ข้อแนะนำที่พ่อแม่และครูควรใส่ใจ

ในการพัฒนาทักษะ EF มีข้อแนะนำที่พ่อแม่และครูควรใส่ใจ

ในการพัฒนาทักษะ EF มีข้อแนะนำที่พ่อแม่และครูควรใส่ใจ ดังต่อไปนี้
– ในการพัฒนาทักษะ EF อาศัยความเข้าใจ ความรักความเมตตา ความสม่ำเสมอของพ่อแม่ และครูเป็นพื้นฐาน
– คุณครูต้องเอาใจใส่พัฒนาทักษะ EF ไปพร้อมๆ กับการเรียนการสอน
– ความเครียดเป็นตัวการสำคัญที่ขัดขวางการพัฒนาทักษะ EF คุณครูควรสอนเด็กให้รู้จักจัดการความ- เครียด และทำตัวเป็นตัวอย่าง สอนให้เด็กเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่น รู้จักควบคุมอารมณ์ รู้จักรอคอย รู้จักคาดการณ์ผลที่จะตามมาของการกระทำนั้น
– สอนให้เด็กเข้าใจว่า การแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างใดเหมาะสม
– เด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดยาเสพติดสูง ยิ่งต้องให้ความสำคัญในการส่งเสริมทักษะ EF
– ช่วงเวลาที่ดีในการฝึกทักษะ EF คือในเด็กวัยก่อนเรียนและเด็กวัยเรียนหากปูพื้นฐานในวัยนี้ไม่ดีจะพัฒนาได้ยากมากเมื่อเด็กเข้าสู่วัยรุ่น
– พ่อแม่ครูและผู้ทำงานเกี่ยวกับเด็กควรปรับวิธีการเลี้ยงดูวิธีการจัดการเรียนการสอนให้ส่งเสริมทักษะ EF ด้วย โดยเน้นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมทักษะ EF ให้มากขึ้น
– เมื่อเด็กโตขึ้นอยู่ในวัยที่สามารถสื่อสารได้ดี ควรสอนเด็กให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ เช่น ให้เด็กได้ฝึกการวางแผนการทำงานที่มีหลายขั้นตอนจนเสร็จ ฝึกการแก้ปัญหา ฝึกการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และฝึกความจำขณะทำงานที่ยากขึ้น
– กิจกรรมที่ฝึกเด็ก ควรเพิ่มความยากขึ้นทีละนิด เพื่อท้าทายเด็กให้คิด แต่ไม่ถึงกับยาก จนทำให้เครียด
ให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่นๆ ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่มบ้าง จะเป็นช่วยฝึกทักษะ EF
– เด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน คุณครูอาจใช้วิธีพัฒนาเด็กที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมกับเด็กแต่ละคน

“ความเครียดเป็นตัวการสำคัญที่ขัดขวางการพัฒนาทักษะ EF”