สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

บทที่ 6 ตอนที่ 3 : คุณลักษณะและสมรรถนะ (Characters/Competency) ของเด็กประถมที่เราคาดหวัง

คุณลักษณะและสมรรถนะ(Characters/Competency) ของเด็กประถมที่เราคาดหวัง

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 ได้กำหนดคุณลักษณะขั้นต่ำ ตามผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการจัดการศึกษา (DOE-Desired Outcome of Education) ในเด็กวัยประถมศึกษา รวมทั้งจากการให้ความเห็นเพิ่มเพิ่มเติมโดยนักวิชาการในการจัดการความรู้โดยสถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) เห็นว่านักเรียนประถมศึกษาของเราควรมีคุณลักษณะ (Character) และสมรรนะดังนี้

คุณลักษณะที่ 1 เป็นผู้รับรู้ตัวตน เอื้อต่อผู้อื่นได้ มีความมั่นใจในตัวเอง มี Self ที่แข็งแรง มีความสุขกับสถานการณ์รอบตัว

สมรรถนะ

 • รู้จักตัวเอง เข้าใจตัวเอง ทั้งอารมณ์ ความคิด รู้ว่ามีทักษะ
 • ความสามารถอะไร ต้องการอะไร
 • ศรัทธาในตัวเอง เห็นคุณค่าของตัวเอง
 • เข้าใจผู้อื่น เห็นคุณค่าของผู้อื่น รู้ว่าตัวเองส่งผลต่อผู้อื่นอย่างไร

คุณลักษณะที่ 2 เป็นผู้เรียนรู้ เรียนรู้เป็น เชื่อมโยงโลกภายนอกกับโลกภายในได้ เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifelong learner เรียนรู้ทั้งโลกภายนอกและภายใน

สมรรถนะ

 • มีทักษะการคิด : คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดเชื่อมโยง  คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเป็นระบบ
 • มีทักษะการเรียนรู้ : อ่านออกเขียนได้ / สื่อสารความรู้ ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติได้ดี / นำความรู้ที่ได้มาเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้ นำมาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ / เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง / รู้ว่าตัวเองมีพฤติกรรม วิธีการเรียนรู้แบบใด
 • มีทักษะในการแสวงหาความรู้ (Inquiry Skill)
 • มีทักษะการประยุกต์ใช้ / นำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปบูรณาการ ปรับใช้
 • มีทักษะในการใช้สื่อ สื่อดิจิทัล สื่อสารสนเทศ : เข้าใจ ใช้เป็น รู้เท่าทัน จัดกระทำกับข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ เลือกใช้อย่างชาญฉลาด
 • ใฝ่รู้ รู้รอบ รู้ลึก รู้จักภูมิหลังของตัวเองและบริบทรอบตัว / มีความกระหายใคร่รู้ (Curiosity) อยู่เสมอ
 • มีทักษะในการกำกับตัวเองให้บรรลุผลในการเรียนรู้ (Self-Regulated Learning)

คุณลักษณะที่ 3 เป็นพลเมืองเข้มแข็ง / มีจิตสำนึกต่อการเป็นพลเมืองเข้มแข็ง

 • มีสุขภาพกายที่ดี แข็งแรง พึ่งตนเองได้ ดูแลช่วยเหลือตัวเองได้
 • มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ มีจิตอาสา มีเมตตา (Sympathy – Empathy)
 • มีสามัญสำนึก รู้ผิด-ชอบ ชั่ว-ดี  รู้บทบาท หน้าที่ มีวินัยในตัวเอง ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ซื่อสัตย์
 • อดทน มีวิริยะ มีความมุ่งมั่น
 • ยอมรับความแตกต่าง อยู่กับความแตกต่างหลากหลายได้
 • เรียนรู้เป็น เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learner) เรียนรู้ทั้งโลกภายนอก ภายใน เชื่อมโยงโลกภายนอกกับโลกภายในได้
 • มีสุนทรียะ มีความพอเพียง

สมรรถนะ

 • กินเป็น อยู่เป็น เลือกเป็น ดูแลตัวเองให้แข็งแรงเป็น
 • มีความเข้มแข็งทางจิตใจ (มีคุณภาพจิตดี)
 • มีความอดทน ใจสู้ มีสติ มี สมาธิ (มีสมรรถภาพจิตที่ดี)
 • มีทักษะทางอารมณ์ สังคม – SEL
 • มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็น
 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
 • มีความสามารถในการมองเห็นความงามของสิ่งต่างๆ สามารถหา  ความสุขได้ด้วยตัวเอง

  Self เมื่อล้มมีความสามารถที่จะลุกขึ้นได้ เยียวยาจิตใจตัวเองเป็น ให้กำลังตัวเองได้ เห็นว่าตัวเองยังไปต่อได้

EF 

 • มีความสามารถในการบริหารจัดการตัวเอง จัดลำดับความสำคัญได้
 • มีความสามารถในการจัดการอารมณ์ กำกับอารมณ์ตัวเองได้  มีการแสดงออกอย่างเหมาะสม
 • มีความสามารถในการคิดยืดหยุ่น  มีความสามารถในการปรับตัว

คุณลักษณะที่ 4 เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม เป็นผู้สร้างสรรค์

สมรรถนะ

 • มีทักษะการคิด: คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดเชื่อมโยง คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเป็นระบบ
 • มีทักษะการเรียนรู้: อ่านออกเขียนได้ / สื่อสารความรู้ ความคิด  ความรู้สึก ทัศนคติได้ดี / นำความรู้ที่ได้มาเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้ นำมาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้/เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง/ รู้ตัวเองมีพฤติกรรม วิธีการเรียนรู้แบบใด
 • มีความสามารถในการคิดยืดหยุ่น พลิกแพลง แก้ปัญหา
 • มีความสามารถในการนำความรู้มาปรับประยุกต์ใช้
 • มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี สื่อดิจิทัล: เข้าใจ ใช้เป็น รู้เท่าทัน
 • มีความมุ่งมั่น กล้าเสี่ยง กล้าลอง กล้าคิดนอกกรอบ ไม่กลัวความผิดพลาด

ความรู้ชุด “ดูแลเด็กยุคโควิด” โดย สถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)
ปรารถนา หาญเมธี เขียน
ผาณิต บุญมาก เรียบเรียง
ภาวนา อร่ามฤทธิ์ บรรณาธิการ

Related Articles

สุขภาพจิตกับทักษะสมอง EF

สุขภาพจิตกับทักษะสมอง EF ในบทความก่อนหน้า หมอได้กล่าวถึงวิธีการส่งเสริมทักษะสมอง EF ในด้านต่างๆ ไว้หลายวิธี เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองได้นำไปใช้กับบุตรหลานของท่าน อย่างไรก็ดี มีอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF ไม่น้อย แต่มักจะไม่ค่อยได้รับการกล่าวถึงสักเท่าไร นั่นก็คือ สุขภาพจิต โดยในบทความนี้เราจะมาเน้นที่สุขภาพจิตกับทักษะสมอง EF กันนะครับ เวลากล่าวถึงสุขภาพจิต ทุกท่านก็มักจะคิดไปถึงคนไข้ในโรงพยาบาลจิตเวช ไม่ว่าจะเป็นคนไข้โรคจิตเภท คนไข้โรคซึมเศร้า หรือที่ได้ยินกันบ่อยในช่วงนี้ อย่างผู้ป่วยโรคไบโพล่าร์หรือโรคอารมณ์สองขั้ว ซึ่งจริงๆ แล้ว...

บทที่ 8 ตอนที่ 4 : กระบวนการฝึกครูเข้มแข็งตามแนวทางโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

กระบวนการฝึกครูเข้มแข็งตามแนวทางโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ครูคือบุคลากรสำคัญที่สุดในการสร้างคนคุณภาพ โดยเฉพาะโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาที่มีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งปัญญาภายนอกและปัญญาภายใน ซึ่งมีการคิดค้นแนวทางและวิธีการในการเรียนการสอนที่แตกต่างจากโรงเรียนในระบบการศึกษาทั่วไป รวมทั้งรับเอาแนวคิดเรื่องการพัฒนาทักษะสมอง EF และการพัฒนา Self มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วย ดังนั้นผู้ที่จะมาเป็นครูที่นี่จึงต้องได้รับการฝึกฝน โดยมีกระบวนการฝึกอบรมที่น่าสนใจที่โรงเรียนอื่นๆ สามารถหยิบไปใช้ได้เช่นกัน  1. เปิดตาเปิดใจ สำหรับการเป็นครูของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาไม่ได้รับคัดเลือกแล้วให้สอนทันที ต้องผ่านขั้นตอนการฝึก โดยแรกเริ่ม 3 เดือนแรกที่เข้าเป็นครู ทางโรงเรียนจะให้ครูใหม่ได้ดูการเรียนการสอนและทำความใจกระบวนการทุกอย่าง แล้วให้ดูใจตัวเอง ให้ถามตัวเองว่าหลังจากได้เห็นบรรยากาศการทำงานของครู เห็นการเรียนการสอนแบบนี้รับได้หรือไม่ ถ้ารับได้จะเซ็นสัญญา 1 ปี...

บทที่ 8 ตอนที่ 3 : เด็ก Self ดี เรียนรู้ได้ดี กระบวนการเรียนรู้ที่ดีสร้าง self ให้เด็ก

เด็ก Self ดี เรียนรู้ได้ดี กระบวนการเรียนรู้ที่ดีสร้าง self ให้เด็ก จากการปฏิบัติตามแนวการเรียนการสอนในโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ ครูได้พบว่า Self ของเด็กมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมก็จะช่วยสร้าง Self ที่ดีให้เด็กด้วย ดังนี้ การเรียนรู้ของผู้เรียนจะก้าวไกลไม่ได้ ถ้าไม่มี Self-control และ Self esteem เพราะจะช่วยให้เด็กเรียนอย่างมีฉันทะ จิตศึกษา จิตวิทยาเชิงบวก กระบวนการที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

73,285แฟนคลับชอบ
- EF Development Tools -

Latest Articles

สุขภาพจิตกับทักษะสมอง EF

สุขภาพจิตกับทักษะสมอง EF ในบทความก่อนหน้า หมอได้กล่าวถึงวิธีการส่งเสริมทักษะสมอง EF ในด้านต่างๆ ไว้หลายวิธี เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองได้นำไปใช้กับบุตรหลานของท่าน อย่างไรก็ดี มีอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF ไม่น้อย แต่มักจะไม่ค่อยได้รับการกล่าวถึงสักเท่าไร นั่นก็คือ สุขภาพจิต โดยในบทความนี้เราจะมาเน้นที่สุขภาพจิตกับทักษะสมอง EF กันนะครับ เวลากล่าวถึงสุขภาพจิต ทุกท่านก็มักจะคิดไปถึงคนไข้ในโรงพยาบาลจิตเวช ไม่ว่าจะเป็นคนไข้โรคจิตเภท คนไข้โรคซึมเศร้า หรือที่ได้ยินกันบ่อยในช่วงนี้ อย่างผู้ป่วยโรคไบโพล่าร์หรือโรคอารมณ์สองขั้ว ซึ่งจริงๆ แล้ว...

บทที่ 8 ตอนที่ 4 : กระบวนการฝึกครูเข้มแข็งตามแนวทางโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

กระบวนการฝึกครูเข้มแข็งตามแนวทางโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ครูคือบุคลากรสำคัญที่สุดในการสร้างคนคุณภาพ โดยเฉพาะโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาที่มีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งปัญญาภายนอกและปัญญาภายใน ซึ่งมีการคิดค้นแนวทางและวิธีการในการเรียนการสอนที่แตกต่างจากโรงเรียนในระบบการศึกษาทั่วไป รวมทั้งรับเอาแนวคิดเรื่องการพัฒนาทักษะสมอง EF และการพัฒนา Self มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วย ดังนั้นผู้ที่จะมาเป็นครูที่นี่จึงต้องได้รับการฝึกฝน โดยมีกระบวนการฝึกอบรมที่น่าสนใจที่โรงเรียนอื่นๆ สามารถหยิบไปใช้ได้เช่นกัน  1. เปิดตาเปิดใจ สำหรับการเป็นครูของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาไม่ได้รับคัดเลือกแล้วให้สอนทันที ต้องผ่านขั้นตอนการฝึก โดยแรกเริ่ม 3 เดือนแรกที่เข้าเป็นครู ทางโรงเรียนจะให้ครูใหม่ได้ดูการเรียนการสอนและทำความใจกระบวนการทุกอย่าง แล้วให้ดูใจตัวเอง ให้ถามตัวเองว่าหลังจากได้เห็นบรรยากาศการทำงานของครู เห็นการเรียนการสอนแบบนี้รับได้หรือไม่ ถ้ารับได้จะเซ็นสัญญา 1 ปี...

บทที่ 8 ตอนที่ 3 : เด็ก Self ดี เรียนรู้ได้ดี กระบวนการเรียนรู้ที่ดีสร้าง self ให้เด็ก

เด็ก Self ดี เรียนรู้ได้ดี กระบวนการเรียนรู้ที่ดีสร้าง self ให้เด็ก จากการปฏิบัติตามแนวการเรียนการสอนในโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ ครูได้พบว่า Self ของเด็กมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมก็จะช่วยสร้าง Self ที่ดีให้เด็กด้วย ดังนี้ การเรียนรู้ของผู้เรียนจะก้าวไกลไม่ได้ ถ้าไม่มี Self-control และ Self esteem เพราะจะช่วยให้เด็กเรียนอย่างมีฉันทะ จิตศึกษา จิตวิทยาเชิงบวก กระบวนการที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น...

บทที่ 8 ตอนที่ 2 : คำถามฝึกให้เด็กสะท้อนคิด (Reflection) และสรุปการเรียนรู้ (AAR)

คำถามฝึกให้เด็กสะท้อนคิด (Reflection) และสรุปการเรียนรู้ (AAR) (ตามแนวทางจิตศึกษา โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์) เมื่อจบการทำโครงงาน งานกลุ่ม หรือการเรียนแต่ละเรื่อง หากครูเปิดโอกาสให้เด็กได้สะท้อนคิด หรือแสดงความคิดเห็นความรู้สึกต่อเรื่องที่เรียนรู้ ครูก็จะทราบว่าเด็กเกิดการเรียนรู้จริงๆหรือไม่ มีอุปสรรคปัญหาในการเรียนอย่างไร รวมทั้งเด็กได้สรุปความรู้ที่เรียนมา เกิดความเข้าใจเรื่องที่เรียนมากขึ้นเมื่อได้ฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ  เรามีชุดคำถามนำมาแนะนำให้คุณครูนำไปใช้เปิดประเด็นให้เด็กๆ ได้สะท้อนคิดและสรุปการเรียนรู้ดังนี้ ชุดคำถามนำสะท้อนคิด (Reflection)-จากกิจกรรมที่ทำหรือเรียนรู้ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง และรู้สึกอย่างไร เพราะเหตุใด- นักเรียนเจออุปสรรคปัญหาอะไรบ้าง...

บทที่ 8 ตอนที่ 1 : การสร้าง “สนามพลังบวก” ในโรงเรียน

การสร้าง “สนามพลังบวก” ในโรงเรียน โรงเรียนต้องเป็นพื้นที่หรือชุมชนที่เป็น “สนามพลังบวก”เป็นแนวคิดที่อาจารย์วิเชียร ไชยบัง ครูใหญ่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ ได้กล่าวไว้ โดยให้เหตุผลว่า เพื่อให้นักเรียนเมื่อมาโรงเรียนแล้ว รู้สึกอบอุ่นปลอดภัย ทางกายภาพคือสถานที่มีความสะอาดร่มรื่นปลอดภัย รวมทั้งได้รับการยอมรับ เคารพในความเป็นมนุษย์ ​มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ไม่ว่าระหว่างครูกับนักเรียน หรือครูกับครู สนามพลังบวกมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็ก สำหรับโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาใช้เป็นระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาเด็กที่มุ่งหมายสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งปัญญาภายนอกและปัญญาภายใน อาจารย์วิเชียรเล่าว่า “เราจะทำทุกอย่างไม่ให้เด็กรู้สึกว่าถูกบังคับ เช่น ไม่มีเสียงออด เสียงระฆัง แต่สร้างวิถีที่เป็นวัฒนธรรมที่เด็กต้องกำกับตัวเองให้ได้ในแต่ละช่วงเวลา...