สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

นายวีระพงษ์ พิมพ์กลม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบะหว้า จ.สกลนคร

ผอ.วีระพงษ์ได้รู้จักเรื่องทักษะสมอง EF จากเพื่อนศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นซึ่งแนะนำให้เข้าอบรมเรื่องEF กับสถาบัน RLG  แล้วเห็นว่าเรื่อง EF มีความสำคัญมากสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นองค์ความรู้ที่ลึกและกว้างกว่า IQ และ EQ จึงนำมาขยายผลที่โรงเรียน จัดอบรมครูในโรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนครูให้ใช้ความรู้ EF ในการพัฒนาเด็กโดยอาศัยสื่อจากสถาบัน RLG ให้ครูเรียนรู้ และมีศูนย์ EF สกลนครหรือโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นที่ปรึกษา ตัวผอ.เองก็พาครูเรียนรู้ ทำให้ดูเป็นตัวอย่างอีกทั้งจัดอบรมให้ผู้ปกครองรู้เรื่อง EF ด้วยเนื่องจากมีแนวนโยบายให้ครูทำงานร่วมกับผู้ปกครองในการพัฒนาทักษะ EF เด็กเมื่ออยู่ที่บ้าน

           นอกจากนี้ยังเชื่อมประสานกับศพด.ตำบลบะหว้าซึ่งเป็นเครือข่ายกับศูนย์ EF สกลนคร จัดอบรม EF รอบสอง ผ่าน ZOOM ให้แก่ครูโรงเรียนอนุบาลและครูศพด.ตำบลบะหว้า แล้วยังขยายความรู้ EF ไปสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร เพื่อให้เกิดเครือข่ายที่จะขับเคลื่อน EF ไปด้วยกันโดยในอนาคตผอ.มีแผนจะจัดอบรมเรื่องการเขียนแผน EF เพื่อให้ครูมีความเข้าใจชัดเจน ปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นและจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่อง EF มาทำงานวิจัย

การขับเคลื่อน EF ที่เป็นรูปธรรม

 •  จัดอบรม EF ครั้งแรกแก่ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบะหว้า โดยใช้งบประมาณของโรงเรียน ผอ.เป็นผู้ให้ความรู้ด้วยตัวเองเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ EF และความรู้ EF พื้นฐานการนำความรู้ EF ไปจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริม EF การเฝ้าสังเกต ประเมินพัฒนาการและ EF เด็กปฐมวัย โดยอาศัยข้อมูลจากเพจและสื่อสิ่งพิมพ์ของสถาบัน RLG
 • นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้รับทราบถึงกระบวนการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ความรู้เรื่องทักษะสมอง EF ผู้บริหารเห็นชอบให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้การส่งเสริมและให้ทุนสนับสนุนในการพัฒนาครูอย่างเต็มที่
 • จัดอบรม EF ครั้งที่สอง แก่ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบะหว้าและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่าน ZOOM เรื่องการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับทักษะสมอง EF โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 • จัดอบรมเรื่อง IQ EQ และ EF แก่ผู้ปกครองพร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการพัฒนาเด็กของโรงเรียน ได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล

การสร้าง/ประสานเครือข่าย

 • ร่วมมือกับกองการศึกษาซึ่งดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาครูอนุบาลและครูศพด.ตำบลบะหว้า ให้ความรู้ EF แก่ครูจำนวน 228 คน
 • ขยายการขับเคลื่อน EF เด็กปฐมวัยไปสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส เพื่อให้มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น

การติดตาม/นิเทศ/coaching

 • Coaching และติดตามครู โดย…

     1) คอยให้ความรู้ หาแหล่งข้อมูล ให้คำปรึกษาแก่ครูหลังเลิกเรียนหรือทางไลน์ และมีศูนย์ EF
         สกลนครร่วมเป็นที่ปรึกษา

     2) ให้ครูฝึกเขียนแผนการจัดประสบการณ์แล้วส่งให้ศูนย์ EF สกลนครพิจารณาให้คำแนะนำ ถ้า
         ผ่านการพิจารณาแล้วจะให้ครูเขียนแผนนั้นลงกระดาษชาร์ตแปะในโรงเรียนเพื่อให้เกิดการ
         เรียนรู้ร่วมกัน

     3) ให้ครูเขียน Mind Map แผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม EFแต่ละสัปดาห์นำเสนอต่อผอ.
         ในช่วงปลายภาคเรียนซึ่งโรงเรียนจะจัดโครงการให้ความรู้กับผู้ปกครอง ก็จะนำ Mind Map
         เหล่านี้พร้อมรูปถ่ายกิจกรรมเรียนรู้ที่ทำตามแผนมาถ่ายทอดให้ผู้ปกครองได้เห็นกระบวนการ
         เรียนการสอนของโรงเรียน

     4) ผอ.พาครูทำ ทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง เช่นพานักเรียนไปเรียนรู้ในชุมชน ไปเรียนรู้การเกี่ยวข้าว
        การทำฟาร์มเห็ด ให้ครูจดบันทึกการเรียนรู้ ให้เด็กวาดภาพสิ่งที่ได้เห็นได้สัมผัสได้ทำ แล้ว
        นำเสนอในชั้นเรียน

การต่อยอด/นวัตกรรม/ วิจัย

 • มีแนวนโยบายให้ครูทำงานร่วมกับผู้ปกครองในการพัฒนาทักษะ EF เด็กเมื่ออยู่ที่บ้าน
 • จะจัดอบรมเรื่องการเขียนแผน EF โดยเฉพาะ เพื่อให้ครูเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยอาศัยข้อมูลและ ตัวอย่างการเขียนแผนจากสื่อของสถาบัน RLG
 • จะเชื่อมประสานกับกองการศึกษา ศูนย์ EF สกลนคร อปท. ขับเคลื่อนความรู้ EF ในพื้นที่ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และคาดหวังให้มีการรวมตัวขับเคลื่อน EF ระดับจังหวัด
 • จะพยายามขยายเครือข่าย นำความรู้ EF ไปสู่โรงเรียนอื่นๆโดยสื่อสารกับผอ.โรงเรียนอื่นๆ
 • มีความคิดจะทำงานวิจัยเกี่ยวกับ การส่งสริมสมรรถนะครูเพื่อพัฒนาสมองส่วนหน้าของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบ้านบะหว้า

การแก้ปัญหา

 • การขับเคลื่อน EF สกลนครยังไม่เป็นการขับเคลื่อนมหภาค ยังไม่ค่อยเกิดการประสานเครือข่ายต่างหน่วยงาน เช่นศธจ.กับอปท.ต้องเชื่อมประสานให้ท้องถิ่นจังหวัดไปร่วมขับเคลื่อนด้วย โรงเรียนสังกัดท้องถิ่นไม่ว่าอบต. เทศบาลจึงจะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายได้หรือศน.ต่างเขตพื้นที่ต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการขับเคลื่อน
 • ครูต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้ ฝึกฝนเรื่อง EFต้องทำความเข้าใจกับครูเป็นระยะๆ ให้ครูมีการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง มีที่ปรึกษาคอยชี้แนะ 

ผลสัมฤทธิ์ / การเปลี่ยนแปลง

 • ตนเองตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะสมอง EF ทั้ง 9 ด้าน รู้สึกภูมิใจที่สามารถถ่ายทอดความรู้ EF ให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยได้ ความรู้ EF ยังทำให้เข้าใจผู้อื่นมากขึ้นด้วย
 • ครูมีความกระตือรือร้นมากขึ้นและเข้าใจเด็กมากขึ้น
 • เด็กมีความตื่นเต้นตื่นตัว สนุกสนานในการเรียนรู้
 • การเรียนการสอนเปลี่ยนไปเป็นแบบ Active Learning มากขึ้น แม้ว่าครูยังขาดความเชี่ยวชาญ

Related Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

74,430แฟนคลับชอบ
- โครงการ “สื่อเพื่อฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวิถีชีวิตใหม่” -
- EF Development Tools -

Latest Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

นายสวัสดิ์ เมฆสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จ.นครราชสีมา 

ผอ.สวัสดิ์ได้รับการแนะนำจากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ให้รู้จัก EF รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง EF ในการประชุมเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง(TSQP)อยู่เสมอ และเข้ารับการอบรมกับสถาบัน RLG เพิ่มเติม  แล้วเห็นว่า EF เป็นความรู้พื้นฐานหรือความรู้ปฐมบทที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ว่าสถานะใดควรต้องรู้ ไม่ใช่เฉพาะผู้ปกครองชนชั้นกลางขึ้นไปที่มีความรู้ หรือเป็นความรู้ในหมู่ครูอาจารย์หรือแพทย์เท่านั้น  ครอบครัวที่ด้อยโอกาสก็ควรต้องรู้ สรุปคือสังคมไทยควรต้องเรียนรู้เรื่อง EF เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันจึงสนับสนุนให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนได้รับการอบรม EF จากสถาบัน RLG และดำเนินการปรับสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กได้เล่นอิสระอย่างปลอดภัยและมีความสุข...

นายจรูญ น้อยสำราญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน จ.ตราด

โรงเรียนบ้านหนองบอนเป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQD) กสศ.ซึ่งทำให้ผอ.จรูญได้เริ่มรู้จัก EF แล้วทำให้อยากรู้ว่า EF คืออะไร เมื่อพบว่าสถาบัน RLG มีการอบรมเรื่องนี้จึงสมัครเข้ารับอบรมพร้อมครูอนุบาล 2 คน  แล้วได้เห็นว่า EF เป็นคำตอบเรื่องการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และการพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ จึงนำความรู้ EF มาถ่ายทอดให้ครูในโรงเรียน โดยใช้สื่อจากสถาบันRLG ให้ครูเรียนรู้ และมอบหมายให้รองผอ.ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนความรู้ EF สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนอนุบาล...