองภาษาว่ามีผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF อย่างไรบ้าง

          คำว่าสองภาษาในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงแค่ภาษาในประเทศกับภาษาต่างประเทศเท่านั้น แต่รวมไปถึงภาษาระหว่างภาคและระหว่างจังหวัดในประเทศ ที่เรียกกันว่าภาษาท้องถิ่นหรือภาษาถิ่นด้วย
           นักวิจัยเรียกคนที่พูดสองภาษา (เช่น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ว่า Bilingual ส่วนคนที่พูดสองภาษา โดยเป็นภาษาในประเทศแต่ต่างภูมิภาคกัน (เช่น คนที่พูดได้ทั้งภาษาภาคกลางหรือภาษากลาง และภาษาอีสาน / ภาษาใต้ หรือภาษาเหนือ) ว่า Bi-Dialectal

ผลงานวิจัยเกี่ยวกับเด็ก Bilingual ส่วนใหญ่นั้น ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการพูดสองภาษาที่มีต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF (Bialystok et al., 2010; Bialystok & Feng, 2009; Green & Abutalebi, 2013) เพราะในขณะที่พูดภาษาที่สอง เด็กจะต้องใช้ทักษะสมอง EF หลายๆ ด้าน ดังนี้

  1. ความยืดหยุ่นทางด้านการคิด (Cognitive Flexibility) ในการพูดสลับไปมาระหว่างสองภาษา
  2. ความจดจ่อใส่ใจ (Focus of Attention) ในภาษาที่ใช้พูดในแต่ละบริบทและผู้ฟัง เพราะจะต้องจดจ่ออยู่กับผู้ฟังว่าเข้าใจที่พูดหรือไม่ อย่างไร
  3. ความยั้งคิด ไตร่ตรอง (Interference Control /Inhibitory Control) ในการใช้ภาษาแต่ละภาษาและไม่นำสองภาษามารวมกันจนสร้างความสับสนต่อผู้ฟัง
  4. ความจำเพื่อใช้งาน (Working Memory) ในการใช้คำศัพท์และหลักการพูดของแต่ละภาษา อย่างเช่น
    ไวยกรณ์
  5. การประเมินตนเอง (Self-Monitoring) ในการใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม

          หลังจากผลงานวิจัยเกี่ยวกับเด็ก bilingual ออกมา หลายๆ คนเริ่มตั้งคำถามว่าข้อดีเหล่านี้จะสามารถเกิดขึ้นกับเด็กๆ ที่พูดภาษาถิ่น Bi-Dialectal ด้วยหรือไม่

          กลุ่มนักวิจัยจากประเทศไซปรัส (Cyprus (Antoniou et al., 2016) ได้ทดสอบเด็กอายุระหว่าง 4 ถึง 12 ปี ที่พูดภาษาถิ่น Cypriot Greek และภาษากลาง Standard Modern Greek

          ภาษาถิ่น Cypriot Greek นั้นเปรียบเทียบได้กับภาษาถิ่นของไทย เช่น ภาษาใต้ ภาษาเหนือ ภาษาอีสาน หรือภาษาชนเผ่า ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้กับครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อนๆ ในท้องถิ่น ในจังหวัดและภาคเดียวกัน ส่วนภาษากลาง Standard Modern Greek นั้นเป็นภาษาที่ใช้ในการเรียน การทำงาน และติดต่อราชการ

         งานวิจัยนี้ได้เปรียบเทียบผลการทดสอบของเด็ก Bilingual (พูดสองภาษาระหว่างประเทศ) Bi-Dialectal (พูดสองภาษาภายในประเทศ) และ Monolingual พูดภาษาเดียว ผลการทดสอบพบว่า เด็กกลุ่ม Bilingual และ Bi-dialectal มีความสามารถทางด้านทักษะสมอง EF มากกว่าเด็กกลุ่มที่พูดภาษาเดียว ในด้านความจำเพื่อใช้งาน (Working Memory) ความยืดหยุ่นทางด้านการคิด (Cognitive Flexibility) และความยั้งคิด ไตร่ตรอง (Inhibitory Control)

          นักวิจัยอีกกลุ่มจากประเทศสกอตแลนด์ (Ross & Melinger, 2017) ทำการทดสอบเด็กอายุ 6 ถึง 9 ปี ที่พูดภาษาอังกฤษกลาง (ภาษาอังกฤษแบบ Standard English) และภาษาอังกฤษท้องถิ่นของเมือง Dundee (ภาษาอังกฤษแบบ Dundonian) พบว่าทักษะสมอง EF ของเด็กที่พูดสองภาษานั้นไม่ได้ต่างไปจากเด็กที่พูดภาษาเดียว

           ถึงแม้ว่าผลงานวิจัยของสองกลุ่มนี้จะต่างกันออกไป แต่สามารถสรุปได้ว่าการพูดภาษาท้องถิ่นนั้นไม่ได้เป็นข้อเสียอย่างใด ผลที่ต่างออกไปอาจจะขึ้นอยู่กับการฝึกใช้ภาษาก็เป็นได้ เด็กที่ได้ฝึกใช้ภาษาทุกๆ วันก็ได้ฝึกใช้ทักษะสมอง EF ไปด้วย เด็กๆ จากกลุ่มงานวิจัยในสกอตแลนด์นั้นอาจพูดสองภาษาได้ก็จริง แต่ถ้าไม่ได้ฝึกใช้ภาษาบ่อยๆ ก็จะไม่ได้ฝึกทักษะสมอง  EF ควบคู่ไปด้วย

          ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ คุณตาคุณยาย ที่พูดภาษาถิ่นได้ ก็มีข้อได้เปรียบที่สามารถช่วยลูกหลานฝึกทักษะสมอง  EF ได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่เด็กยังเล็ก โดยใช้ภาษาถิ่นกับลูกหลาน ให้เข้าไปอยู่ในชีวิต ในกิจวัตรประจำวัน คุยกับลูก เล่นกับลูก ร้องเพลงกล่อมเด็ก คำกลอนพื้นบ้าน  เล่านิทานพื้นบ้าน เล่าเรื่องเล่าของท้องถิ่นที่บอกเล่าสืบต่อกันมา ซึ่งนอกจากจะช่วยฝึกฝนพัฒนาทักษะสมอง EF ให้กับลูกแล้ว ยังทำให้เด็กๆ ภูมิใจกับภาษาท้องถิ่นของตนเองและครอบครัวอีกด้วย

          สำหรับผู้ปกครองที่พูดภาษากลางภาษาเดียว อย่าเพิ่งกังวลไป เพราะทักษะสมอง EF สามารถฝึกฝนพัฒนาได้อีกมากมายหลายวิธี ทั้งจากการเล่นสารพัดชนิดทั้งในบ้าน-กลางแจ้ง ให้ได้เล่นกับเพื่อนวัยเดียวกัน เล่นกีฬา ดนตรี ศิลปะ ให้ทำงานบ้าน ฯลฯ และที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ได้ให้โอกาสลูกที่จะได้ฝึกฝนสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองมากน้อยแค่ไหน

References

Antoniou, K., Grohmann, K. K., Kambanaros, M., &Katsos, N. (2016). The effect of childhood bilectalism and multilingualism on executive control. Cognition, 149, 18–30.

Bialystok, E., & Feng, X. (2009). Language proficiency and executive control in proactive interference: Evidence from monolingual and bilingual children and adults. Brain and Language, 109(2–3), 93–100.

Bialystok, E., Luk, G., Peets, K. F., & Yang, S. (2010). Receptive vocabulary differences in monolingual and bilingual children. Bilingualism (Cambridge, England), 13(4), 525–531.

Green, D. W., &Abutalebi, J. (2013). Language control in bilinguals: The adaptive control hypothesis. Journal of Cognitive Psychology, 25(5), 515–530.

Ross, J., &Melinger, A. (2017). Bilingual advantage, bidialectal advantage or neither? Comparing performance across three tests of executive function in middle childhood. Developmental Science, 20(4).

บทความก่อนหน้านี้EF กับ Growth Mindset
บทความถัดไปสมองกับการเสพติด
ทอฝัน อร่ามฤทธิ์
Ph.D. Candidate, City University of New York (Graduate Center)

Related Articles

เทคนิคการฝึกความจำใช้งาน

เทคนิคการฝึกความจำใช้งาน ในบทความครั้งก่อน หมอได้พูดถึงเทคนิคที่ช่วยในการส่งเสริมทักษะสมอง EF ให้กับเด็กๆ ของเราในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งก็ได้เน้นเกี่ยวกับการนำสถานการณ์ที่เด็กๆ ต้องได้พบเจอในหนึ่งวัน สิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเด็กมาใช้ในการฝึกกระตุ้นทักษะสมอง EF ในภาพรวม อย่างไรก็ดี ตัวทักษะสมอง EF เองยังมีองค์ประกอบพื้นฐาน อันจัดเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะสมอง EF ไปสู่กระบวนการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การควบคุมตนเอง และการลงมือปฏิบัติ โดยองค์ประกอบพื้นฐานของทักษะสมอง EF เหล่านี้จะประกอบไปด้วย (1)...

ความรู้ฐานราก 3 มิติในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ในทางหลักการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทยไม่ว่าโดยหน่วยงานด้านอนามัยแม่และเด็ก หรืองานด้านการศึกษา ต่างได้ให้ความสำคัญและมุ่งดำเนินการตามแนวทาง “พัฒนาการ 4 ด้าน” ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ต่อเนื่องมากว่าครึ่งศตวรรษ แต่ในทางปฏิบัติ กล่าวได้ว่า เมื่อเติบโตเข้าสู่ระบบการศึกษาระดับอนุบาล ประถมและมัธยมนั้น พัฒนาการด้านอื่นๆ ของเด็กๆ ก็ถูกละเลยไปเกือบสิ้น...

กิจกรรมง่ายๆ เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF และการเรียนรู้ของเด็กๆ ในยุคโควิด-19

กิจกรรมง่ายๆ เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF และการเรียนรู้ของเด็กๆ ในยุคโควิด-19 ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทความของเดือนก่อนว่า รอบนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะสมอง EF และการเรียนรู้ให้กับลูกๆ ของพวกเรา อันจะไปช่วยแก้ปัญหาการเสียโอกาสในการเรียนรู้ของเด็กๆ และปัญหาความเหนื่อยล้าในการดูแลลูกๆ ของคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้ได้ กิจกรรมและหลักในการดูแลเด็กดังกล่าวมีอะไรบ้าง เราไปดูกันเลยครับ “โลกนี้คือละคร” โดยหลักการแล้วเป็นการกระตุ้นเตือนให้คุณพ่อคุณแม่พึงระลึกว่า ทุกๆ การกระทำของท่าน จะมีสายตา (อย่างน้อย) คู่หนึ่งคอยดูอยู่ตลอด เปรียบเสมือนละครชีวิตที่มีคนเฝ้าติดตาม ดังนั้น ทุกๆ พฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่จะถูกลูกๆ...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

73,285แฟนคลับชอบ
- EF Development Tools -

Latest Articles

เทคนิคการฝึกความจำใช้งาน

เทคนิคการฝึกความจำใช้งาน ในบทความครั้งก่อน หมอได้พูดถึงเทคนิคที่ช่วยในการส่งเสริมทักษะสมอง EF ให้กับเด็กๆ ของเราในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งก็ได้เน้นเกี่ยวกับการนำสถานการณ์ที่เด็กๆ ต้องได้พบเจอในหนึ่งวัน สิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเด็กมาใช้ในการฝึกกระตุ้นทักษะสมอง EF ในภาพรวม อย่างไรก็ดี ตัวทักษะสมอง EF เองยังมีองค์ประกอบพื้นฐาน อันจัดเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะสมอง EF ไปสู่กระบวนการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การควบคุมตนเอง และการลงมือปฏิบัติ โดยองค์ประกอบพื้นฐานของทักษะสมอง EF เหล่านี้จะประกอบไปด้วย (1)...

ความรู้ฐานราก 3 มิติในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ในทางหลักการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทยไม่ว่าโดยหน่วยงานด้านอนามัยแม่และเด็ก หรืองานด้านการศึกษา ต่างได้ให้ความสำคัญและมุ่งดำเนินการตามแนวทาง “พัฒนาการ 4 ด้าน” ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ต่อเนื่องมากว่าครึ่งศตวรรษ แต่ในทางปฏิบัติ กล่าวได้ว่า เมื่อเติบโตเข้าสู่ระบบการศึกษาระดับอนุบาล ประถมและมัธยมนั้น พัฒนาการด้านอื่นๆ ของเด็กๆ ก็ถูกละเลยไปเกือบสิ้น...

กิจกรรมง่ายๆ เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF และการเรียนรู้ของเด็กๆ ในยุคโควิด-19

กิจกรรมง่ายๆ เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF และการเรียนรู้ของเด็กๆ ในยุคโควิด-19 ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทความของเดือนก่อนว่า รอบนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะสมอง EF และการเรียนรู้ให้กับลูกๆ ของพวกเรา อันจะไปช่วยแก้ปัญหาการเสียโอกาสในการเรียนรู้ของเด็กๆ และปัญหาความเหนื่อยล้าในการดูแลลูกๆ ของคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้ได้ กิจกรรมและหลักในการดูแลเด็กดังกล่าวมีอะไรบ้าง เราไปดูกันเลยครับ “โลกนี้คือละคร” โดยหลักการแล้วเป็นการกระตุ้นเตือนให้คุณพ่อคุณแม่พึงระลึกว่า ทุกๆ การกระทำของท่าน จะมีสายตา (อย่างน้อย) คู่หนึ่งคอยดูอยู่ตลอด เปรียบเสมือนละครชีวิตที่มีคนเฝ้าติดตาม ดังนั้น ทุกๆ พฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่จะถูกลูกๆ...

วิกฤตไวรัสโควิด-19 กับโอกาสที่ขาดหายไปของเด็ก

ตอนนี้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยของเรานั้นจัดว่าค่อนข้างรุนแรงมากทีเดียวนะครับ เพราะทั้งยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ และยอดผู้เสียชีวิตนั้นยังคงดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อันนำไปสู่การออกมาตรการต่างๆ ของภาครัฐที่ดูจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน โดยเฉพาะการปิดสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดสูง ทำให้เด็กๆ ของเราในยุคนี้ต้องเรียนจากที่บ้านเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์หรือการไปเอาอุปกรณ์การเรียนจากโรงเรียนที่คุณครูเตรียมให้มาเรียนรู้ที่บ้าน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือเป็นความพยายามในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างเช่นตอนนี้ ซึ่งก็แน่นอนว่า ไม่สามารถทดแทนการเรียนตามวิถีปกติเดิมในโรงเรียนได้ ไม่นับความรู้ทางวิชาการที่เด็กๆ จะไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เหมือนกับตอนเรียนที่โรงเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการขาดโอกาสในการเรียนรู้ชีวิตและกระบวนการต่างๆ ที่สำคัญอันจะได้กล่าวถึงต่อไป การเรียนที่บ้านโดยผ่านระบบออนไลน์จะทำให้เด็กขาดโอกาสในการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน คุณครู และบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียน เพราะการดำเนินชีวิตตามแนวชีวิตวิถีใหม่หรือความปกติใหม่ (new...

การนอนหลับกับการพัฒนาสมองและ EF

การนอนหลับกับการพัฒนาสมองและ EF โดยปกติแล้ว เดือนมิถุนายนมักจะเป็นเดือนแห่งการเปิดภาคการศึกษาของเหล่านักเรียนและนักศึกษา เป็นเดือนแห่งความแปลกใหม่กับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากการอยู่บ้าน ความสนุกในการได้พบปะกับเพื่อนๆ รวมถึงความกังวล (บ้าง) ในการได้เจอกับคุณครูประจำชั้นคนใหม่ แต่ในปีนี้ ซึ่งกำหนดการเปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการยังไม่แน่ชัดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรในหลายพื้นที่ของประเทศ ทำให้บรรยากาศการเปิดภาคการศึกษาในปีนี้ดูจะแปลกไปพอสมควรนะครับ หวังว่าทุกอย่างจะค่อยๆ กลับมาเป็นปกติในเร็ววัน เพื่อให้การเรียนรู้ของเด็กๆ สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมต่อไปครับ เมื่อพูดถึงช่วงเวลาของการเปิดภาคการศึกษา สิ่งหนึ่งที่มักจะพบได้บ่อยๆ ในช่วงเปิดภาคเรียนก็คือ รถติดหนักมาก ทำให้เด็กๆ มักจะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมาโรงเรียน ทำให้ระยะเวลาการนอนหลับไม่เพียงพอ หรือแม้แต่ในตอนนี้ที่ยังไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียน แต่เป็นการเรียนออนไลน์ ก็พบว่าเด็กๆ...