สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

บทที่ 5 ตอนที่ 1 เด็กประถม “ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม”

เด็กประถม “ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม”

หนึ่งในเป้าหมายทางการศึกษาประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 คือพัฒนาเด็กให้เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม  คำว่า “สร้างสรรค์นวัตกรรม” ฟังดูช่างยิ่งใหญ่ห่างไกลจากเด็กวัยประถมมาก แต่ที่จริงแล้วโดยธรรมชาติแห่งวัย วัยประถมเรียกได้ว่าเป็นวัยของ “การเป็นผู้สร้างสรรค์” เพราะเด็กวัยนี้มีความอยากรู้อยากเห็น อยากลองทำสิ่งใหม่ๆ

แต่การสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีแรงบันดาลใจ เด็กมีแรงบันดาลใจแล้วอยากจะเรียนรู้ อยากทดลอง อยากทำมากขึ้นแล้วนำไปสู่การสร้างสรรค์งานในที่สุด แรงบันดาลใจจะเกิดต่อเมื่อเด็กได้รู้ว่าสิ่งนั้นมีผลต่อตัวเองต่ออะไรอย่างไร เช่นถ้าจะให้เด็กเรียนรู้เรื่องขยะ ก็ต้องให้เด็กรู้ว่าขยะมาจากไหน เกี่ยวข้อง ส่งผลกระทบต่อเด็กและโลกอย่างไร เมื่อนั้นแหละจึงจะเปิดโลกการเรียนรู้ให้เด็กได้คิดค้น หาวิธีการ นำเสนอ สืบค้น ทำ ซึ่งก็คือการสร้างนวัตกรรมนั่นเอง

เด็กต้องมี Passion หมายถึงความเอาจริงเอาจัง กระตือรือร้น พร้อมที่จะลงมือทำเรื่องนั้นๆ ไม่ว่าเผชิญกับสถานการณ์ใดก็จะทำต่อไป และเมื่อบวกกับ Perseverance – ความเพียร มุมานะบากบั่นอย่างยิ่ง ก็จะทำให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้  การมี Passion จะทำให้เด็กมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรค แม้ยากลำบาก จะอดทนทำ มีความสุขกับงานที่ทำ ถึงจะล้มเหลวกลางทาง แต่ Passion จะเป็นตัวกระตุ้นให้ไปถึงเป้าหมายจนงานสำเร็จจนได้

ความอยากรู้อยากเห็นอยากลองจะทำให้เด็กเกิด Passion จึงควรให้เด็กได้ลองทำสิ่งต่างๆ อย่างหลากหลาย ในวัยอนุบาลเด็กสนุกกับการได้เล่น ได้ทำ แต่เมื่อถึงวัยประถม ควรต้องเพิ่มความจริงจังในการค้นพบสิ่งใหม่ ในการทดลอง มากกว่าแค่สนุกที่ได้ทำ ต่อยอดไปสู่การได้ทำสิ่งใหม่อย่างจริงจัง เกิดการค้นคว้าต่อ ทำต่อ     

การลองทำสิ่งต่างๆ อย่างหลากหลาย บางคนต้องลองอยู่นานกว่าจะรู้ว่าชอบอะไร ทั้งนี้พ่อแม่และครูต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้หยิบ ได้จับ ได้ทำ ได้ฝึกให้มากนั่นเอง เด็กยังมีประสบการณ์ที่กว้างขึ้นด้วย การที่เด็กได้รู้ตัวว่าตัวเองชอบไม่ชอบอะไร นั่นคือเด็กได้รู้ตัวเอง รู้จักตัวเอง (Self) เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี พอขึ้นชั้นมัธยมเด็กจะเริ่มรู้มากขึ้นว่าตัวเองมีความสนใจอะไร แล้วค้นหาตัวตน หาอัตลักษณ์ของตัวเองต่อไป

นอกจากนี้ เด็กยังต้องมีเวลาที่จะลุ่มลึกกับสิ่งนั้นด้วย เพื่อทำให้งานสำเร็จ ไม่ใช่แค่เสร็จ  

เด็กวัยประถมจะมีข้อจำกัดเรื่องเวลา ระบบการศึกษา ระบบโรงเรียนที่ทำให้ต้องมีชั่วโมงเรียน มีวิชาเรียนตามหลักสูตร เด็กต้องเปลี่ยนวิชาเรียนตามตารางเรียน ความสนใจในเรื่องๆ หนึ่งจึงชะงัก ความสนใจไม่ต่อเนื่อง เมื่อกลับบ้านยังต้องทำการบ้าน เรียนพิเศษ จึงไม่มีเวลาพอที่จะทำให้เกิด Passion และลงลึกกับเรื่องใด แต่ถ้าพ่อแม่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ก็สามารถจัดเวลาให้ลูกมีเวลาขลุกอยู่กับสิ่งที่ตัวเองชอบ อยากเรียนรู้ได้

ครูผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทอย่างมาก เปลี่ยนจากการบอกความรู้เพื่อไปสอบ เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ ตั้งคำถาม ชวนให้เด็กคิด ชวนให้สร้างสรรค์

อีกทั้งโรงเรียนต้องสนับสนุนให้เกิดการเรียนการสอนที่เอื้อให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจ Passion และมีเวลาลุ่มลึกกับสิ่งที่เด็กสนใจ


ความรู้ชุด “ดูแลเด็กยุคโควิด” โดย สถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)
ปรารถนา หาญเมธี เขียน
ผาณิต บุญมาก เรียบเรียง
ภาวนา อร่ามฤทธิ์ บรรณาธิการ

Related Articles

บทที่ 6 ตอนที่ 3 : คุณลักษณะและสมรรถนะ (Characters/Competency) ของเด็กประถมที่เราคาดหวัง

คุณลักษณะและสมรรถนะ(Characters/Competency) ของเด็กประถมที่เราคาดหวัง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 ได้กำหนดคุณลักษณะขั้นต่ำ ตามผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการจัดการศึกษา (DOE-Desired Outcome of Education) ในเด็กวัยประถมศึกษา รวมทั้งจากการให้ความเห็นเพิ่มเพิ่มเติมโดยนักวิชาการในการจัดการความรู้โดยสถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) เห็นว่านักเรียนประถมศึกษาของเราควรมีคุณลักษณะ (Character) และสมรรนะดังนี้ คุณลักษณะที่ 1 เป็นผู้รับรู้ตัวตน เอื้อต่อผู้อื่นได้ มีความมั่นใจในตัวเอง มี Self...

บทที่ 6 ตอนที่ 2 : 10 วิธีส่งเสริมให้เด็กประถมเรียนรู้ได้ดี

10 วิธีส่งเสริมให้เด็กประถมเรียนรู้ได้ดี 1. ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย รู้ว่าสิ่งที่เรียนรู้มีความหมายต่อตัวเอง ต่อคนอื่น และต่อโลก ถ้าเด็กเข้าใจถึงคุณค่าของสิ่งที่เรียน เห็นว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองจริงๆ รู้เป้าหมายว่าเรียนไปเพื่ออะไร และมีส่วนร่วม จะเป็นแรงจูงใจ แรงผลักดัน ทำให้มี Passion มากกว่า มีความสนุกในการเรียน โดยครูเชื่อมโยงสิ่งที่เด็กสนใจกับชีวิตจริง กับตัวเด็ก เพื่อให้เกิดความหมาย และให้เกิดเป็นความรู้ ที่รู้รอบ รู้ลึก 2. ครูต้องรู้ และทำให้เด็กรู้ถึงวิธีการเรียนรู้ของตนเอง...

บทที่ 6 ตอนที่ 1 : โลกเปลี่ยน บทบาทพ่อแม่ ครูประถมต้องเปลี่ยนด้วย

โลกเปลี่ยน บทบาทพ่อแม่ ครูประถมต้องเปลี่ยนด้วย ปัจจุบันเราตระหนักแล้วว่า การเรียนรู้วิชาการอย่างเดียวไม่ทำให้เด็กมีความเข้มแข็งยืนอยู่ในโลกยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาไม่ได้อีกต่อไป เด็กๆ จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่ทำให้ปรับตัวอยู่ในโลกที่ผันผวน อยู่ได้ด้วยตัวเอง และอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ดี เติบโตเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ร่วมสร้างนวัตกรรมและสร้างสังคมคุณภาพ นักวิชาการทางด้านพัฒนาการเด็กและนักการศึกษาเห็นว่า เด็กในศตวรรษที่ 21 นอกจากจะได้รับการดูแลให้มีพัฒนาการ 4 ด้าน (กาย ใจ อารมณ์-สังคม สติปัญญา) ที่ดีแล้ว ควรได้รับการพัฒนาทักษะสมอง EF พัฒนา Self...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

73,285แฟนคลับชอบ
- EF Development Tools -

Latest Articles

บทที่ 6 ตอนที่ 3 : คุณลักษณะและสมรรถนะ (Characters/Competency) ของเด็กประถมที่เราคาดหวัง

คุณลักษณะและสมรรถนะ(Characters/Competency) ของเด็กประถมที่เราคาดหวัง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 ได้กำหนดคุณลักษณะขั้นต่ำ ตามผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการจัดการศึกษา (DOE-Desired Outcome of Education) ในเด็กวัยประถมศึกษา รวมทั้งจากการให้ความเห็นเพิ่มเพิ่มเติมโดยนักวิชาการในการจัดการความรู้โดยสถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) เห็นว่านักเรียนประถมศึกษาของเราควรมีคุณลักษณะ (Character) และสมรรนะดังนี้ คุณลักษณะที่ 1 เป็นผู้รับรู้ตัวตน เอื้อต่อผู้อื่นได้ มีความมั่นใจในตัวเอง มี Self...

บทที่ 6 ตอนที่ 2 : 10 วิธีส่งเสริมให้เด็กประถมเรียนรู้ได้ดี

10 วิธีส่งเสริมให้เด็กประถมเรียนรู้ได้ดี 1. ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย รู้ว่าสิ่งที่เรียนรู้มีความหมายต่อตัวเอง ต่อคนอื่น และต่อโลก ถ้าเด็กเข้าใจถึงคุณค่าของสิ่งที่เรียน เห็นว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองจริงๆ รู้เป้าหมายว่าเรียนไปเพื่ออะไร และมีส่วนร่วม จะเป็นแรงจูงใจ แรงผลักดัน ทำให้มี Passion มากกว่า มีความสนุกในการเรียน โดยครูเชื่อมโยงสิ่งที่เด็กสนใจกับชีวิตจริง กับตัวเด็ก เพื่อให้เกิดความหมาย และให้เกิดเป็นความรู้ ที่รู้รอบ รู้ลึก 2. ครูต้องรู้ และทำให้เด็กรู้ถึงวิธีการเรียนรู้ของตนเอง...

บทที่ 6 ตอนที่ 1 : โลกเปลี่ยน บทบาทพ่อแม่ ครูประถมต้องเปลี่ยนด้วย

โลกเปลี่ยน บทบาทพ่อแม่ ครูประถมต้องเปลี่ยนด้วย ปัจจุบันเราตระหนักแล้วว่า การเรียนรู้วิชาการอย่างเดียวไม่ทำให้เด็กมีความเข้มแข็งยืนอยู่ในโลกยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาไม่ได้อีกต่อไป เด็กๆ จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่ทำให้ปรับตัวอยู่ในโลกที่ผันผวน อยู่ได้ด้วยตัวเอง และอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ดี เติบโตเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ร่วมสร้างนวัตกรรมและสร้างสังคมคุณภาพ นักวิชาการทางด้านพัฒนาการเด็กและนักการศึกษาเห็นว่า เด็กในศตวรรษที่ 21 นอกจากจะได้รับการดูแลให้มีพัฒนาการ 4 ด้าน (กาย ใจ อารมณ์-สังคม สติปัญญา) ที่ดีแล้ว ควรได้รับการพัฒนาทักษะสมอง EF พัฒนา Self...

โควิด-19 ก็กลัว…EF ก็ต้องฝึก เอาไงดี

โควิด-19 ก็กลัว...EF ก็ต้องฝึก เอาไงดี สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในตอนนี้ถือว่าเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีบ้างแล้วนะครับ จากการที่ยอดผู้ป่วยรายใหม่ภายในประเทศเริ่มลดลง รวมไปถึงการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ของทางภาครัฐ ที่ทำให้พวกเราเริ่มสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่ใกล้เคียงกับสมัยก่อนหน้าที่จะมีการระบาดของโรคได้บ้าง แต่อย่างไรก็ดี ก็ยังต้องถือว่าสถานการณ์การระบาดยังไม่ได้จบลงซะทีเดียว พวกเราคงยังต้องระมัดระวังตัวกันต่อไปอีกสักพัก ด้วยความคาดหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นกว่านี้ในปีหน้า ...

บทที่ 5 ตอนที่ 4 กระบวนการสร้างพลเมืองเข้มแข็ง

กระบวนการสร้างพลเมืองเข้มแข็ง ความเป็นพลเมืองเข้มแข็งคือเป้าหมายปลายทางของการศึกษาที่เราอยากให้เกิดขึ้นในเด็กเมื่อเติบโตขึ้น  ความหมายของคำว่า “เข้มแข็ง” อย่างแรกหมายถึง เข้มแข็งทางกาย  แต่ไม่ได้หมายถึงสมรรถภาพร่างกายอย่างเดียว แต่รวมถึงองค์ประกอบที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงคือ “กินเป็นอยู่เป็น” ต้องรู้จักที่จะกิน รู้จักที่จะรู้ว่าอะไรที่จะเป็นประโยชน์ อะไรที่จะไม่เป็นประโยชน์แล้วเลือกที่จะกินให้เป็น อีกอย่าง เข้มแข็งทางจิตใจ มีสมรรถภาพจิตที่เข้มแข็ง และมีสุขภาพจิตที่ดี  การทำให้เด็กมีความสุขอย่างเดียวไม่พอ เด็กจะต้องมีสมรรถภาพจิตคือมีความอดทน ใจสู้ มีสติ มีสมาธิ และ สุขภาพจิตที่ดีต้องมีเมตตากรุณา (sympathy / empathy)...