สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

กระบวนการพัฒนาทักษะอารมณ์และสังคม (Social-Emotional Skills) ในเด็กปฐมวัย

กระบวนการพัฒนาทักษะอารมณ์และสังคม (Social-Emotional Skills) ในเด็กปฐมวัย

เด็กในช่วงปฐมวัยเป็นช่วงเวลาสำคัญในการปูรากฐานให้เด็กมีทักษะอารมณ์และสังคม การจะเกิดทักษะนี้ได้ต้องอาศัยกระบวนการพัฒนาความสามารถของเด็กหลายๆ ด้านด้วยกัน ได้แก่ พัฒนาการตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง(Self-awareness) พัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง (Independence) พัฒนาการกำกับอารมณ์ตนเอง (Emotional regulation) พัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่น (Relation with others) และการ“อ่านอารมณ์” (Emotional Literacy) เรามีวิธีการที่คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง และคุณครูสามารถนำไปฝึกพัฒนาลูกหลาน เด็กๆ ได้ไม่ยาก

การพัฒนาเด็กเรียนรู้อะไรโดยวิธีการอย่างไร
การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง(Self-awareness)ค่อยๆ เรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการควบคุมร่างกายของตนเอง รู้ว่าตนเองทำอะไรได้หรือยังทำไม่ได้ดีโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียน เช่น นั่งวงกลม หรือวิ่งเล่นในสนาม ฯลฯ ได้ผลัดกันเล่นและพูดคุยกับเพื่อน  ได้เรียนรู้การเรียกชื่อกัน ได้ฝึกประเมินตนว่าเลือกทำกิจกรรมนั้นนี้แล้วชอบหรือไม่ชอบอย่างไร
การพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง (Independence)เรียนรู้ปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวัน หรือกิจกรรมในชั้นเรียน ในบ้านได้ดี  ช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น สวมเสื้อผ้าเอง เข้าห้องน้ำเอง  กินอาหารเอง รวมทั้งมักจะบอกได้ว่าวันนี้ทำอะไรมาบ้าง เรียนรู้อะไร และฝึกใช้คำศัพท์ใหม่ๆ ทุกวัน มักจะเป็นฝ่ายเข้าไปชวนเพื่อนมาเล่น บางครั้งเล่นด้วยตนเองกับของเล่นหรือวัสดุอุปกรณ์ที่มีโดยฝึกปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ฝึกช่วยเหลือตัวเองอย่างง่ายๆ ฝึกคำศัพท์ใหม่ๆ ฝึกเล่นด้วยตัวเอง
การกำกับอารมณ์ตนเอง (Emotional regulation)เรียนรู้การกำกับอารมณ์และการแสดงออกของตน เช่น โกรธก็ไม่อาละวาด แต่บอกความรู้สึกโกรธของตนได้ และหาวิธีคลี่คลายความโกรธให้ลดลง ฯลฯ โดยผู้ใหญ่ยังต้องช่วยประคองโดยฝึกให้เด็กรู้จักอารมณ์ของตนเองที่กำลังเกิดขึ้น เด็กปฐมวัยมักจะแสดงออกซึ่งสีหน้าท่าทางที่ตรงไปตรงมากับอารมณ์ความรู้สึกของตน เช่น เมื่อโกรธก็แสดงสีหน้าท่าทาง โกรธ  เมื่อดีใจก็กระโดดโลดเต้น ฯลฯ ครูช่วยเบี่ยงเบนความรู้สึกเพื่อช่วยให้เด็กค่อยๆ คลี่คลายอารมณ์ความรู้สึก
ความสัมพันธ์กับคนอื่น (Relation with others)เด็กปฐมวัยจะค่อยๆ เรียนรู้และเพิ่มความสามารถในการเข้าใจและตอบสนองความรู้สึกของเพื่อนได้ โดยผ่านการเล่นที่หลากหลายตามวัย เล่นกับคนอื่น ในการเล่นด้วยกันของเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะหลัง 4 ขวบขึ้นไป เด็กจะได้เผชิญสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจว่า จะช่วยเหลือ แบ่งปัน แบ่งหน้าที่ หรือต่อรอง ต้องทำตัวอย่างไร  ในการเล่นบทบาทสมมติ เด็กจะได้ฝึกใช้คำพูดในการสื่อสารแสดงความรู้สึกและความคิด โดยอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในการจัดการหรือต่อรองแบ่งของเล่นกับเพื่อน  แต่ในที่สุดเด็กก็จะเรียนรู้การต่อรอง แบ่งปันได้ด้วยตนเอง   
การ“อ่านอารมณ์” (Emotional Literacy)มีความสามารถในการระบุชื่ออารมณ์และพูดคุยเกี่ยวกับอารมณ์ของตนเองได้ เด็กที่ระบุอารมณ์ของตนและพูดคุยถึงมันได้ มักจะไม่หงุดหงิดง่าย ไม่งอแงเกินเหตุขณะเดียวกันก็จะรับรู้และเข้าใจประสบการณ์ด้านอารมณ์ของคนอื่นว่าเขารู้สึกอย่างไรโดยฝึกให้เด็กรู้จักอารมณ์ของตนเองและบอกสภาวะอารมณ์ของตนเองได้ เช่นกำลังโกรธ กลัว ดีใจ เศร้า ฯลฯ ฝึกให้รู้จักอารมณ์ของคนอื่น โดบอาจใช้การเล่านิทานที่ครูสอดแทรกเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครให้เด็กฟังด้วย  

ถ้าเด็กขาดโอกาสฝึกกระบวนการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ ไม่ได้มีประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกับคนอื่น เด็กก็อาจขาดความสามารถที่จะเข้าใจผู้คนที่มีความซับซ้อน ขาดการพัฒนาทักษะอารมณ์ สังคม ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการเข้าสังคม กลายเป็นอุปสรรคในการเข้าสังคมต่อไปในอนาคตได้ 


ความรู้ชุด “ดูแลเด็กยุคโควิด” โดย สถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)
ปรารถนา หาญเมธี : เขียน
ผาณิต บุญมาก : เรียบเรียง
ภาวนา อร่ามฤทธิ์ : บรรณาธิการ

Related Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

74,430แฟนคลับชอบ
- โครงการ “สื่อเพื่อฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวิถีชีวิตใหม่” -
- EF Development Tools -

Latest Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

นายสวัสดิ์ เมฆสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จ.นครราชสีมา 

ผอ.สวัสดิ์ได้รับการแนะนำจากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ให้รู้จัก EF รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง EF ในการประชุมเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง(TSQP)อยู่เสมอ และเข้ารับการอบรมกับสถาบัน RLG เพิ่มเติม  แล้วเห็นว่า EF เป็นความรู้พื้นฐานหรือความรู้ปฐมบทที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ว่าสถานะใดควรต้องรู้ ไม่ใช่เฉพาะผู้ปกครองชนชั้นกลางขึ้นไปที่มีความรู้ หรือเป็นความรู้ในหมู่ครูอาจารย์หรือแพทย์เท่านั้น  ครอบครัวที่ด้อยโอกาสก็ควรต้องรู้ สรุปคือสังคมไทยควรต้องเรียนรู้เรื่อง EF เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันจึงสนับสนุนให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนได้รับการอบรม EF จากสถาบัน RLG และดำเนินการปรับสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กได้เล่นอิสระอย่างปลอดภัยและมีความสุข...

นายจรูญ น้อยสำราญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน จ.ตราด

โรงเรียนบ้านหนองบอนเป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQD) กสศ.ซึ่งทำให้ผอ.จรูญได้เริ่มรู้จัก EF แล้วทำให้อยากรู้ว่า EF คืออะไร เมื่อพบว่าสถาบัน RLG มีการอบรมเรื่องนี้จึงสมัครเข้ารับอบรมพร้อมครูอนุบาล 2 คน  แล้วได้เห็นว่า EF เป็นคำตอบเรื่องการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และการพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ จึงนำความรู้ EF มาถ่ายทอดให้ครูในโรงเรียน โดยใช้สื่อจากสถาบันRLG ให้ครูเรียนรู้ และมอบหมายให้รองผอ.ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนความรู้ EF สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนอนุบาล...