ทักษะ EF กำกับจริยธรรม คุณธรรมในสังคม

เรื่องของการมีคุณธรรม จริยธรรมนั้น เกี่ยวข้องกับความสามารถในการกำกับควบคุมตัวเอง (Self-Regulation) ซึ่งจะเป็นตัวยับยั้งความต้องการของคนเรา กำกับให้เราปฏิบัติตามบรรทัดฐานสังคม ไม่ละเมิด

ดร.รัสเซล เอ บาร์กเลย์ (Russell A. Barkley) นักจิตวิทยาคลินิกชี้ว่า การมีคุณธรรม จริยธรรมนั้น เกี่ยวข้องกับความสามารถในการกำกับควบคุมตัวเอง (Self-Regulation) ไตร่ตรองความต้องการ และคอยกำกับให้เราปฏิบัติตามบรรทัดฐานสังคม ไม่ละเมิดกฎหมาย นึกถึงใจเขาใจเรา และช่วยให้รู้ผิดรู้ถูก

ดร.บาร์คลีย์ ชี้ว่า การที่คนเราจะครองตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามได้นั้น จะต้องยอมให้ผลประโยชน์ระยะสั้นของส่วนตนมาทีหลังผลประโยชน์ของคนอื่น โดยมีความเชื่อว่า ตนก็จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกัน เมื่อสถานการณ์แบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีก ดังนั้น การควบคุมตัวเองจึงเป็นปัจจัยสำคัญ ในการรักษาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในสังคม

เป็นธรรมดาเมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกัน และต่างคนต่างก็มีเป้าหมายของตนเอง ย่อมมีโอกาสเกิดความขัดแย้งกัน จึงเป็นที่มาของ กฎ กติกา มารยาททั้งหลาย จริยธรรม คือ กฎที่ทำให้ผู้คนเรียนรู้ที่จะสร้างสันติสุขในการอยู่ร่วมกัน และลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน ช่วยให้คนทุกคนในสังคม สามารถดำเนินเป้าหมายทางผลประโยชน์ของตนได้ โดยยอมให้คนอื่นก็มีเป้าหมายทางผลประโยชน์ของเขาได้เช่นกัน

ดร.บาร์คลีย์ กล่าวว่า จริยธรรมก็เช่นเดียวกับกฎจราจร ที่ช่วยให้คนขับรถทุกคนไปสู่ที่หมายของแต่ละคนได้รอดปลอดภัยโดยรถไม่ชนกัน

อาจสรุปได้ว่า แก่นของจริยธรรมก็คือความสามารถในการคิดไตร่ตรองถึงประโยชน์ของตนและของคนอื่นในระยะยาว

Reference : Barkley,R.,(2012) Executive Functions : What They Are, How They Work and Why They Evolved, The Guilford Press, NY., p.134-136

“การมีคุณธรรม จริยธรรมนั้นเกี่ยวข้องกับความสามารถในการกำกับควบคุมตัวเอง (Self-Regulation) ซึ่งจะกำกับให้เราปฏิบัติตามบรรทัดฐานสังคม ไม่ละเมิดกฎหมาย นึกถึงใจเขาใจเรา และช่วยให้รู้ผิดรู้ถูก”