ทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ-6-9-60

ทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ-6-9-60

คนที่ “คิดเป็น ทำงานเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และหาความสุขเป็น” คือเป้าหมาย ของระบบการศึกษาและการสร้างพลเมืองของทุกสังคม ใช่หรือไม่ ?  และคนแบบนี้ ย่อมประสบความสำเร็จในการเรียน ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว หรือในการทำงานประกอบ อาชีพด้วย...
การพัฒนาทักษะสมอง EF สาหรับการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

การพัฒนาทักษะสมอง EF สาหรับการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

[vc_row][vc_column][vc_column_text]การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจาปี 2559 “การวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ...
พัฒนาทักษะสมอง EF ด้วยการอ่าน

พัฒนาทักษะสมอง EF ด้วยการอ่าน

[vc_row][vc_column][vc_column_text]หลายปีที่ผ่านมาสังคมไทยเราพูดกันมาก ถึงการเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่โลกศตวรรษที่ 21 ด้วยสถานการณ์ทุกแง่มุมในปัจจุบันต่างชี้ไปในทิศทางที่บอกเราว่าโลกข้างหน้านั้น “อยู่ยาก” ท้าทาย อัดแน่นไปด้วยข้อมูลมหาศาล หากเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว...
ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ :Executive Functions = EF

ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ :Executive Functions = EF

[vc_row][vc_column][vc_column_text]คนที่ “คิดเป็น ทำงำนเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหำเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และหำควำมสุขเป็น” คือเป้าหมายของระบบการศึกษาและการสร้างพลเมืองของทุกสังคม ใช่หรือไม่ ? และคนแบบนี้ ย่อมประสบความสาเร็จในการเรียน ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว...