สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

บทที่ 5 ตอนที่ 2 จะสร้าง Passion ให้เด็กอยากเรียนรู้ เป็นผู้สร้างสรรค์ได้อย่างไร

จะสร้าง Passion ให้เด็กอยากเรียนรู้ เป็นผู้สร้างสรรค์ได้อย่างไร

ไม่ใช่เฉพาะครูศิลปะ หรือครูวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่จะจัดการเรียนการสอนให้เด็กเป็นผู้สร้างสรรค์ได้ ครูทุกวิชาสามารถทำให้เด็กคิดค้นสร้างสรรค์ได้เหมือนกัน โดยเปิดโอกาส ตั้งคำถาม เชิญชวน ท้าทายให้เด็กๆ ได้คิดสร้างสรรค์ ให้คิดยืดหยุ่น คิดนอกกรอบ

เช่นการสอนวรรณคดีเรื่องสังข์ทอง อาจจะตั้งคำถาม เช่น ถ้าเจ้าเงาะเดินเข้ามาในห้อง เด็กๆ จะตั้งคำถามอะไรกับเจ้าเงาะบ้าง หรือถ้าจะสอนในเรื่องการเขียนจดหมาย ครูนำด้วยการเล่าเรื่องซินเดอเรลล่า แล้วถามว่า ตอนนี้เวลาผ่านไป 20 ปีแล้ว จะเขียนถึงซินเดอเรลล่าว่าอย่างไร แล้วแลกกันอ่าน ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าสามารถทำได้กับทุกวิชา โดยเด็กยังอยู่ในเนื้อหาวิชานั้นๆ แต่สามารถคิดนอกกรอบ ยืดหยุ่นได้

ครูอาจจะใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Problem-Based Learning ในวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ ส่วนศาสตร์อื่นๆ นำมาบูรณาการ วิธีนี้จะทำให้เด็กได้พัฒนา ได้สร้างสรรค์งาน จากการมีเวลาเรียน เวลาสร้างสรรค์งานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ไม่ติดปัญหาเรื่องเวลาเรียน

ครูต้องเปลี่ยน Mindset เปลี่ยนวิธีการสอน Coach เด็กให้มากขึ้น อดทนให้มากขึ้น เพิ่มทักษะในการใช้คำถามที่ท้าทายเด็กให้คิดต่อ เปิดโอกาสให้เด็กทำงาน ได้คิด ค้นคว้า เมื่อเด็กเรียนไปแล้วเกิดปัญหา อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าไม่ควรเรียนเรื่องนี้ แต่ควรโฟกัสไปที่ปัญหา แล้วหาทางแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง โดยมีครูคอยช่วยเหลือ ชี้แนะ

Passion อาจจะยังไม่เกิดทันทีในวัยประถม แต่พ่อแม่หรือครูควรให้เด็กวัยนี้ได้รับโอกาสฝึกฝน ให้ได้ทำสิ่งต่างๆ ให้มาก ไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เด็กชอบเท่านั้น เพื่อให้เด็กมีประสบการณ์ที่กว้าง เป็นการฝึกสมรรถนะของจิตไปด้วย ที่ต้องฝืนทำสิ่งที่ไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเด็กควรจะต้องทำต้องฝึกหลากหลาย แล้วอาจจะพบว่าสิ่งที่ไม่ชอบ ก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ชอบก็ได้ กลายเป็นสิ่งที่มี Passion ได้

ครูต้องเป็นผู้สร้างความอยากรู้อยากเห็น จุดประกาย กระตุ้นให้เด็กอยากทำอะไรสักอย่างให้เกิดขึ้น โดยให้เด็กค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองแล้วนำมาถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ออกสู่สังคม ตัวอย่างเช่น ครูสอนให้เด็กทำของเล่นเอง จากความคิดว่าไม่จำเป็นต้องซื้อของเล่นให้เสียเงินหรือราคาแพงๆ แต่สามารถทำเองได้ โดยให้เด็กนำวัสดุต่างๆ ที่มีอยู่มาสร้างสรรค์เป็นของเล่น ให้เด็กได้คิด ได้เลือกวัสดุ ได้ทดลองทำด้วยตัวเอง เด็กอาจทำรถมีล้อ แต่ทำไมรถวิ่งไม่ได้ เด็กจะหาทางทำให้ล้อหมุนได้ ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการทำ การลอง การสรุปบทเรียน จากนั้นให้นำเสนอ อธิบายให้เพื่อนๆ ฟัง ซึ่งเด็กๆ จะเกิดความภาคภูมิใจ

ต้องได้รับการสนับสนุนจากทางบ้าน การจะทำให้เด็กเกิด Passion ได้ ครูต้องทำความเข้าใจกับพ่อแม่ว่า Passion สำคัญอย่างไร จะทำให้เด็กรู้จักตัวเอง เกิด Self ได้พัฒนาทักษะสมอง EF ส่งเสริมพัฒนาการ นำไปสู่ความสำเร็จ เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือสนับสนุนลูกในการทำกิจกรรมต่างๆ         

TIPS ข้อแนะนำในการสร้างเสริมให้เด็กเกิด Passion

  • เด็กควรได้เริ่มจากสิ่งที่ตัวเองสนใจก่อน พอทำแล้วเจออุปสรรค ก็ต้องฝึกฝืนทำเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย
  • ไม่ควรด่วนสรุปว่าการที่เด็กทำหรือไม่ทำอะไร เป็นเพราะเด็กชอบ-ไม่ชอบ เพราะจะพาเด็กไปสู่การไม่พร้อมที่จะอดทน 
  • ต้องให้เด็กได้พบเจอทั้งเรื่องบวก-ลบ สิ่งที่ชอบ – ไม่ชอบ แล้วให้ลงลึกไปเรื่อยๆ งานบางอย่างเด็กไม่อยากทำ ก็ต้องฝึกฝืน เพราะเป็นการฝึกตน ฝึกอดทน สู้สิ่งที่ยาก เมื่อทำเรื่องยากได้แล้ว เด็กจะภูมิใจ รู้สึกดีกับตัวเอง แล้วความรู้สึกทัศนคติจะเปลี่ยนไป 
  • ก่อนเข้าสู่กิจกรรม กำหนดกติกากับเด็กว่าต้องทำให้สำเร็จ 
  • ป้อนคำถามจุดประเด็น กระตุ้นให้สร้างวิธีใหม่ในการแก้ปัญหา ถามความรู้สึกของเด็กก่อนที่จะทำ ขณะทำเป็นอย่างไร หลังทำเป็นอย่างไร ทำแล้วได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง 
  • การเรียนรู้เรื่องที่ยาก หรือเด็กไม่รู้สึกสนุกที่จะเรียน อาจใช้วิธีเรียนรู้ผ่านการแสดงละคร ผ่านสิ่งประดิษฐ์จากฝีมือของเด็กเอง จะทำให้เด็กสนุกขึ้นและเรียนรู้เข้าใจได้
  • ครูและพ่อแม่เป็นผู้คอยสนับสนุน ให้กำลังใจ ให้ข้อคิด เป็นที่ปรึกษา เป็นกัลยาณมิตรพาก้าวข้ามอุปสรรค ปัญหา ช่วยเด็กมองปัญหาว่าทำไมถึงทำไม่ได้ แล้วช่วยกันหาทางแก้ปัญหา โดยใช้หลัก

ความรู้ชุด “ดูแลเด็กยุคโควิด” โดย สถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)
ปรารถนา หาญเมธี เขียน
ผาณิต บุญมาก เรียบเรียง
ภาวนา อร่ามฤทธิ์ บรรณาธิการ

Related Articles

บทที่ 6 ตอนที่ 3 : คุณลักษณะและสมรรถนะ (Characters/Competency) ของเด็กประถมที่เราคาดหวัง

คุณลักษณะและสมรรถนะ(Characters/Competency) ของเด็กประถมที่เราคาดหวัง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 ได้กำหนดคุณลักษณะขั้นต่ำ ตามผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการจัดการศึกษา (DOE-Desired Outcome of Education) ในเด็กวัยประถมศึกษา รวมทั้งจากการให้ความเห็นเพิ่มเพิ่มเติมโดยนักวิชาการในการจัดการความรู้โดยสถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) เห็นว่านักเรียนประถมศึกษาของเราควรมีคุณลักษณะ (Character) และสมรรนะดังนี้ คุณลักษณะที่ 1 เป็นผู้รับรู้ตัวตน เอื้อต่อผู้อื่นได้ มีความมั่นใจในตัวเอง มี Self...

บทที่ 6 ตอนที่ 2 : 10 วิธีส่งเสริมให้เด็กประถมเรียนรู้ได้ดี

10 วิธีส่งเสริมให้เด็กประถมเรียนรู้ได้ดี 1. ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย รู้ว่าสิ่งที่เรียนรู้มีความหมายต่อตัวเอง ต่อคนอื่น และต่อโลก ถ้าเด็กเข้าใจถึงคุณค่าของสิ่งที่เรียน เห็นว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองจริงๆ รู้เป้าหมายว่าเรียนไปเพื่ออะไร และมีส่วนร่วม จะเป็นแรงจูงใจ แรงผลักดัน ทำให้มี Passion มากกว่า มีความสนุกในการเรียน โดยครูเชื่อมโยงสิ่งที่เด็กสนใจกับชีวิตจริง กับตัวเด็ก เพื่อให้เกิดความหมาย และให้เกิดเป็นความรู้ ที่รู้รอบ รู้ลึก 2. ครูต้องรู้ และทำให้เด็กรู้ถึงวิธีการเรียนรู้ของตนเอง...

บทที่ 6 ตอนที่ 1 : โลกเปลี่ยน บทบาทพ่อแม่ ครูประถมต้องเปลี่ยนด้วย

โลกเปลี่ยน บทบาทพ่อแม่ ครูประถมต้องเปลี่ยนด้วย ปัจจุบันเราตระหนักแล้วว่า การเรียนรู้วิชาการอย่างเดียวไม่ทำให้เด็กมีความเข้มแข็งยืนอยู่ในโลกยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาไม่ได้อีกต่อไป เด็กๆ จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่ทำให้ปรับตัวอยู่ในโลกที่ผันผวน อยู่ได้ด้วยตัวเอง และอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ดี เติบโตเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ร่วมสร้างนวัตกรรมและสร้างสังคมคุณภาพ นักวิชาการทางด้านพัฒนาการเด็กและนักการศึกษาเห็นว่า เด็กในศตวรรษที่ 21 นอกจากจะได้รับการดูแลให้มีพัฒนาการ 4 ด้าน (กาย ใจ อารมณ์-สังคม สติปัญญา) ที่ดีแล้ว ควรได้รับการพัฒนาทักษะสมอง EF พัฒนา Self...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

73,285แฟนคลับชอบ
- EF Development Tools -

Latest Articles

บทที่ 6 ตอนที่ 3 : คุณลักษณะและสมรรถนะ (Characters/Competency) ของเด็กประถมที่เราคาดหวัง

คุณลักษณะและสมรรถนะ(Characters/Competency) ของเด็กประถมที่เราคาดหวัง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 ได้กำหนดคุณลักษณะขั้นต่ำ ตามผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการจัดการศึกษา (DOE-Desired Outcome of Education) ในเด็กวัยประถมศึกษา รวมทั้งจากการให้ความเห็นเพิ่มเพิ่มเติมโดยนักวิชาการในการจัดการความรู้โดยสถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) เห็นว่านักเรียนประถมศึกษาของเราควรมีคุณลักษณะ (Character) และสมรรนะดังนี้ คุณลักษณะที่ 1 เป็นผู้รับรู้ตัวตน เอื้อต่อผู้อื่นได้ มีความมั่นใจในตัวเอง มี Self...

บทที่ 6 ตอนที่ 2 : 10 วิธีส่งเสริมให้เด็กประถมเรียนรู้ได้ดี

10 วิธีส่งเสริมให้เด็กประถมเรียนรู้ได้ดี 1. ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย รู้ว่าสิ่งที่เรียนรู้มีความหมายต่อตัวเอง ต่อคนอื่น และต่อโลก ถ้าเด็กเข้าใจถึงคุณค่าของสิ่งที่เรียน เห็นว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองจริงๆ รู้เป้าหมายว่าเรียนไปเพื่ออะไร และมีส่วนร่วม จะเป็นแรงจูงใจ แรงผลักดัน ทำให้มี Passion มากกว่า มีความสนุกในการเรียน โดยครูเชื่อมโยงสิ่งที่เด็กสนใจกับชีวิตจริง กับตัวเด็ก เพื่อให้เกิดความหมาย และให้เกิดเป็นความรู้ ที่รู้รอบ รู้ลึก 2. ครูต้องรู้ และทำให้เด็กรู้ถึงวิธีการเรียนรู้ของตนเอง...

บทที่ 6 ตอนที่ 1 : โลกเปลี่ยน บทบาทพ่อแม่ ครูประถมต้องเปลี่ยนด้วย

โลกเปลี่ยน บทบาทพ่อแม่ ครูประถมต้องเปลี่ยนด้วย ปัจจุบันเราตระหนักแล้วว่า การเรียนรู้วิชาการอย่างเดียวไม่ทำให้เด็กมีความเข้มแข็งยืนอยู่ในโลกยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาไม่ได้อีกต่อไป เด็กๆ จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่ทำให้ปรับตัวอยู่ในโลกที่ผันผวน อยู่ได้ด้วยตัวเอง และอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ดี เติบโตเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ร่วมสร้างนวัตกรรมและสร้างสังคมคุณภาพ นักวิชาการทางด้านพัฒนาการเด็กและนักการศึกษาเห็นว่า เด็กในศตวรรษที่ 21 นอกจากจะได้รับการดูแลให้มีพัฒนาการ 4 ด้าน (กาย ใจ อารมณ์-สังคม สติปัญญา) ที่ดีแล้ว ควรได้รับการพัฒนาทักษะสมอง EF พัฒนา Self...

โควิด-19 ก็กลัว…EF ก็ต้องฝึก เอาไงดี

โควิด-19 ก็กลัว...EF ก็ต้องฝึก เอาไงดี สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในตอนนี้ถือว่าเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีบ้างแล้วนะครับ จากการที่ยอดผู้ป่วยรายใหม่ภายในประเทศเริ่มลดลง รวมไปถึงการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ของทางภาครัฐ ที่ทำให้พวกเราเริ่มสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่ใกล้เคียงกับสมัยก่อนหน้าที่จะมีการระบาดของโรคได้บ้าง แต่อย่างไรก็ดี ก็ยังต้องถือว่าสถานการณ์การระบาดยังไม่ได้จบลงซะทีเดียว พวกเราคงยังต้องระมัดระวังตัวกันต่อไปอีกสักพัก ด้วยความคาดหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นกว่านี้ในปีหน้า ...

บทที่ 5 ตอนที่ 4 กระบวนการสร้างพลเมืองเข้มแข็ง

กระบวนการสร้างพลเมืองเข้มแข็ง ความเป็นพลเมืองเข้มแข็งคือเป้าหมายปลายทางของการศึกษาที่เราอยากให้เกิดขึ้นในเด็กเมื่อเติบโตขึ้น  ความหมายของคำว่า “เข้มแข็ง” อย่างแรกหมายถึง เข้มแข็งทางกาย  แต่ไม่ได้หมายถึงสมรรถภาพร่างกายอย่างเดียว แต่รวมถึงองค์ประกอบที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงคือ “กินเป็นอยู่เป็น” ต้องรู้จักที่จะกิน รู้จักที่จะรู้ว่าอะไรที่จะเป็นประโยชน์ อะไรที่จะไม่เป็นประโยชน์แล้วเลือกที่จะกินให้เป็น อีกอย่าง เข้มแข็งทางจิตใจ มีสมรรถภาพจิตที่เข้มแข็ง และมีสุขภาพจิตที่ดี  การทำให้เด็กมีความสุขอย่างเดียวไม่พอ เด็กจะต้องมีสมรรถภาพจิตคือมีความอดทน ใจสู้ มีสติ มีสมาธิ และ สุขภาพจิตที่ดีต้องมีเมตตากรุณา (sympathy / empathy)...