สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

ความรู้ชุด: จักรวาลของ “สมอง” #7

อะไรทำให้เราเป็น “ตัวเรา” ในทุกวันนี้

“เราเป็นคนอย่างที่เราเป็นเพราะสิ่งที่เราเรียนรู้และสิ่งที่เราจดจำได้” – We are who we are because of what we learn and what we remember. เป็นคำกล่าวของอีริค อาร์ เคนเดล (Eric R. Kandel) นายแพทย์ชาวอเมริกันเชื้อสายออสเตรียซึ่งได้รับรางวัลโนเวลสาขาการแพทย์ ปี 2000 เคนเดลทำให้เราเข้าใจกระบวนการทำงานของเซลล์ประสาทในสมอง และทำให้รู้ว่าการเชื่อมต่อ ของเซลล์ประสาทในสมองทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรม เคนเดล ทำงานวิจัยกับทากทะเลที่มีเซลล์ประสาทเหมือนมนุษย์ ด้วยการจี้ไฟฟ้าอ่อนๆไปที่อวัยวะเพศ เทคโนโลยี MRI ทำให้เห็นกระบวนการของการรับส่งข้อมูลในสมองของทากทะเลที่ถูกไฟฟ้าสัมผัส ว่าเมื่อมีการกระตุ้นประสาทสัมผัส เซลล์สมองที่มีช่องว่างระหว่างเซลล์สมองแต่ละเซลล์หรือ ไซแนปส์ ของเซลล์สมองที่เกี่ยวข้องจะเชื่อมเข้าหากันทุกครั้ง และเค้นเอาโปรตีนตัวหนึ่งออกมา หลังจากนั้นเมื่อทำการทดลองเอาปลายเข็มไปแตะอวัยวะบริเวณเดิม อวัยวะนั้นจะหดตัวหนีทันที เป็นการค้นพบครั้งแรกว่า การเชื่อมต่อไซแนปของเซลล์สมอง ทำให้เกิดการส่งสัญญานประสาท หรือข้อมูล หรือคำสั่ง ไปยังประสาทสั่งการ และนี่คือจุดที่เกิดกระบวนการเรียนรู้ในสมองของสิ่งมีชีวิต

ที่มาของรูปภาพ: https://www.discovermagazine.com/planet-earth/do-synapses-really-store-memories

เซลล์ประสาทในสมองทำงานด้วยกระแสไฟฟ้าและสารเคมี โดยภายในเซลล์ประสาทจะเป็นกระแสไฟฟ้า ส่วนระหว่างเซลล์ประสาทจะเป็นสารเคมี เซลล์ประสาทในสมองมีกระแสไฟฟ้าที่สามารถทำให้หลอดไฟ ๒๕ วัตต์ติดได้ ประจุไฟฟ้าในเซลล์ประสาทมีทั้งบวกและลบ ในผนังเซลล์สมองมีช่องทางให้ประจุไฟฟ้าเหล่านี้เข้าออกได้ โดยมีประจุบวกอยู่นอกเซลล์ ประจุลบอยู่ในเซลล์ ถ้า ๒ ข้างสมดุลกัน ก็จะอยู่ในระยะพัก เมื่อมีการกระตุ้นโดยข้อมูลต่างๆ ที่ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เข้ามาก็จะทำให้ประจุไฟฟ้าเหล่านี้ไม่สมดุลกัน เกิดกระแสไฟฟ้าส่งพลังงานออกมาไปกระตุ้นเซลล์ประสาทต่อไป ด้วยการหลั่งสารเคมีออกมาเชื่อมไซแนปส์ที่เป็นช่องว่างระหว่างเซลล์สมอง เพื่อนำข้อมูลไปสู่เซลล์สมองอื่นต่อไป

เซลล์สมองของมนุษย์มีปริมาณไม่ต่างกันมาก คือแต่ละคนมีประมาณ หนึ่งแสนล้านเซลล์ การเชื่อมต่อไซแนปส์แต่ละจุด จึงมีจำนวนมหาศาล ในเด็กเล็กไซแนปส์ที่เชื่อมต่อกันมีจำนวนถึง 1,000,000 จุดต่อวินาที ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า ขนาดของสมองไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คนแต่ละคนฉลาดแตกต่างกัน แต่การเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกันยิ่งมีปริมาณมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้คนๆนั้นมีความเฉลียวฉลาดขึ้น ในเด็กเล็กที่เซลล์ประสาทมีความสามารถในการเชื่อมอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงเป็นวัยที่ รัฐบาล ผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ผู้ปกครองต้องทุ่มเทสนใจดูแลสร้าง “โอกาส”ให้เด็กน้อยได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีมากที่สุดอย่างเหมาะสมตามวัย คือการได้รับเวลา ความรัก ความเอาใจใส่เต็มที่อย่างเข้าใจ

