สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

หน้าแรก Best Practice ผู้บริหารสถานศึกษา

Best Practice ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจรูญ น้อยสำราญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน จ.ตราด

โรงเรียนบ้านหนองบอนเป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQD) กสศ.ซึ่งทำให้ผอ.จรูญได้เริ่มรู้จัก EF แล้วทำให้อยากรู้ว่า EF คืออะไร เมื่อพบว่าสถาบัน RLG มีการอบรมเรื่องนี้จึงสมัครเข้ารับอบรมพร้อมครูอนุบาล 2 คน  แล้วได้เห็นว่า EF เป็นคำตอบเรื่องการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และการพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ จึงนำความรู้ EF มาถ่ายทอดให้ครูในโรงเรียน โดยใช้สื่อจากสถาบันRLG ให้ครูเรียนรู้ และมอบหมายให้รองผอ.ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนความรู้ EF สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนอนุบาล...

นายประชารัฐ โนนทนวงษ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น

โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่นได้รับนโยบายทางการศึกษาให้เป็นคลัสเตอร์ทางวิชาการ คณะครู ผู้อำนวยการประชุมร่วมกันแล้วเห็นว่าเรื่อง EF เหมาะสมที่จะเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาเด็ก โดยการนำเสนอของอาจารย์ประชารัฐ ซึ่งส่วนตัวมีความประทับใจกับเรื่อง EF ที่เป็นความรู้ใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาสมองของเด็ก และเห็นว่าEF มีความสอดคล้องกับนโยบายของนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 6 ประการ คือ มีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กตัญญูและสำนึกรักท้องถิ่น จึงนำเรื่อง EF เสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับความเห็นชอบให้นำความรู้ EF...

นายปรีชา ไกรคะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน และผู้อำนวยการรักษาการณ์ โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง จ.กาญจนบุรี

เดิม ผอ.ปรีชามีความสนใจเรื่องการพัฒนาสมองเด็กและแนวการพัฒนาเด็กมอนเตสซอรี่ เมื่อได้พบข้อมูลเกี่ยวกับ EF ในอินเทอร์เน็ต ก็รู้สึกตรงกับความสนใจ ดูจะสอดคล้องและสามารถบูรณาการกับแนวทางมอเตสซอรี่ได้ แต่ยังไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจัง กระทั่งย้ายมาเป็นผู้บริหารที่โรงเรียนบ้านหนองโสน พบว่ามีครูปฐมวัยที่ได้รับการอบรมเรื่อง EF และมีความตั้งใจที่จะใช้ความรู้ EF ในการพัฒนาเด็ก เห็นแนวทางที่จะขับเคลื่อน EF ในโรงเรียนนี้ได้ จึงส่งเสริมสนับสนุนให้ครูลงมือปฏิบัติในระดับชั้นอนุบาล 2-3 และเมื่อไม่นานมานี้ก็เริ่มขยายความรู้ EF ไปสู่ครูประถม โดยให้ครูปฐมวัยเป็นผู้ส่งต่อความรู้           นอกจากนี้ผอ.ปรีชายังมองว่าควรจะสร้างเครือข่ายขยายความรู้...

นายวีระพงษ์ พิมพ์กลม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบะหว้า จ.สกลนคร

ผอ.วีระพงษ์ได้รู้จักเรื่องทักษะสมอง EF จากเพื่อนศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นซึ่งแนะนำให้เข้าอบรมเรื่องEF กับสถาบัน RLG  แล้วเห็นว่าเรื่อง EF มีความสำคัญมากสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นองค์ความรู้ที่ลึกและกว้างกว่า IQ และ EQ จึงนำมาขยายผลที่โรงเรียน จัดอบรมครูในโรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนครูให้ใช้ความรู้ EF ในการพัฒนาเด็กโดยอาศัยสื่อจากสถาบัน RLG ให้ครูเรียนรู้ และมีศูนย์ EF สกลนครหรือโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นที่ปรึกษา ตัวผอ.เองก็พาครูเรียนรู้ ทำให้ดูเป็นตัวอย่างอีกทั้งจัดอบรมให้ผู้ปกครองรู้เรื่อง...
74,430แฟนคลับชอบ
- โครงการ “สื่อเพื่อฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวิถีชีวิตใหม่” -

Latest Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

นายสวัสดิ์ เมฆสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จ.นครราชสีมา 

ผอ.สวัสดิ์ได้รับการแนะนำจากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ให้รู้จัก EF รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง EF ในการประชุมเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง(TSQP)อยู่เสมอ และเข้ารับการอบรมกับสถาบัน RLG เพิ่มเติม  แล้วเห็นว่า EF เป็นความรู้พื้นฐานหรือความรู้ปฐมบทที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ว่าสถานะใดควรต้องรู้ ไม่ใช่เฉพาะผู้ปกครองชนชั้นกลางขึ้นไปที่มีความรู้ หรือเป็นความรู้ในหมู่ครูอาจารย์หรือแพทย์เท่านั้น  ครอบครัวที่ด้อยโอกาสก็ควรต้องรู้ สรุปคือสังคมไทยควรต้องเรียนรู้เรื่อง EF เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันจึงสนับสนุนให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนได้รับการอบรม EF จากสถาบัน RLG และดำเนินการปรับสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กได้เล่นอิสระอย่างปลอดภัยและมีความสุข...

นายจรูญ น้อยสำราญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน จ.ตราด

โรงเรียนบ้านหนองบอนเป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQD) กสศ.ซึ่งทำให้ผอ.จรูญได้เริ่มรู้จัก EF แล้วทำให้อยากรู้ว่า EF คืออะไร เมื่อพบว่าสถาบัน RLG มีการอบรมเรื่องนี้จึงสมัครเข้ารับอบรมพร้อมครูอนุบาล 2 คน  แล้วได้เห็นว่า EF เป็นคำตอบเรื่องการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และการพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ จึงนำความรู้ EF มาถ่ายทอดให้ครูในโรงเรียน โดยใช้สื่อจากสถาบันRLG ให้ครูเรียนรู้ และมอบหมายให้รองผอ.ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนความรู้ EF สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนอนุบาล...