เด็กวัยอนุบาลมีสมาธิจดจ่อแค่ไหน

เด็กเล็กๆ ยังไม่สามารถมีสมาธิจดจ่อกับอะไรได้ไม่นาน อย่างไรก็ตาม เด็กเล็กๆ วัยอนุบาลโดยธรรมชาติพัฒนาการแล้ว ก็พอจะมีสมาธิจดจ่อได้บ้างระดับหนึ่ง

แน่นอนว่าเด็กเล็กๆ ยังไม่สามารถมีสมาธิจดจ่อกับอะไรได้ไม่นาน ซึ่งหากจะจับเด็กไปนั่งเรียนเขียนอ่านทันทีที่เข้าโรงเรียน ยิ่งเป็นไปไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เด็กเล็กๆ วัยอนุบาลโดยธรรมชาติพัฒนาการแล้ว ก็พอจะมีสมาธิจดจ่อได้บ้างระดับหนึ่ง ดังนี้

ช่วงวัย 3 ขวบ เขาจะเปิดหนังสือดูรูปหรือนิทานภาพอย่างต่อเนื่องได้นานประมาณ 3-5 นาที โดยมีผู้ใหญ่ชี้ชวน ฟังคนอื่นพูด แล้วโต้ตอบด้วยวาจาหรือการกระทำ มีสติจดจ่อในการเล่นหรือทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องได้นานประมาณ 5-10 นาที

ช่วงวัย 4 ขวบ เปิดหนังสือดูภาพด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องได้นานประมาณ 5-10 นาทีหรือจนจบ มีสมาธิจดจ่อในการเล่นหรือทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องได้นานประมาณ 10-15 นาที หรือจนเสร็จ

ช่วงวัย 5 ขวบ เปิดหนังสือดูภาพด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องได้นานประมาณ 10-15 นาที หรือจน และมีสมาธิจดจ่อในการเล่นหรือทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอย่างต่อเนื่องได้นานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนเสร็จ

คุณครูควรเลือกกิจกรรมให้เหมาะกับความสามารถมีสมาธิจดจ่อตามวัยของเด็กไม่เลือกหนังสือหรือกิจกรรมที่ต้องใช้ระยะเวลานานเกินไป อาจจะทำให้เด็กเบื่อหรือไม่ชอบกิจกรรมนั้นไปเลยก็ได้
Ref : สำนักงานมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงการศึกษาธิการ (2552)ิสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี : แนะแนวสำหรับผู้ดูแลเด็ก ครู และอาจารย์,กรุงเทพฯ, แปลนฟอร์คิดส์.

“คุณครูควรเลือกกิจกรรมให้เหมาะกับความสามารถมีสมาธิจดจ่อตามวัยของเด็ก ไม่เลือกหนังสือหรือกิจกรรมที่ต้องใช้ระยะเวลานานเกินไป อาจจะทำให้เด็กเบื่อหรือไม่ชอบกิจกรรมนั้นไปเลยก็ได้”