ที่มาของรูปภาพ: https://teachmephysiology.com/nervous-system/synapses/synaptic- transmission/

การขยายตัวและเพิ่มวงจรประสาทที่เชื่อมระหว่างเซลล์ประสาทมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับ สิ่งแวดล้อมและการได้รับการกระตุ้นด้วยข้อมูลหรือที่เราเรียกว่าประสบการณ์ต่างๆ ที่ประสาทสัมผัส ทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกายสัมผัส ได้รับ ข้อมูลเหล่านี้จะส่งผ่านทางสายใยsประสาท ส่งข้อมูลของเซลล์ประสาทหนึ่งไปยังสายใยประสาทรับข้อมูลของอีกเซลล์ประสาทหนึ่ง การเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทที่เกิดขึ้น ทำให้วงจรประสาท ส่วนนั้นหนาแน่น แข็งแรง ยิ่งมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและประสาทสัมผัสได้รับ ประสบการณ์สมองจะยิ่งมีวงจรประสาทมาก ยิ่งฉลาด และเรียนรู้ได้เร็วโดยเฉพาะในช่วง 0-6 ขวบ ช่วงปฐมวัยจึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการวางรากฐานชีวิตของเด็กแต่ละคน

การเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทที่ได้รับการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอกผ่านเข้ามาทางประสาทรับสัมผัสนั้นก่อเกิดเป็นความทรงจำ ซึ่งในระหว่างวันที่เราตื่นอยู่มีความทรงจำระยะสั้นที่เกิดขึ้นเกือบตลอดเวลาที่สมองรับรู้หรือทำงานอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ตรงหน้า หรืออยู่ในความสนใจ ในยามที่เรานอนหลับสมองยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องไม่หยุด โดยจะนำข้อมูลเหล่านี้บางส่วนที่สมองสนใจ เชื่อมโยงได้เก็บไว้ใช้ต่อไปได้ไปเก็บไว้ที่ฮิปโปแคมปัส (Hippocampus)ซึ่งอยู่ในบริเวณสมองส่วนกลางหรือสมองส่วน Limbic system เป็น ความจำระยะยาว (Long-Term Memory) เปรียบเสมือนคลังข้อมูล สามารถแบ่งอกได้เป็น ความจำที่สามารถเรียกคืนกลับโดยอัตโนมัติ (Non-Declarative / Implicit Memory) ซึ่งได้มาจากการฝึกทำซ้ำๆ เช่น การปั่นจักรยาน, การขับรถ เป็นต้น ส่วนความจำระยะยาวอีกชนิดคือ ความจำที่เรียกคืนโดยใช้ความคิดระดับสูง (Declarative / Explicit Memory) ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และความเข้าใจของบุคคลนั้นๆ เช่น การจดจำชื่อคนในครอบครัว, การหาของที่หาย, ความรู้รอบตัว, การจดจำอดีตหรือสิ่งที่เคยทำได้เป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี เป็นต้น

ความทรงจำที่เรามีเกิดจากการเรียนรู้ที่ประสาทสัมผัสรับรู้ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบตัวตั้งแต่เกิด ทุกการรับรู้และประสบการณ์สร้างการเชื่อมต่อเซลล์ประสาทจำนวนมหาศาลจนกลายเป็นวงจรประสาท ประสบการณ์และส่ิงแวดล้อมใดที่ได้รับบ่อยหรือสร้างผลสะเทือนต่อการใช้ชีวิตและจิตใจมาก วงจรประสาทเกี่ยวกับเรื่องนั้นจะแข็งแรง และส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมตอบสนองต่อประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมตามที่ได้เรียนรู้มา จนกลายเป็น “บุคลิกภาพ” ของคนแต่ละคนที่ได้รับประสบการณ์เฉพาะตนและสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันไป

           นักจิตวิทยาเช่นวอลเตอร์มิสเชล (Walter Mischel)ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการเขียนหนังสือ “The Marshmallow Test” ได้นิยามว่าบุคลิกภาพ หมายถึง รูปแบบพฤติกรรม รวมทั้งความคิดและอารมณ์ของแต่ละคนซึ่งเป็นตัวกำหนดให้ปรับตนเองเข้ากับสภาวการณ์ในการดำเนินชีวิตเออร์เนสต์ฮิลการ์ด(Ernest Hilgard) นิยามว่าบุคลิกภาพเป็นผลรวมของลักษณะต่างๆของแต่ละบุคคลซึ่งแสดงพฤติกรรมต่างๆในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้นๆส่วนกอร์ดอนอัลพอร์ท (Gordon Allport) หนึ่งนักจิตวิทยาผู้วางรากฐานจิตวิทยาบุคลิกภาพ ได้อธิบายเช่นเดียวกันว่าบุคลิกภาพเป็นหน่วยรวมที่ทรงพลังของระบบการคิดและจิตภายในตัวบุคคลซึ่งกำหนดลักษณะการปรับตัวเป็นแบบเฉพาะของบุคคลนั้นต่อสิ่งแวดล้อมของเขา

          ดังนั้นการที่คนแต่ละคนตอบสนองต่อเหตุการณ์เดียวกันเรื่องเดียวกันด้วยอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกันไปแสดงออกและมีพฤติกรรมในเรื่องหนึ่งแตกต่างกันไปและรับผลลัพธ์จากที่ต่างกันไปเช่นกันนั้นมาจากบุคลิกภาพที่ต่างกันไปซึ่งสามารถสืบสาวลึกลงไปได้ว่าเกิดจากประสบการณ์ที่พานพบมาและจดจำได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ของสมองที่เชื่อมต่อช่องว่าง (Synapes) ระหว่างเซลล์ประสาทจากสิ่งเร้าที่เข้ามา เกิดเป็นวงจรประสาทท่ีแข็งแรงแตกต่างกันไปตามประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ได้รับ  ทำให้เราแต่ละเป็นตัวเราในทุกวันนี้ที่มีบุคลิกภาพเฉพาะตน


อ้างอิง

Related Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

74,430แฟนคลับชอบ
- โครงการ “สื่อเพื่อฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวิถีชีวิตใหม่” -
- EF Development Tools -

Latest Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

นายสวัสดิ์ เมฆสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จ.นครราชสีมา 

ผอ.สวัสดิ์ได้รับการแนะนำจากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ให้รู้จัก EF รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง EF ในการประชุมเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง(TSQP)อยู่เสมอ และเข้ารับการอบรมกับสถาบัน RLG เพิ่มเติม  แล้วเห็นว่า EF เป็นความรู้พื้นฐานหรือความรู้ปฐมบทที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ว่าสถานะใดควรต้องรู้ ไม่ใช่เฉพาะผู้ปกครองชนชั้นกลางขึ้นไปที่มีความรู้ หรือเป็นความรู้ในหมู่ครูอาจารย์หรือแพทย์เท่านั้น  ครอบครัวที่ด้อยโอกาสก็ควรต้องรู้ สรุปคือสังคมไทยควรต้องเรียนรู้เรื่อง EF เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันจึงสนับสนุนให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนได้รับการอบรม EF จากสถาบัน RLG และดำเนินการปรับสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กได้เล่นอิสระอย่างปลอดภัยและมีความสุข...

นายจรูญ น้อยสำราญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน จ.ตราด

โรงเรียนบ้านหนองบอนเป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQD) กสศ.ซึ่งทำให้ผอ.จรูญได้เริ่มรู้จัก EF แล้วทำให้อยากรู้ว่า EF คืออะไร เมื่อพบว่าสถาบัน RLG มีการอบรมเรื่องนี้จึงสมัครเข้ารับอบรมพร้อมครูอนุบาล 2 คน  แล้วได้เห็นว่า EF เป็นคำตอบเรื่องการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และการพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ จึงนำความรู้ EF มาถ่ายทอดให้ครูในโรงเรียน โดยใช้สื่อจากสถาบันRLG ให้ครูเรียนรู้ และมอบหมายให้รองผอ.ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนความรู้ EF สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนอนุบาล...