วัยรุ่นเป็นเช่นไร ไม่ใช่เพราะเขาเป็นเช่นนั้น

วัยรุ่นเป็นเช่นไร ไม่ใช่เพราะเขาเป็นเช่นนั้น

ทุกประสบการณ์ที่ประสาทสัมผัสของเราได้รับสิ่งเร้าจากภายนอก จะถูกส่งเป็นข้อมูลไปยังสมองส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำให้เซลล์ประสาทแต่ละเซลล์จำนวนมหาศาลในบริเวณนั้นๆ เชื่อมต่อกัน การเชื่อมต่อกันระหว่างเซลล์ประสาทมีสภาพเป็นวงจรโครงข่ายที่ซับซ้อน...